Arktisk skipsfart har vokst med sju prosent i året det siste tiåret

Publisert: 28. september 2023

Aldri før har det vært så stor skipstrafikk i arktiske farvann, noe som øker faren for ulykker i et svært sårbart område. Det viser forskning i regi av Framsenteret. Bedre informasjon om vær- og isforhold vil øke sikkerhet, fastslår forskere.

I en ny i artikkel i tidsskriftet npj Ocean Sustainability har forskere sett på utviklingen av arktisk skipsfart. Den viser en markant vekst i aktivitet i arktiske farvann. Arktisk skipsfart har nemlig vokst med sju prosent i året det siste tiåret.

Aldri før har det vært så stor skipstrafikk i arktiske farvann, fastslås det i forskning i regi av Framsenteret. Foto: Helge M. Markusson.

Artikkelen diskuterer utviklingen av arktisk skipsfart i årene 2013-2022, spesielt når det gjelder ekstremvær og havisforhold.

Og det er i vinterhalvåret den store økninga registreres. Til tross for ekstreme forhold, i form av kombinasjonen polarmørke, havis og dårlig vær, er det da skipstrafikken har tredoblet seg.

Enorm økning

Den største aktiviteten registreres langs den nordlige sjøruten, Beringhavet, Vest-Grønland (inkludert områdene ved Hudsonstredet) og Svalbard.

Langs den nordlige sjøruten har økninga inntil 2021 vært enorm, med opptil 500 seilinger i måneden. Aktiviteten skyldes først og fremst mineral- og oljeindustri i russisk sone. Økningen i skipsfart har stagnert siden 2021, med en betydelig nedgang i skipsfart i 2022. Årsaken er antagelig knyttet til de internasjonale konfliktene på grunn av krigen i Ukraina.

Antall fraktdager per måned beregnet for ulike sektorer. Tidsserien viser antall fraktdager per sektor (fargekodet), og en svart linje angir årsmiddel for alle sektorer. Ill: Arctic shipping trends during hazardous weather and sea-ice conditions and the Polar Code’s effectiveness | npj Ocean Sustainability (nature.com). (Creative Commons Attribution 4.0).

Polarkoden

I studiet argumenterer forskerne for at Polarkoden kan forbedres gjennom integrering av maritime varslingssystemer og en bedre beskrivelse av farlige forhold.

For å redusere risikoen for ulykker i nordlige farvann ble Polarkoden innført i 2017. Den regulerer blant annet arktisk skipsfart ved å spesifisere farlige forhold. Polarkoden har regler om utforming og konstruksjon av skip, om utstyr, operasjonelle forhold, opplæring og beskyttelse av miljøet.

I studiet argumenterer forskerne for at Polarkoden kan forbedres gjennom integrering av maritime varslingssystemer og en bedre beskrivelse av farlige forhold. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

Internasjonalt har det lenge vært jobbet med å utvikle et regelverk som tar høyde for de særegne forholdene ved operasjon i polare farvann. Norge og Sjøfartsdirektoratet har ledet arbeidet med utviklingen av et bindende internasjonalt regelverk for operasjon i polare farvann som tar høyde for de spesielle risikofaktorene som ikke er tilstrekkelig dekket gjennom konvensjonene ellers.

Viktig for Arktisk råd

Studiet bruker overvåkingsdata fra PAME sin Arctic Ship Traffic Database. PAME er en arbeidsgruppe for beskyttelse av det arktiske havmiljøet og er en av seks arbeidsgrupper som omfattes av Arktisk råd.

– Det blir viktig å følge opp denne studien og forstå hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen av varslingsproduktene i forhold til ekstremvær og farlige havisforhold og Polarkodens rammeverk, sier hovedforfatter Malte Müller. Han arbeider som forsker i Meteorologisk institutt.

Studiet er resultat av tre års tverrfaglig arbeid innenfor forskningsprosjektene/programmene PRISMAS og nå SUDARCO. Forskningen i PRISMAS er finansiert av Framsenteret. SUDARCO er et av Framsenterets forskningsprogram og ledes av Norsk Polarinstitutt.

-Dette arbeidet vil gi et grunnlag for videre arbeid i SUDARCO der vi skal se nærmere på utviklingen av aktivitet nord for Svalbard, forteller forsker, og en av forfatterne av studiet, Maaike Knol-Kauffman fra UiT Norges arktiske universitet.

Referanse:

Müller et al: Arctic shipping trends during hazardous weather and sea-ice conditions and the Polar Code’s effectiveness

Lignende saker