Hvordan ivaretas fiskeriene i kystsoneforvaltninga?

Publisert: 25. mai 2021

En spørreundersøkelse til nordnorske fiskere og planleggere om blå rettferdighet.

De nordnorske fiskeriene har vært viktige for kystsamfunn, kystkultur og norsk økonomi i århundrer. For bare noen tiår tilbake ble kysten primært benyttet til fiske og transport [1]. I dag derimot er interessen om bruk av kysten i Nord-Norge stor. Fiskerinæringa opplever et stadig økende press fra aktivitet i kystsonen [2], og oppgaven med å ivareta ulike interessers ofte uforenelige behov blir en større og større utfordring for kystsoneforvaltninga.

Denne utviklinga er ikke noe særskilt norsk fenomen. Som følge av økt satsning på blå vekst øker presset på kyst- og havområder verden over [3], og mange av disse aktivitetene er forbundet med risiko for etablerte næringer som lokale fiskerier [4].

I prosjektet InkluderendeKyst ser vi på ivaretakelse av de lokale fiskeriene i kystsoneforvaltninga i Nord-Norge. Prosjektet er et søsterprosjekt til Kystbarometeret. Det er finansiert av Framsenteret og flaggskipet Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord og er et samarbeid mellom Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Universitetet i Tromsø (UIT), SALT og Nordlandsforskning. I tillegg deltar to internasjonale institusjoner – Universitetet i Helsinki (Finland) og ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies (Australia).

I Inkluderende Kyst har vi utviklet en spørreundersøkelse rettet mot fiskere og kystsoneplanleggere som ser på ivaretakelsen av lokale fiskeri i kystsoneplanlegginga og i utviklinga av den blå økonomien. Protokollen for undersøkelsen har nylig blitt fagfellevurdert og publisert i tidsskriftet PLOS ONE.

I mai vil vi invitere fiskere i Nord-Norge som er registrert i Fiskeridirektoratets fiskermanntall og som har offentlig tilgjengelig telefonnummer til å delta i undersøkelsen via tekstmelding. Administrativt ansatte i de 81 kystkommunene i regionen med ansvar for kystsoneplanlegging vil bli invitert til å delta per epost. Resultatene fra undersøkelsen vil publiseres i vitenskapelige tidsskrift og i en rapport mot slutten av året.

Referanser:

1. Hersoug B, Johnsen JP. Kampen om plass på kysten interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Oslo: Universitetsforl.; 2012.

2. Nærings- og fiskeridepartementet. Kartlegging av arealbrukskonflikter i kystsonen. 2002 p. 118.

3. Jouffray J-B, Blasiak R, Norström AV, Österblom H, Nyström M. The Blue Acceleration: The Trajectory of Human Expansion into the Ocean. One Earth. 2020;2: 43–54. doi:10.1016/j.oneear.2019.12.016

4. Bennett NJ, Blythe J, White CS, Campero C. Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. Marine Policy. 2021;125: 104387. doi:10.1016/j.marpol.2020.104387

Lignende saker