Deltakere:

Havforskningsinstituttet, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, UiT – Norges arktiske universitet, NINA – Norsk institutt for naturforskning, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, NOFIMA – Norsk institutt for forskning innen akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien, SINTEF, Akvaplan-niva og NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning.

Finansiering:

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Varighet:

5 år (2022 – 2026)

 

Vi gjør dette ved å studere hvordan eksisterende og ny blå vekst, kombinert med landbruk, vil skape synergier mellom hav og land. Vi undersøker hvordan dette kan stimulere til en sirkulær økonomi der for eksempel avfallsprodukter kan gjenbrukes som dyremat, slik at vi unngår forurensning som skader økosystemene.

Dette vil bli utprøvd mot toppmoderne integrerte økosystemvurderinger som evaluerer virkningen på økosystemer, biologisk mangfold og økosystemtjenester, og bærekraftsindikatorer som er utviklet sammen med urfolk og kystsamfunn i Nord-Norge.

Vi undersøker hvordan forvaltning er avgjørende for å tilrettelegge og implementere dette grønne skiftet, og for å ta beslutninger som bygger på den beste tilgjengelige vitenskapen, men også for å bygge partnerskap og for å engasjere samfunnet i implementeringen av nye løsninger.

I dette prosjektet tar vi opp konsekvenser, synergier og avveininger knyttet til ulike scenarier for blå vekst og grønt skifte i Nord-Norge. Scenariene vil bli utviklet og analysert fra ulike posisjoner for å undersøke bærekraftige veier og påvirkninger på lokalt nivå. Analysen vil sette søkelys på avveininger og synergier i matproduksjonen knyttet til mål om bærekraftig utvikling, samt påvirkningen på lokalsamfunn, økosystemer, arealbruk og urfolk (samisk) rettigheter.

Prosjektet vil også vurdere hvordan ny teknologi og praksis i nordnorsk kystnær matproduksjon påvirker arealbruk og sameksistens, bærekraft og utviklingen mot en mer sirkulær økonomi og et grønt skifte. Dette vil bli vurdert både for ett enkelt kasus på ett sted, og for en bredere implementering i Nord-Norge. Vi kommer også til å undersøke hvordan politiske beslutninger kan regulere og gi insentiver som maksimerer fordelene ved disse løsningene og implementeringen.

Prosjektet skal gjennomføre en omfattende vurdering av risikoene fra kumulative virkninger av menneskelig aktivitet på de marine og terrestriske kystøkosystemene, inkludert viktige økosystemtjenester. Basert på scenariene og evalueringen av nye bærekraftige løsninger og praksis i næringsmiddelindustrien, vil vi bruke vurderingen til å utforske hvordan ulike blågrønne scenarier kan endre områdebruken, økosystemrisikoen og presset på økosystemtjenestene, samt avveininger og synergier mellom målene om blå vekst og grønt skifte.

 

Forvaltningen av kystområdene og matproduserende sektorer som jordbruk, havbruk og fiskeri, er avhengig av vitenskapelig rådgivning. Økosystemvurderinger og analyse av nye løsninger og praksiser for matproduksjon i kystområdene, vil danne grunnlaget for en vurdering av grensesnittet mellom vitenskap og politikk i forvaltningen av kystsonen. På denne måten skal prosjektet vurdere hvordan ny vitenskapelig kunnskap håndteres i det eksisterende forvaltningssystemet og hvordan den kan bidra til blå vekst og grønt skifte i matproduksjonen i kystsonen.

I lys av dagens endring i kystområdene trengs det bærekraftsvurderinger som beslutningsstøtteverktøy for en bærekraftige utvikling, inkludert FNs bærekraftsmål for 2030. Vi skal utvikle en inkluderende, transparent og fleksibel verktøykasse for bærekraft, basert på bærekraftsindikatorer og mål vi har utviklet i fellesskap. Indikatorene vil være tilgjengelige på kommunenivå og vil inkludere indikatorer for deltakelse av lokalbefolkningen og urfolk (samer) i utviklingen av indikatorene. Verktøykassen vil bli brukt til å utvikle en ny samskapt ex ante bærekraftsvurdering, og særlig til å se på konsekvensene av ulike scenarier for blå vekst og grønn overgang.

 

dr. Lis Lindal Jørgensen (marinøkolog), dr. Katherine Mary Dunlop (marinøkolog), Havforskningsinstituttet. prof. Vera Hauser (bærekraftvitenskap),  UiT – Norges arktiske universitet. dr. Ulf Johansen, SINTEF. dr. Eirik Mikkelsen og Ingrid Kvalvik (samfunnsvitenskap, økonomi, forvaltning for fiskeri, havbruk og kystsone), NOFIMA. dr. Ellen Elverland (agronom), dr. Gabriela Wagner (terrestrisk zoolog), NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi. dr. Per Fauchald (økolog) NINA – Norsk institutt for naturforskning. prof. Else Grete Broderstad (statsviter og urfolksstudier) UIT – Norges arktiske universitet – samisk senter,  dr. Gunnar Sander (havrett og samfunnsvitenskap), NIVA – Norsk institutt for vannforskning.

 

Project Summary

Shifting coasts: Area use, sustainability and increased food production

CoastShift will evaluate pathways toward an area-optimal sustainable production of more local, healthy food, while minimizing the impact on the arctic ecosystem along the coast.

We do this by studying how existing and new Blue-growth combined with agriculture, will create synergies between the ocean and land. We investigate how this can stimulate to a circular economy where e.g., waste products can be reused as domestic food, avoiding pollution that damage ecosystems. These developments will be trialled against state-of-the-art integrated ecosystem assessments evaluating the impacts on ecosystems, biological diversity and ecosystem services, and sustainability indicators co-developed with Indigenous people and coastal communities of northern Norway. We investigate how governance is fundamental for facilitating and implementing this green shift, and for making decisions that build on the best available science, but also for building partnerships and to engage society in the implementation of novel solutions.

Blue growth and green shifts

In this project, we address impacts, synergies and trade-offs associated with different scenarios for blue growth and green shifts in North Norway. Scenarios will be developed and analyzed from different positions to examine sustainable pathways and impacts at local levels. The analysis will focus on trade-offs and synergies in food production related to sustainable development goals, as well as impacts on local communities, ecosystems, area use and indigenous (Saami) rights.

New technologies

The project will also assess how new technologies and practices in North- Norwegian coastal food production impact area-use and coexistence, sustainability, and the move towards a more circular economy and a green shift. This will be assessed both at the scale of an individual case in one location and wider implementation in North Norway. How public policies can regulate and give incentives that maximise the benefits of these solutions and their implementation will also be investigated.

Human activities

The project will conduct a comprehensive assessment of the risks from cumulative impacts of human activities on the marine and terrestrial coastal ecosystems, including important ecosystem services. Based on the scenarios and the evaluation of new sustainable solutions and practices in the food industries, we will use the assessment to explore how different blue-green scenarios could modify area use, ecosystem risks, and pressure on ecosystem services, as well as trade-offs and synergies between the blue growth and green shift objectives.

Science- policy interface

The governing of coastal areas and food-producing sectors such as agriculture, aquaculture and fisheries, relies heavily on scientific advice. The ecosystem assessments, and analysis of new solutions and practices for food production in coastal areas, will form the basis for an assessment of the science- policy interface in coastal zone governance. This way the project will assess how new scientific knowledge is handled in the existing governance system and how it can contribute to in blue growth and green shift in food production in the coastal zone.

Toolbox

In light of the current change of coastal areas, sustainability assessments are needed as decision support tools to guide sustainable development, including the UN 2030 sustainable development goals. We will develop an inclusive, transparent and flexible sustainability toolbox based on co-developed sustainability indicators and goals. The indicators will be available on the municipality level and will include indicators of local and Indigenous (Saami) participation in development of indicators. The toolbox will be used to co- develop a novel ex-ante sustainability assessment, specifically addressing the impacts of different scenarios of blue growth and green transition.

Contact information:

Shifting coasts: Area use, sustainability, and increased food production
Lead institution: IMR – Institute of Marine Research
Project manager
Hans Kristian Strand and Katherine Mary Dunlop
Project manager email
hansks@hi.no and katherine.mary.dunlop@hi.no
Participation

IMR – Institute of Marine Research, NIVA – Norwegian Institute of Water Research, UiT – The Arctic University of Norway, Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NOFIMA – The Norwegian food research institute, SINTEF, Akvaplan-niva. NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning.

Funding: FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment
Duration: 2022 – 2026

 

Nyheter innen Bærekraftig matproduksjon på kysten – CoastShift
Øvrige forskningsområder