Ny rapport om vannforvaltning

Publisert: 28. april 2023

Det er nå utgitt en ny rapport fra NIVA og Framsenteret. Den er nyttig for alle som ønsker å sette seg inn i hva norsk vannforvaltning går ut på.

Framsenteret i Tromsø startet nye tverrfaglige forskningsprogrammer i 2022. I tre av disse inngår
vannforvaltningen som et av forvaltningsinstrumentene som programmene skal forske på eller levere
bidrag til. Det gjelder Fjell til fjord (Catchment to Coast, C2C), Bærekraftig matproduksjon (CoastShift)
og Samlet påvirkning på nordlige økosystemer (CLEAN).

-Det viste seg at svært få av forskerne hadde kjennskap til vannforvaltningen. Det er ikke så rart ettersom det fremdeles er et ganske nytt system som relativt få har hørt om, sier forfatter av rapporten, Gunnar Sander.

Innføring

På bakgrunn av innledninger på interne møter i programmene høsten 2022, ble det derfor besluttet å lage en innføring i vannforvaltningen. Selv om den er skrevet ut ifra et behov i Framsenteret, vil den ha like stor nytte for alle som ønsker å sette seg inn i hva norsk vannforvaltning går ut på.

-Det spesielle perspektivet fra Framsenteret er at eksempelet som utdyper den generelle beskrivelsen er fra Troms og Finnmark. Forskningstemaene som foreslås til slutt er også skrevet med Framsenteret for øye, men vil være relevante i andre sammenhenger, sier Gunnar Sander .

Sammendrag av rapporten

EU sitt vanndirektiv er et ambisiøst forsøk på å få en helhetlig forvaltning av alt vann, både ferskvann, grunnvann og kystvann. Målet er at vannet skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Alle som bidrar til å påvirke vannets miljøtilstand eller har interesser knyttet til vann skal inviteres inn i en samordnet forvaltning som organiseres rundt nedbørsfelt og kyststrekninger.

Dette bryter med de fleste administrative organiseringer. Norge har iverksatt vanndirektivet gjennom vannforskriften. Den definerer organiseringen av norsk vannforvaltning, oppgavene som skal løses og metodene som skal brukes. Arbeidet ledes fra staten gjennom ei departements- og ei direktoratsgruppe. Det sentrale samordnende nivået er vannregionene som koordineres av fylkeskommunene og som får bidrag fra lokal organisering i vannområder. De lager vannforvaltningsplaner som oppdateres hvert 6. år. Tiltaksprogrammet i planene skal sørge for at det blir gjennomført tiltak som gjenoppretter god miljøtilstand og beskytter mot forringelse.

Sektormyndigheter og kommuner har imidlertid utstrakt kontroll over hva som blir iverksatt av tiltak.
Vannforvaltningen skal være kunnskapsbasert og har bygget opp omfattende systemer for datalagring. Forskningen i Framsenteret kan bidra med utfyllende data, kunnskap om prosesser og effekter av menneskelige påvirkninger, bedre verktøy og modeller, samt kunnskap om hvordan forvaltningen fungerer.

Lignende saker