Plakat for Framdagen, tema er Geohazards

Program Framdagen – 16. november 2023

Publisert: 13. november 2023

Framdagen er høstens viktigste miljøkonferanse i nord. Årets tema er spesielt rettet mot de som er involvert i forvaltning, politikkutforming og næring i nordområdene.

Forskere fra medlemsinstitusjonene og inviterte, vil presentere innlegg og det legges opp til dialog med brukere.

Under samlebetegnelsen «Geohazard» vil vi se nærmere på:

  • Arealer under press i en omstillingstid
  • Klimarisiko og tilpasning i Nord-Norge
  • Vannforvaltning i møte med klimaendringene

Program Framdagen 2023

10.30 – 11-00: Kaffe og bakst

11.00:

Framsenterets forskningssamarbeid og samfunnsoppdraget

Bo Andersen, leder i Framsenterets styringsgruppe

11.15 – 12.30:

Klimarisiko og tilpasning i en nordnorsk kontekst

Moderator: Espen Larsen, Klimatilpasningsseksjonen Miljødirektoratet

Ny stortingsmelding om klimatilpasning – hvilken kunnskap trenger vi, til hva?

Marianne Kroglund, fagdirektør Miljødirektoratet/norsk delegasjonsleder til AMAP

Klimadrevne endringer og samlet risiko for marine økosystemer i nord

Raul Primicerio, Professor UiT Norges arktiske universitet og leder Framsenterets forskningsprogram, CLEAN.

Skredkartlegging fra verdensrommet

Jakob Grahn, forsker NORCE

Krav og føringer for å vurdere multistress og samlet påvirkning i forvaltningen av naturmiljøet i nord

Eirik Mikkelsen, Seniorforsker NOFIMA

Klimaendringer og bølgeoppskylling: En voksende trussel mot kystbebyggelse

Sindre Fritzner, Oseanograf  Multiconsult.

12.30 – 13.00: Lett lunsj og kaffe

13.00 – 14.15:

Vannforvaltning i møte med klimaendringer

Moderator: Amanda Poste, NINA

En oversikt over vannforvaltningen og mulige bidrag fra Framsenteret

Gunnar Sander, seniorforsker NIVA

Kvalitetssikring og klassifisering av vann

Per Olav Aslaksen, seniorrådgiver seksjon fisk og vann, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Å lytte på vannområder: demokratisk engasjement gjennom lyd i et tverrfaglig prosjekt med base i Tromsø/Romssa

Dr. Katrin Losleben Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning SKK

14.15 – 14.30: Kaffepause

14.30 – 15.15

Arealer under press i en omstillingstid

Moderator: Juliet Landrø, NINA

Når allemannsretten setter arealer under press

Brynhild Granås og Gaute Svensson, UiT Norges arktiske universitet

Allemannsrett og arealer under press. Hvordan oppleves dette fra ståsted Tromsø kommune?

Cathrine Henaug, Seksjonsleder, seksjon for utemiljø og mobilitet, Tromsø kommune

Økosystembaserte risikovurderinger for kystnære, nordnorske matsystemer

Kathy Dunlop, Seniorforsker Havforskningsinstituttet – nestleder i Framsenterets forskningsprogram CoastShift

15.15 – 16.00:

Veien videre, prosjekter du bør merke deg

Moderator: Helge M. Markusson, Framsenteret

Betydningen av geografiske infrastruktur i håndtering av klimarisiko

Johnny Welle, direktør Kartverket

Subarktisk taredyrking

Marianne Frantzen, avdelingsdirektør Akvaplan-niva

Morgendagens Polhav: fra hvitt til blått – og grønt?

Eva Leu, seniorforsker Akvaplan-niva

Fra SUDARCO til Framtidens Polhav

Camilla Brekke, direktør Norsk Polarinstitutt

16.00:

Tildelinger Framsenterets formidlingsfond 2024

16.15:

Musikalsk underholdning (overraskelse)

16.30 – 19.00:

Fiskesuppe og hyggelig samvær

Påmelding er stengt.

Lignende saker