Med forskning som grunnlag formidler vi kunnskap til forvaltning, næringsliv og publikum generelt. Senteret bidrar til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning. Vi er en viktig arena nasjonalt og internasjonalt og gir innspill i klimarelaterte spørsmål. Senterets  institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

 • Akvaplan-niva/NIVA*
 • CICERO****
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet**
 • Havforskningsinstituttet**
 • Kartverket**
 • Kystverket**
 • Meteorologisk institutt***
 • NGU – Norges geologiske undersøkelse
 • NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning**
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning**
 • NINA – Norsk institutt for naturforskning**
 • Nofima***
 • NORCE***
 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi***
 • Norsk Polarinstitutt*
 • SINTEF**
 • UNIS – Universitetssenteret på Svalbard****
 • UiT Norges arktiske universitet***
 • Veterinærinstituttet****
 • Assosiert medlem: Polaria***

*Hovedkontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

**Avdelingskontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

***Lokalisert andre steder i Tromsø.

****Lokalisert andre steder i Norge.

I tillegg til forskningen som allerede gjøres i de ulike medlemsinstitusjonene, samarbeider vi innenfor rammen av Framsenteret om sju forskningsprogram, også kalt våre flaggskip.

I 2020 er vi gjennom disse programmene involvert i over 100 forskningsprosjekter. I mange av disse prosjektene samarbeider medlemsinstitusjonene med forskere fra eksterne institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningen i Framsenteret blir hovedsakelig finansiert av Klima- og miljødepartementet. Men også Nærings- og fiskeridepartementet, Utdanningsdepartementet og Utenriksdepartementet bidrar. En del av midlene vi mottar blir benyttet som såkornmidler, altså til å søke finansiering fra andre. Siden 2011 er det gjennom samarbeidet i Framsenteret generert rundt 1 milliard kroner til forskning på klima- og miljø i nordområdene.

Sentermøtet er Framsenterets øverste organ og består av lederne for de institusjoner som utgjør Framsenteret samt styreleder i Framsenteret AS og leder for Framsenterets Forskningsledergruppe (FLG).

Klima- og miljøverndepartementet og øvrige departementer i styringsgruppen for Framsenteret er observatører i sentermøtet. Senterleder er: Cathrine Henaug, NINA – Norsk institutt for naturforskning.

Forskningsledergruppen (FLG) er Framsenterets øverste organ for forskningsledelse. Det består av én oppnevnt representant fra hver av de av de 20 deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt flaggskiplederne. Leder av FLG er: Eldbjørg Heimstad, NILU – Norsk institutt for luftforskning. Nestleder er Alma Thuestad, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning.

Framsenteret AS eies av deltakerinstitusjoner i Framsenteret. Framsenteret AS er sekretariat for Sentermøtet, og bistår sentermøteleder i saksforberedelse og gjennomføring av sentermøter.

Framsenteret AS har ansvar for formidling- og forskningskoordinering i FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning. Dette skjer i samarbeid med Sentermøtet, Forskningsledergruppa og flaggskipene.

Framsenteret AS driver fellesfunksjoner i senterbygget, blant annet resepsjon, konferansesenter og kantine.

Da det nye nordområdesenteret for klima- og miljøforskning skulle opprettes var det bred enighet om at vi i tillegg til å se framover også måtte huske hvor det hele startet. Innenfor all forskning spiller logistikk en viktig rolle, og da var valget enkelt. Vi valgte Fram.

Fram var det første skipet som ble spesielt konstruert i Norge for polarforskning. Hun ble brukt på tre viktige ekspedisjoner: med Fridtjof Nansen under driften over Polhavet 1893-96, med Otto Sverdrup til den arktiske øygruppen vest for Grønland – nå Nunavut-regionen i Canada – 1898-1902, og med Roald Amundsen til Antarktis på hans sydpolsekspedisjon 1910-12.

I juni 2010 vedtok Stortinget opprettelsen av det nye senteret, og 29. september åpnet statsminister Jens Stoltenberg FRAM – Nordområdesenteret for klima- og miljøforskning. Kortnavnet, og navnet på vårt bygg i Tromsø, er Framsenteret.

Fram er nå utstilt i Frammuseet på Bygdøynes i Oslo. Du kan lese mer om skipet her.

Andre sider
Informasjon til ansatte Framsenteret bygg/Information to employees in the Fram Centre building

Les mer om Framsenter-bygget »

Kontakt- og fakturainformasjon

Her finner du oversikt over ansatte i Framsenteret AS, og ansatte i institusjoner som har kontorer i Framsenterets bygg i Tromsø.

Søk blant alle ansatte »

Møterom, arrangementer og kantine

Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansesenter.

Møterom, arrangementer og kantine

Skoler og studenter

Vil du besøke oss, eller vil du vi skal komme på besøk? Framsenteret arrangerer og formidler forskjellige tilbud for unge og voksne.

Se alle aktiviteter her »

Media service

Foto, kilder, og statistikk. Vi er også behjelpelig med å skaffe deg kontakt med relevante forskere.

Media service »

Nyhetsarkiv

Les relevante artikler om forskning og forvaltning på klima og miljø i nordområdene. De fleste artiklene er produsert av oss, eller en av de 21 medlemsinstitusjonene.

Se oversikten »