C2C: Hvordan påvirker ulike økosystemer hverandre?

Fra fjell til fjord. Forskning på sammenhengen mellom terrestriske, ferskvanns-, kyst- og marine økosystemer.

70 forskere/teknikere fra 11 medlemsinstitusjoner deltar.

Fra fjell til fjord (C2C)

Klimaendringene påvirker økosystemer over hele kloden, og fører varmere og mer varierende temperaturer, endringer i nedbør og mer ekstremvær som flom, tørke og stormer.

Hva betyr det for de ulike økosystemene på land, i vann, langs kysten og i havet?

Alt påvirker alt i naturen, men hvordan? 

I prosjektet «Fra fjell til fjord» prøver forskerne å finne ut hvordan disse økosystemene påvirker hverandre. Endringer i et av systemene kan endre virkningene i de andre områdene.

For eksempel påvirker endringer i snømengde og avsmeltning på land tidspunkt og omfang av snøsmeltingsflommer i elver om våren, noe som fører til økt avrenning og flom seinere på året.

I tillegg til endring i vannføring påvirkes flyten av karbon og næringsstoffer fra land til elver og innsjøer når snøsmeltinga kommer til ulike og mer uforutsigbare tidspunkt. Når dette mønsteret endrer seg forventer forskerne at det får en lang rekke effekter på selve økosystemene og dermed hva mennesker kan høste og bruke dem til.

Pukkellaks påvirker hele økosystemet

Invasjonen av pukkellaks i norske elver som nå skjer gir økt tilførsel av marine næringsstoffer til ferskvann og terrestriske økosystemer, ettersom pukkellaksen dør etter gyting og kadavrene blir liggende igjen.

Endringer i klima, arealbruk og biomangfold vill påvirke og endre linkene mellom økosystemene. Transport og fluks av karbon, næringsstoffer og organismer mellom terrestriske, ferskvanns- og marine økosystemer vil bli forandret fra hvordan vi kjenner den i dag.

Selv om økosystemene er knyttet sammen i naturen er forskningen og forvaltningen av disse tradisjonelt sett svært disiplinære og inndelt og generelt utført uavhengig av hverandre. Dette gjelder også for de økosystemer som grenser til hverandre.

Les mer: Pukkellaksen gir unik mulighet for forskerne

Samarbeid på tvers av fagfelt og ekspertise

På grunn av sammenhengen mellom klimaendringer og andre globale påvirkninger på terrestriske, ferskvanns- og marine kystmiljøer, må tverrfaglige tilnærminger tas i bruk for å studere de potensielle effektene av globale endringer på økosystemene i nord.

I C2C bruker vi en integrert «fjell til fjord»-tilnærming som visker ut økosystemgrenser ved å vurdere og kvantifisere sammenhenger mellom terrestriske, ferskvanns- og kystøkosystemer.

C2C som mål å bidra med ny og relevant kunnskap knyttet til overgripende klimaendringer på flere forskjellige økosystemer og hvordan denne kunnskapen best kan integreres i en helhetlig forvaltning av naturen. For å oppnå dette har C2C lagt til rette for et nært samarbeid mellom relevante brukere, natur- og samfunnsforskere.

Deltakere:

Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NILU– Norsk institutt for luftforskning, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, NORCE – Norsk forskningssenter, Norsk Polarinstitutt, UiT – Norges arktiske universitet, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard, NINA – Norsk institutt for naturforskning, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning, Kartverket .

Finansiering:

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Varighet:

5 år (2022 – 2026).

Prosjektledergruppe

Vera Hausner, UiT – Norges arktiske universitet. Rolf Ims UiT – Norges arktiske universitet. Bodil Bluhm, UiT – Norges arktiske universitet. Maria Jensen, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard. Paul Renaud, Akvaplan-niva. Angelika Renner, Havforskningsinstituttet. Virve Ravolainen, Norsk Polarinstitutt. Lena Gross, Norsk institutt for kulturminneforskning. Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt. Leah Jackson-Blake Norsk institutt for vannforskning.

Ledende institusjon:

NINA – Norsk institutt for naturforskning

Prosjektledere:

André Frainer (NINA) // andre.frainer@nina.no

Amanda Poste (NINA) // amanda.poste@nina.no

Formidlingskontakt:

Juliet Landrø (NINA) // juliet.landro@nina.no

Andre forskningsområder