FRAM– Nordområdesenter for klima og miljøforskning, i dagligtale Framsenteret, skal gjennom samarbeide utøve tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard og som er viktig for forvaltningen av nordområdene.

Framsenteret skal bidra med forskning som tar for seg utfordringene i nordområdene, både med hensyn til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.

Forskningen skal rettes mot de stadig mer sammensatte utfordringer innen
klima og miljø hvor beslutninger i forvaltningen må tas under usikkerhet.

Resultatene av forskningen skal kunne danne grunnlag for å redusere risiko i forvaltningen gjennom å få kunnskap om løsninger som vil fungere under ulike mulige framtidsscenarier og samtidig bidra til at ny næringsvirksomhet og annen menneskelig aktivitet skjer på et bærekraftig vis.

I denne sammenheng knyttes forskningen i samarbeidet til flere av FNs bærekraftmål.

 • Akvaplan-niva/NIVA*
 • CICERO****
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet**
 • Havforskningsinstituttet**
 • Kartverket**
 • Kystverket**
 • Meteorologisk institutt**
 • NGU – Norges geologiske undersøkelse
 • NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning**
 • NILU**
 • NINA – Norsk institutt for naturforskning**
 • Nofima***
 • NORCE***
 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi***
 • Norsk Polarinstitutt*
 • SINTEF***
 • UNIS – Universitetssenteret på Svalbard****
 • UiT Norges arktiske universitet***
 • Veterinærinstituttet****
 • Assosiert medlem: Polaria***

*Hovedkontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

**Avdelingskontor i Framsenterets bygg i Tromsø.

***Lokalisert andre steder i Tromsø.

****Lokalisert andre steder i Norge.

Styringsgruppen

Forskningssamarbeidet FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning ledes av en styringsgruppe. Disse er  oppnevnt av departementsgrupppen, som består av representanter fra Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

Medlemmer oppnevnt med virkning fra 6. juli 2023:

Leder, rekruttert av Klima og miljødepartementet:

Bo Andersen. Foto: Norsk Romsenter

Dr. Bo Andersen, (2023 – 2025).

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og UiT – Norges arktiske universitet:

Maria Fossheim, forskningssjef, nestleder i styringsgruppen. Havforskningsinstituttet (2022 – 2024).

Jørgen Berge,  dekan, UiT Norges arktiske universitet (2023 – 2025).

Evy Jørgensen, avdelingsdirektør, Norsk Polarinstitutt (2023 – 2025)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Framsenterets valgkomité:

Anita Evenset, forskningsdirektør , Akvaplan-niva/NIVA  (2023 – 2025).

Jo Aarseth, forskningssjef , NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi (2022 – 2024).

Steinar Vaadal, fylkeskartsjef , Kartverket (2022 – 2024).

Elina Halttunen, forskningssjef, NINA – Norsk institutt for naturforskning (2023 – 2025).

Oppnevnt av Forskningsledergruppen:

Alma Thuestad, avdelingsleder,  NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning (2023 – 2025)

Forskningsledergruppen

Forskningsledergruppen (FLG) består av én oppnevnt representant fra hver av de av de deltagende institusjonene som ønsker å delta, samt lederne av forskingsprogrammene som drives i regi av Framsenteret. FLG er rådgivende for styringsgruppen og de faglige programmene.

Leder av FLG er Alma Thuestad, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning. Nestleder er Inger Eikelman, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Referansegruppen

Referansegruppen i forskningssamarbeidet består av medlemmer oppnevnt av Styringsgruppen. Katyhryn Donnelly, Framsenterets sekretariat, leder arbeidet i gruppen.

Medlemmer oppnevnt 15.11.23: Marianne Kroglund, Miljødirektoratet. Anne-Marie Abotnes, Fiskeridirektoratet. Geir Arne Ystmark,Mattilsynet. Knut Aune Hoseth, NVE.  Stig-Morten Knutsen, Oljedirektoratet. Astrid Fjose, Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Sten Olav Hætta, Sametinget. Bjørn-Rikart Pedersen, Finnmarkseiendommen (FEFO)

Formidlingsgruppen

Formidlingsgruppen i Framsenteret består av medlemmer oppnevnt av styringsgruppen. Leder av gruppen er: Helge M. Markusson, Framsenterets sekretariat.

Medlemmer: Bjørg Bruseth, NINA – Norsk institutt for naturforskning. Hanne Karde, UiT Norges arktiske universitet. Trude Borch, Akvaplan-niva. Vibeke Lund Pettersen, Havforskningsinstituttet. Pål Jakobsen, Norsk Polarinstitutt.

Formidlingsgruppen er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av kommunikasjonsstratgier og tilhørende handlingsplaner og budsjett. Gruppa er rådgivende for styringsgruppen og de faglige programmene.

Sekretariatet

Sekretariatet, som drives av Framsenteret Drift AS på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet,  ivaretar formidling- og forskningskoordinering i Framsenterets forskningssamarbeid, og har ansvaret for felles nettsider og utgivelser. Dette skjer i samarbeid med styringsgruppen, forskningsledergruppen, lederne i forskningsprogrammene, formidlingsgruppa og referansegruppa. Sekretariatet bistår ledergruppene i saksforberedelse og gjennomføring av møter.

Framsenteret Drift AS er ansvarlig for fellesfunksjoner i senterbygget, blant annet resepsjon, sikkerhet, konferansesenter og kantine.

Selskapet eies av en gruppe institusjoner som er leietakere i bygningen til Framsenteret i Tromsø.

Inger Christiansen er daglig leder.

Styrets leder er Østen Mortvedt.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet driver selskapet sekretariatet for forskningssamarbeidet i Framsenteret. Dette arbeidet blir overordnet ledet av styringsgruppa.

 

Forskningen i Framsenteret blir hovedsakelig finansiert av Klima- og miljødepartementet. Men også Nærings- og fiskeridepartementet, Utdanningsdepartementet og Utenriksdepartementet bidrar. En del av midlene vi mottar blir benyttet som såkornmidler, altså til å søke finansiering fra andre. Siden 2011 er det gjennom samarbeidet i Framsenteret generert over 1 milliard kroner til forskning på klima- og miljø i nordområdene.

Vinteren 2022 ble det lansert fem nye forskningsprogrammer. Disse er tre- og femårige program:

I 2023 er det startet opp tre treårige programmer:

 • New methods for integrated non-invasive genetic monitoring of semi-domesticated reindeer and wildlife based on high-throughput sequencing approaches.
 • Overcoming obstacles of knowledge exchange: Tools and methods for inclusive land and sea-use decisions.
 • Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

 

Da det nye nordområdesenteret for klima- og miljøforskning skulle opprettes var det bred enighet om at vi i tillegg til å se framover også måtte huske hvor det hele startet. Innenfor all forskning spiller logistikk en viktig rolle, og da var valget enkelt. Vi valgte Fram.

Fram var det første skipet som ble spesielt konstruert i Norge for polarforskning. Hun ble brukt på tre viktige ekspedisjoner: med Fridtjof Nansen under driften over Polhavet 1893-96, med Otto Sverdrup til den arktiske øygruppen vest for Grønland – nå Nunavut-regionen i Canada – 1898-1902, og med Roald Amundsen til Antarktis på hans sydpolsekspedisjon 1910-12.

I juni 2010 vedtok Stortinget opprettelsen av det nye senteret, og 29. september åpnet statsminister Jens Stoltenberg FRAM – Nordområdesenteret for klima- og miljøforskning. Kortnavnet, og navnet på vårt bygg i Tromsø, er Framsenteret.

Fram er nå utstilt i Frammuseet på Bygdøynes i Oslo. Du kan lese mer om skipet her.

 

Andre sider
For ansatte i Framsenterets bygg

Framsenteret er arbeidsplassen til nær 500 ansatte fra 14 institusjoner og sekretariater.

Les mer om Framsenter-bygget »

Kontaktside

Her finner du oversikt over faglig ledelse, sekretariat, ansatte i Framsenteret Drift AS, og ansatte i institusjoner som har kontorer i Framsenterets bygg i Tromsø.

Søk blant alle ansatte »

Konferanser og møter

Her finner du informasjon om vårt møte- og konferansesenter.

Konferanser og møter

Nyheter

Les relevante artikler om forskning og forvaltning på klima og miljø i nordområdene. De fleste artiklene er produsert av oss, eller en av de 20 medlemsinstitusjonene.

Nyhetsarkiv »