Deltagere:

Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NILU– Norsk institutt for luftforskning, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, NORCE – Norsk forskningssenter, Norsk Polarinstitutt, UiT – Norges arktiske universitet, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard.

Finansiering:

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

Varighet:

5 år (2022 – 2026).

Tilbakegangen i havisutbredelsen i Arktis de siste tiårene er en av de
best dokumenterte effektene av klimaendringene. Etter hvert som Arktis blir varmere og havisen trekker seg tilbake, blir tidligere utilgjengelige områder tilgjengelige og nye økonomiske utsikter avdukes. Dette legger til rette for økt næringsvirksomhet som har potensial til å skape ny økonomisk verdi for Norge.

Det marine økosystemet i Polhavet er sterkt understudert, men eksisterende forskning tyder på at det utfordres av de store og raske endringene i miljøet. Forventninger om økt menneskelig aktivitet skaper behov for oppdaterte styringsinstrumenter og retningslinjer. Dette krever en integrert forvaltningstilnærming, og da trenger vi en pålitelig forståelse av områdene som nylig har blitt, eller snart kommer til å bli, tilgjengelige.

Våre overordnede mål er derfor å identifisere og samle inn kjerneobservasjonene som trengs for å forstå det nylig tilgjengelige marine miljøet og økosystemet, og å syntetisere og formidle kunnskapen som trengs for å sørge for sikker og bærekraftig bruk av disse områdene.

Selv om Arktis varmes opp, er det fortsatt et ekstremt miljø: kaldt, mørkt og isdekket store deler av året, noe som gjør omfattende studier ekstremt utfordrende.

Vi vil sette søkelys på området nord for Svalbard og Grønland der partnerinstitutter planlegger forskningscruise om våren og sommeren med R/V Kronprins Haakon.

Vi skal tilby aktivitet på disse toktene og bidra til etableringen av et autonomt sentralarktisk observatorium som består av en oseanografisk bøye og årlige utplasseringer av drivende plattformer på isen som skal samle observasjoner året rundt.

Denne infrastrukturen vil gi viktige observasjoner som er nødvendig for å muliggjøre kostnadseffektive modellbaserte studier basert på fjernregistrering,  som i sin tur skal levere den naturvitenskapelige kunnskapen som trengs for effektiv forvaltning.

Vi skal utarbeide en integrert vurdering av risikoen for nåværende og fremtidige verdikjeder og økosystemtjenester i studieregionen og formidle forvaltningsimplikasjonene til relevante brukere.

Project Summary

The reduction of the Arctic sea ice extent during recent decades is one of the
best documented effects of climate change. As the Arctic warms and sea ice retreats, previously inaccessible areas are becoming accessible and new economic prospects are being unveiled, paving the way for increased commercial activity, which has potential to create new economic value for Norway.

Rapidly changing environmental conditions

The marine ecosystem in the Arctic Ocean is heavily understudied, but existing research suggests it is challenged by the rapidly changing environmental conditions. Expectations of increased human activity create the need for updated governance instruments and policies. This requires an integrated management approach, for which we need a reliable understanding of the newly accessible and soon to be accessible regions. Our overarching goals are therefore to identify and collect the core observations needed to understand the newly accessible marine environment and ecosystem, and to synthesize and communicate the knowledge needed to ensure safe and sustainable use of these areas.

Focus areas

Although the Arctic is warming, it remains an extreme environment; cold, dark and ice-covered for much of the year, making comprehensive studies extremely challenging. We will focus on the area north of Svalbard and Greenland where spring and summer research cruises with R/V Kronprins Haakon are planned by partner institutes. We will add activity to these cruises and contribute to the establishment of an autonomous Central Arctic observatory consisting of an oceanographic mooring and annual deployments of ice-tethered drifting platforms that will gather year-round observations. This infrastructure will provide key in-situ observations needed to enable cost-effective remotely sensed and model-based studies that will deliver the natural science knowledge needed for effective governance. Ultimately, we will produce an integrated assessment of the risks to present and future value chains and ecosystem services in the study region and communicate the management implications to relevant stakeholders.

Contact information:

Science for Sustainable Governance of the Arctic Ocean

Lead Institution: Norwegian Polar Institute
Project manager: Paul A. Dodd
Project manager email
Paul.Dodd@npolar.no
Partcipation:
Akvaplan-niva, Institute of Marine Reserach, Norwegian Meteorological Institute, NILU – Norwegian Institute of Air Reserach, NIVA – Norwegian Institute of Water Reserach, NORCE – Norwegian Research Centre, Norwegian Polar Institute, UiT – The Arctic University of Norway, UNIS – The University Center in Svalbard.
Funding: FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment
Duration: 2022 – 2026
Nyheter innen Forskning for god forvaltning av Polhavet – SUDARCO
Øvrige forskningsområder