Om oss


Framsenteret – forskningssamarbeid i nordområdene

Forskningssamarbeidet består av 20 institusjoner.

Gjennom samarbeid utøver vi tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Kunnskapsleverandør

FRAM– Nordområdesenter for klima og miljøforskning, i dagligtale Framsenteret, skal gjennom samarbeide utøve tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Framsenteret skal bidra med forskning som tar for seg utfordringene i nordområdene, både med hensyn til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

Forskningen skal rettes mot de stadig mer sammensatte utfordringer innen
klima og miljø hvor beslutninger i forvaltningen må tas under usikkerhet.

Resultatene av forskningen skal kunne danne grunnlag for å redusere risiko i forvaltningen gjennom å få kunnskap om løsninger som vil fungere under ulike mulige framtidsscenarier og samtidig bidra til at ny næringsvirksomhet og annen menneskelig aktivitet skjer på et bærekraftig vis.

I denne sammenheng knyttes forskningen i samarbeidet til flere av FNs bærekraftmål.

Medlemmer og lokalisering

 • Akvaplan-niva/NIVA*
 • CICERO****
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet**
 • Havforskningsinstituttet**
 • Kartverket**
 • Kystverket**
 • Meteorologisk institutt**
 • NGU – Norges geologiske undersøkelse
 • NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning**
 • NILU**
 • NINA – Norsk institutt for naturforskning**
 • Nofima***
 • NORCE***
 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi***
 • Norsk Polarinstitutt*
 • SINTEF**
 • UNIS – Universitetssenteret på Svalbard****
 • UiT Norges arktiske universitet***
 • Veterinærinstituttet***
 • Assosiert medlem: Polaria***

*Hovedkontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

**Avdelingskontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

***Lokalisert andre steder i Tromsø.

****Lokalisert andre steder i Norge.

Finansiering

Forskningen i Framsenteret blir hovedsakelig finansiert av Klima- og miljødepartementet. Men også Nærings- og fiskeridepartementet, Utdanningsdepartementet og Utenriksdepartementet bidrar. En del av midlene vi mottar blir benyttet som såkornmidler, altså til å søke finansiering fra andre. Siden 2011 er det gjennom samarbeidet i Framsenteret generert over 1 milliard kroner til forskning på klima- og miljø i nordområdene.

Faglig ledelse/organisering av sekretariat

Styringsgruppen

Forskningssamarbeidet FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning ledes av en styringsgruppe. Disse er  oppnevnt av departementsgrupppen, som består av representanter fra Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

Leder, oppnevnt av Klima og miljødepartementet:

Bo Andersen, Dr. (2023 – 2026).

Bo Andersen

Leder, Framsenterets styringsgruppe

Faglig ledelse

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og UiT – Norges arktiske universitet:

Evy Jørgensen, avdelingsdirektør, Norsk Polarinstitutt, nestleder i styringsgruppen. Norsk Polarinstitutt: (2024 – 2026)

Maria Fossheim, forskningssjef. Havforskningsinstituttet:  (2022 – 2025)

Jørgen Berge, dekan, UiT Norges arktiske universitet: (2023 – 2026)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Framsenterets valgkomité:

Anita Evenset, forskningsdirektør , Akvaplan-niva/NIVA  (2023 – 2025).

Jo Aarseth, forskningssjef , NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi (2023 – 2024).

Steinar Vaadal, fylkeskartsjef , Kartverket (2023 – 2024).

Elina Halttunen, forskningssjef, NINA – Norsk institutt for naturforskning (2023 – 2025).

Oppnevnt av Forskningsledergruppen:

Alma Thuestad, forskningsdirektør  Norsk institutt for kulturminneforskning (2023 – 2025)

Forskningsledergruppen

Forskningsledergruppen (FLG) består av én oppnevnt representant fra hver av de av de deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt flaggskiplederne. Leder av FLG er: Alma Thuestad, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning. Nestleder er Inger Eikelman, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Formidlingsgruppen

Formidlingsgruppen består av medlemmer oppnevnt av styringsgruppen.

Leder: Helge M. Markusson, Framsenterets sekretariat.

Medlemmer:

 • Bjørg Bruset, NINA – Norsk institutt for naturforskning
 • Karine Nigar Aarskog, UiT Norges arktiske universitet
 • Trude Borch, Akvaplan-niva
 • Vibeke Lund Pettersen, Havforskningsinstituttet
 • Pål Jakobsen/Stig Mathisen, Norsk Polarinstitutt
 • Katrine Jaklin, NORCE

Referansegruppen

Referansegruppen i forskningssamarbeidet består av medlemmer oppnevnt av Styringsgruppen.

Leder: Kathryn Donnelly, Framsenterets sekretariat.

Medlemmer oppnevnt 15.11.23:

 • Marianne Kroglund, Miljødirektoratet
 • Anne-Marie Abotnes, Fiskeridirektoratet
 • Geir Arne Ystmark,Mattilsynet.
 • Knut Aune Hoseth, NVE
 • Stig-Morten Knutsen, Sokkeldirektoratet
 • Astrid Fjose, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Sten Olav Hætta, Sametinget
 • Bjørn-Rikart Pedersen, Finnmarkseiendommen (FEFO)

Sekretariatet

Sekretariatet, som drives av Framsenteret Drift AS på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet,  ivaretar formidling- og forskningskoordinering i Framsenterets forskningssamarbeid. Dette skjer i samarbeid med styringsgruppen, forskningsledergruppen, lederne i forskningsprogrammene og formidlingsgruppa. Sekretariatet bistår ledergruppene i saksforberedelse og gjennomføring av møter.

Framsenteret Drift AS

Framsenteret Drift AS eies av en gruppe institusjoner som er leietakere i bygningen til Framsenteret i Tromsø.

Selskapet er ansvarlig for fellesfunksjoner i senterbygget, blant annet resepsjon, sikkerhet, konferansesenter og kantine.

 • Daglig leder: Inger Christiansen
 • Styrets leder: Østen Mortvedt

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet driver selskapet sekretariatet for forskningssamarbeidet i Framsenteret. Dette arbeidet blir overordnet ledet av styringsgruppa.

Hvorfor heter vi Fram?

Da det nye nordområdesenteret for klima- og miljøforskning skulle opprettes var det bred enighet om at vi i tillegg til å se framover også måtte huske hvor det hele startet. Innenfor all forskning spiller logistikk en viktig rolle, og da var valget enkelt. Vi valgte Fram.

Fram var det første skipet som ble spesielt konstruert i Norge for polarforskning. Hun ble brukt på tre viktige ekspedisjoner: med Fridtjof Nansen under driften over Polhavet 1893-96, med Otto Sverdrup til den arktiske øygruppen vest for Grønland – nå Nunavut-regionen i Canada – 1898-1902, og med Roald Amundsen til Antarktis på hans sydpolsekspedisjon 1910-12.

I juni 2010 vedtok Stortinget opprettelsen av det nye senteret, og 29. september åpnet statsminister Jens Stoltenberg FRAM – Nordområdesenteret for klima- og miljøforskning. Kortnavnet, og navnet på vårt bygg i Tromsø, er Framsenteret.

Fram er nå utstilt i Frammuseet på Bygdøynes i Oslo. Du kan lese mer om skipet her.

Strategier for forskningssamarbeidet:

Framsenterets strategi for forskningssamarbeidet:

Framsenterets kommunikasjonsstrategi: