SUDARCO: Forskning for god forvaltning av Polhavet


Forskninga i SUDARCO skal danne grunnlag for råd til best mulig forvaltning av Polhavet.

69 forskere/teknikere fra 9 medlemsinstitusjoner deltar.

Forskning for god forvaltning av Polhavet - SUDARCO

Deltakere:

Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NILU– Norsk institutt for luftforskning, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, NORCE – Norsk forskningssenter, Norsk Polarinstitutt, UiT – Norges arktiske universitet, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard.

Finansiering:

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Varighet:

5 år (2022 – 2026).

Om programmet

Tilbakegangen i havisutbredelsen i Arktis de siste tiårene er en av de
best dokumenterte effektene av klimaendringene. Etter hvert som Arktis blir varmere og havisen trekker seg tilbake, blir tidligere utilgjengelige områder tilgjengelige og nye økonomiske utsikter avdukes. Dette legger til rette for økt næringsvirksomhet som har potensial til å skape ny økonomisk verdi for Norge.

Raskt skiftende miljøforhold

Det marine økosystemet i Polhavet er sterkt understudert, men eksisterende forskning tyder på at det utfordres av de store og raske endringene i miljøet. Forventninger om økt menneskelig aktivitet skaper behov for oppdaterte styringsinstrumenter og retningslinjer. Dette krever en integrert forvaltningstilnærming, og da trenger vi en pålitelig forståelse av områdene som nylig har blitt, eller snart kommer til å bli, tilgjengelige.

Våre overordnede mål er derfor å identifisere og samle inn kjerneobservasjonene som trengs for å forstå det nylig tilgjengelige marine miljøet og økosystemet, og å syntetisere og formidle kunnskapen som trengs for å sørge for sikker og bærekraftig bruk av disse områdene.

Satsingsområder

Selv om Arktis varmes opp, er det fortsatt et ekstremt miljø: kaldt, mørkt og isdekket store deler av året, noe som gjør omfattende studier ekstremt utfordrende.

Vi vil sette søkelys på området nord for Svalbard og Grønland der partnerinstitutter planlegger forskningscruise om våren og sommeren med R/V Kronprins Haakon.

Vi skal tilby aktivitet på disse toktene og bidra til etableringen av et autonomt sentralarktisk observatorium som består av en oseanografisk bøye og årlige utplasseringer av drivende plattformer på isen som skal samle observasjoner året rundt.

Denne infrastrukturen vil gi viktige observasjoner som er nødvendig for å muliggjøre kostnadseffektive modellbaserte studier basert på fjernregistrering,  som i sin tur skal levere den naturvitenskapelige kunnskapen som trengs for effektiv forvaltning.

Vi skal utarbeide en integrert vurdering av risikoen for nåværende og fremtidige verdikjeder og økosystemtjenester i studieregionen og formidle forvaltningsimplikasjonene til relevante brukere.

Ledende institusjon:

Norsk Polarinstitutt

Programleder:

Paul A. Dodd Paul.Dodd@npolar.no

Formidlingskontakt:

Elin Vinje Jenssen //

elin.vinje.jenssen@npolar.no

Andre forskningsområder