FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning


21 institusjoner med felles oppgaver  innenfor naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Vi driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling i nordområdene.

Hva er miljøkjemi, og hvordan forsker man på miljøgifter? Bli med Linda Hanssen på Norsk institutt for luftforskning sin  lab på Framsenteret og lær mer.

Nytt fra våre forskningsområder

Nyhetsarkiv »

Hvorfor er isbjørnen der den er? Hva kan vi lære av rotter om hjernen vår? Hvordan kan vi håndtere lakselusa på en forsvarlig måte? Her kan du se hele «Forskerne kommer!» 2020.

Norsk natur har et rikt biologisk mangfold. Men dette mangfoldet er i ferd med å bli mindre. Derfor er det viktig at vi får mer kunnskap om de artsrike naturtypene slik at vi kan ivareta dem bedre. Vi fikk bli med tre naturtypekartleggere fra NIBIO på ett av deres feltoppdrag i naturskjønne Steigen.

Norsk Polarinstitutt har tatt i bruk sitt nye is- og klimalaboratorium. Dermed kompletteres labtilbudet på Framsenteret, til glede for forskerne og samfunnet.

Foto: Therese Jægtvik.

Det heter seg at drøvtyggerne står for om lag fem prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser. Hvordan kan det ha seg når ingen vet hvor mye norsk sau og storfe egentlig slipper ut på beite?

Norske lekeplasser og kunstgressbaner er en kilde til forurensing i havet. Nå har forskere funnet ut hvor mye og hvor giftig gummigranulat er.

test

Det må bygges ut beredskapssystemer for å kunne møte uhell og katastrofer, og det må etableres retningslinjer og prosedyrer som alle må følge for å ivareta sikkerheten i Arktis.

Ferske tal viser større nedgang i talet på landbruksføretak i Finnmark, Troms og Nordland enn i resten av landet. Samtidig held lønsemda i landsdelen seg noko over landsgjennomsnittet. Dette går fram av ein fersk NIBIO-rapport om Landbrukets verdiskaping i Nord-Norge.

Hvordan påvirkes livet i Polhavet av den økende smeltingen av havis? Dette kan du lære med om på utstillinga Living Ice på Polaria.

Vår forskning på miljøgifter

Vi skaffer kunnskap om transport, opptak og effekter av miljøgifter i Arktis. Forskningen benyttes til å vurdere risiko og brukes av nasjonale myndigheter og i internasjonalt arbeid. Målet er miljøforbedrende tiltak som gir bedre miljø for alle.

Vår forskning på klimaendringer

Vi bidrar til en helhetlig forståelse av den nordlige naturen og den rollen Arktis spiller  i det globale klimasystemet. Denne innsikten kan ligge grunn for for valg som gjøres i internasjonal politikkutforming.

Vår forskning på fjord og kyst

Klimaendringer kan få store virkninger på natur og miljø i fjorder og på kysten i nord. Det har betydning for hvordan og hva vi lever av. Forskningen hjelper politikerne å ta viktige og riktige valg.

Vår forskning på næring og miljø

Næringsaktivitet påvirker oss. Miljøeffekter er definert som den samlede påvirkningen på økosystemer, kulturminner og samfunn. Vår forskning er tverrfaglig, og vi søker løsninger på miljøproblemer.

Norwegian playgrounds and artificial turf pitches are a source of pollution in the sea. Scientists have now worked out how much and how toxic rubber granules can be.

Due to the impact of COVID-19, we will be postponing the A Changing Arctic conference. New dates and more detailed information to be confirmed.

Publikasjoner
Framsenteret er hvert år involvert i nærmere 100 forskningsprosjekter. Her finner du oversikten over publisert forskning.

Les mer her »

Finn en ansatt
Finn en bestemt person eller kontaktperson i en av Framsenterets institusjoner.

Ansatte på Framsenteret »

Kantine og møterom
Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansetilbud, samt møtematmeny fra Mersmak.

Serviceteamet»

Framsenteret består av
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Øvrige institusjoner i Framsenteret
Barentswatch