FRAM– Nordområdesenter for klima og miljøforskning, i dagligtale Framsenteret, skal gjennom samarbeide utøve tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Framsenteret skal bidra med forskning som tar for seg utfordringene i nordområdene, både med hensyn til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

Forskningen skal rettes mot de stadig mer sammensatte utfordringer innen
klima og miljø hvor beslutninger i forvaltningen må tas under usikkerhet.

Resultatene av forskningen skal kunne danne grunnlag for å redusere risiko i forvaltningen gjennom å få kunnskap om løsninger som vil fungere under ulike mulige framtidsscenarier og samtidig bidra til at ny næringsvirksomhet og annen menneskelig aktivitet skjer på et bærekraftig vis.

I denne sammenheng knyttes forskningen i samarbeidet til flere av FNs bærekraftmål.

 • Akvaplan-niva/NIVA*
 • CICERO****
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet**
 • Havforskningsinstituttet**
 • Kartverket**
 • Kystverket**
 • Meteorologisk institutt**
 • NGU – Norges geologiske undersøkelse
 • NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning**
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning**
 • NINA – Norsk institutt for naturforskning**
 • Nofima***
 • NORCE***
 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi***
 • Norsk Polarinstitutt*
 • SINTEF**
 • UNIS – Universitetssenteret på Svalbard****
 • UiT Norges arktiske universitet***
 • Veterinærinstituttet****
 • Assosiert medlem: Polaria***

*Hovedkontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

**Avdelingskontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

***Lokalisert andre steder i Tromsø.

****Lokalisert andre steder i Norge.

Forskningen i Framsenteret blir hovedsakelig finansiert av Klima- og miljødepartementet. Men også Nærings- og fiskeridepartementet, Utdanningsdepartementet og Utenriksdepartementet bidrar. En del av midlene vi mottar blir benyttet som såkornmidler, altså til å søke finansiering fra andre. Siden 2011 er det gjennom samarbeidet i Framsenteret generert over 1 milliard kroner til forskning på klima- og miljø i nordområdene.

Styringsgruppen

Forskningssamarbeidet FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning ledes av en styringsgruppe. Disse er  oppnevnt av departementsgrupppen, som består av representanter fra Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Medlemmer oppnevnt med virkning fra 1. juli 2022.

Leder, rekruttert av Klima og miljødepartementet:

Bo Andersen. Foto: Norsk Romsenter

Bo Andersen, Dr, (varighet tre år).

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og UiT – Norges arktiske universitet:

Maria Fossheim, forskningssjef, nestleder i styringsgruppen. Havforskningsinstituttet:  (to år)

Camilla Brekke,  prorektor for forskning og utvikling, UiT Norges arktiske universitet:   (tre år)

Nalan Koc, forskningsdirektør, Norsk Polarinstitutt: (to år)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Framsenterets valgkomité:

Anita Evenset, forskningsdirektør , Akvaplan-niva/NIVA  (tre år).

Jo Aarseth, forskningssjef , NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi (to år).

Steinar Vaadal, fylkeskartsjef , Kartverket (to år).

Per Fauchald, konstituert forskningssjef, NINA – Norsk institutt for naturforskning (konstituert).

Oppnevnt av Forskningsledergruppen:

Eldbjørg Heimstad, forskningsdirektør  NILU – Norsk institutt for luftforskning (valgt i 2020, funksjonstid tre år)

Forskningsledergruppen

Forskningsledergruppen (FLG) består av én oppnevnt representant fra hver av de av de deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt flaggskiplederne. Leder av FLG er: Eldbjørg Heimstad, NILU – Norsk institutt for luftforskning. Nestleder er Alma Thuestad, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning.

Formidlingsgruppen

Formidlingsgruppen består av medlemmer oppnevnt av styringsgruppen. Leder av gruppen er: Helge M. Markusson, Framsenterets sekretariat.

Medlemmer: Bjørg Bruseth, NINA – Norsk institutt for naturforskning. Hanne Karde, UiT Norges arktiske universitet. Trude Borch, Akvaplan-niva. Vibeke Lund Pettersen, Havforskningsinstituttet. Pål Jakobsen, Norsk Polarinstitutt.

Sekretariatet

Sekretariatet, som drives av Framsenteret Drift AS på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet,  ivaretar formidling- og forskningskoordinering i Framsenterets forskningssamarbeid. Dette skjer i samarbeid med styringsgruppen, forskningsledergruppen, lederne i forskningsprogrammene og formidlingsgruppa. Sekretariatet bistår ledergruppene i saksforberedelse og gjennomføring av møter.

 

 

Framsenteret Drift AS eies av en gruppe institusjoner som er leietakere i bygningen til Framsenteret i Tromsø.

Selskapet er ansvarlig for fellesfunksjoner i senterbygget, blant annet resepsjon, sikkerhet, konferansesenter og kantine.

Inger Christensen er daglig leder.

Styrets leder er Østen Mortvedt.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet driver selskapet sekretariatet for forskningssamarbeidet i Framsenteret. Dette arbeidet blir overordnet ledet av styringsgruppa.

 

Da det nye nordområdesenteret for klima- og miljøforskning skulle opprettes var det bred enighet om at vi i tillegg til å se framover også måtte huske hvor det hele startet. Innenfor all forskning spiller logistikk en viktig rolle, og da var valget enkelt. Vi valgte Fram.

Fram var det første skipet som ble spesielt konstruert i Norge for polarforskning. Hun ble brukt på tre viktige ekspedisjoner: med Fridtjof Nansen under driften over Polhavet 1893-96, med Otto Sverdrup til den arktiske øygruppen vest for Grønland – nå Nunavut-regionen i Canada – 1898-1902, og med Roald Amundsen til Antarktis på hans sydpolsekspedisjon 1910-12.

I juni 2010 vedtok Stortinget opprettelsen av det nye senteret, og 29. september åpnet statsminister Jens Stoltenberg FRAM – Nordområdesenteret for klima- og miljøforskning. Kortnavnet, og navnet på vårt bygg i Tromsø, er Framsenteret.

Fram er nå utstilt i Frammuseet på Bygdøynes i Oslo. Du kan lese mer om skipet her.

Andre sider
For ansatte i Framsenterets bygg

Framsenteret er arbeidsplassen til nær 500 ansatte fra 14 institusjoner og sekretariater.

Les mer om Framsenter-bygget »

Kontaktside

Her finner du oversikt over faglig ledelse, sekretariat, ansatte i Framsenteret Drift AS, og ansatte i institusjoner som har kontorer i Framsenterets bygg i Tromsø.

Søk blant alle ansatte »

Konferanser og møter

Her finner du informasjon om vårt møte- og konferansesenter.

Konferanser og møter

Nyheter

Les relevante artikler om forskning og forvaltning på klima og miljø i nordområdene. De fleste artiklene er produsert av oss, eller en av de 20 medlemsinstitusjonene.

Nyhetsarkiv »