Sammen for en bærekraftig forvaltning av Polhavet

Publisert: 27. april 2023

Stadig mindre is i Polhavet øker tilgjengeligheten av havet rundt Svalbard og opp mot polpunktet. Dette kan skape nye muligheter for menneskelig aktivitet. Samtidig er disse havområdene kjennetegnet av utfordrende vær- og isforhold, store avstander til infrastruktur, og et særlig sårbart miljø under stort klimatisk stress. Dermed vil økt aktivitet kunne føre til økt risiko, både for mennesker og miljøet.

Sammen for en bærekraftig forvaltning av Polhavet

SUDARCO arbeidspakkelederne Maaike Knol-Kauffman og Lis Lindal Jørgensen har sammen med forskerne Saskia Trubbach og Eva Leu planlagt seminaret. Paul Dodd er prosjektleder. Foto: Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt

Denne uka arrangerte forskere i SUDARCO-prosjektet et todagers seminar om bærekraftig forvaltning av Polhavet.

Tema for første dagen var aktivitetsmønstre, sikkerhet og beredskapsutfordringer i det norske ansvarsområde for søk- og redning innenfor polarkodens grenser. Den andre dagen var rettet mot de miljømessige konsekvensene av menneskelig aktivitet i Polhavet. Seminaret var et samarbeid mellom to arbeidspakker i SUDARCO.

Fokusområdet for seminaret.

Femti deltakere fra over 20 ulike institusjoner representerte blant annet næringslivet, myndighetene, forskningsinstitusjoner og miljøvernorganisasjoner.

Mandag startet med spennende foredrag fra fiskeri- og cruisenæringen om aktivitet i nord: om status og forventningene, samt de viktigste drivere og barrierer for fremtidig aktivitet i dette området. Deretter satte vi søkelyset på sikkerhet og beredskap med fokus på ressurser innenfor søk og redning, tilgjengelige vær- og istjenester, og polarkodens regelverk.

Høy og bred kompetanse blant deltakerne resulterte i rike diskusjoner om sikkerhetsutfordringer i de ulike næringene. Vi diskuterte hvordan forebyggende tiltak vil kunne redusere risiko. Her kan man tenke på ferdselsbegrensning i form av et maksimum antall passasjerer om bord cruisefartøy, dynamiske rutebegrensninger ved ekstreme vær- og isforhold, samt utvidelsen av polarkoden.

Kunnskapsdeling mellom de ulike deltakerne ga oss innsikt i fordelene og ulempene av slike tiltak, samt i hvilken grad disse vil være hensiktsmessige og gjennomførbare.

Interaktiv diskusjon ledet av Saskia Trubbach. Foto: Fabienne Mannherz.

Tirsdag satte vi søkelyset på de miljømessige konsekvensene av aktivitet i Polhavet. Dagen startet med spennende foredrag om tiltak for å redusere fotavtrykket i fiskerinæringen, cruiseturisme, militæret, og ved forskningsaktivitet.

Diskusjonen ble guidet gjennom Slido, et digitalt verktøy som vi brukte for å få innsikt i deltakernes perspektiver på de viktigste menneskelige aktiviteter, påvirkninger og økosystemarter i Polhavet. Vi fikk innspill på sårbare dyregrupper og risiko for innføring av fremmede arter gjennom skipstrafikk. Vi ønsket også tilbakemelding på kunnskapshull og satsningsområdene som SUDARCO vil jobbe videre med fremover i prosjektet.

Et eksempel av svarene i Slido.

Engasjementet blant deltakerne var høy gjennom de to dagene og seminaret vil være et viktig fundament for videre arbeid i prosjektet.

Vi takker alle foredragsholdere og deltakere, samt forskerne Maria Sydnes (UiT Norges arktiske universitet), Jelmer Jeuring, Malte Müller, Jens Boldingh Debernard (Meteorologisk institutt), Nina Mikkelsen (Akvaplan-niva) og Gunnar Sander (NIVA) for viktige bidrag for å få til dette seminaret.

Gruppebilde av alle deltakere. Foto: Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt.

Lignende saker