Skjell forteller om spredninga av mikroplast i nordiske farvann

Publisert: 23. mars 2020

Ved å undersøke marine skjell har forskere funnet ut mer om spredninga av mikroplast i nordiske kystområder. Blant annet er det avdekket mikroplast fra bildekk, som igjen inneholder giftstoffer.
Blåskjell. Foto: NIVA

I en studie av mikroplast har forskere fra Akvaplan-niva og NIVA har undersøkt prøver av 5 ulike marine skjell fra 100 lokasjoner fra Nordsjøen og Østersjøen samt kysten utenfor Svalbard og Grønland. Forskerne finner store geografiske forskjeller i distribusjonsmønster for mikroplast i marine skjell i de studerte områdene. Resultatene fra studien er publisert i en rapport som nylig ble utgitt av Miljødirektoratet på vegne av Nordisk Råd.

Forskjeller

Studien viser at mens andelen mikroplast i skjell var høy i havner og urbane områder, som Oslofjorden og Bodø, var for eksempel konsentrasjonen av mikroplast i blåskjell ved Svalbard lavt. En av forskerne i studien, Claudia Halsband fra Akvaplan-niva, forteller at hun ikke er overrasket over at steder med lav befolkningstetthet har lavere mengder mikroplast i det marine miljø. Men, samtidig så poengterer hun at også slike steder kan representere viktige punkt-kilder for mikroplast. Dette er blant annet vist i en studie av avløpsvannet i Longyearbyen.

Inneholder giftstoffer

I studien fant forskerne også, for første gang, sorte gummipartikler inne i blåskjell. Disse gummipartiklene kommer mest sannsynlig fra bildekk. Claudia Halsband har i en annen studie undersøkt giftigheten av gummi fra bildekk og fant at den bidro til høy dødelighet i to ulike typer hoppekreps.

-Denne typen mikroplast inneholder en cocktail av ulike giftstoffer som vi bør studere nærmere, sier Halsband.

Denne  studien ble gjennomført i samarbeid med NILU og Sintef Ocean og var finansiert av Framsenteret (MARS Microplastics from artificial sports pitches: composition, degradation and biological interactions).

Indikator

Konklusjonen fra Nordisk Råd studien er at muslinger fungerer godt som indikatorer for mikroplast i nordiske havområder.

Disse artene finnes imidlertid stort sett ikke i arktiske farvann og det er derfor behov for å finne andre indikator-arter for overvåking av mikroplast i Arktis. Dette bør være arter som det finnes mange av i antall, som er vidt distribuert ut over regionen samt egnet for mikroplast deteksjon.

Lignende saker