Framtidas arbeidsplasser er blå

Publisert: 31. mai 2018

Regjeringen etablerte i fjor Senter for hav og Arktis, et nytt redskap for videreutvikling av bærekraftig økonomi i nord. I dette senteret skal marine og maritime næringer vandre hånd i hånd når vår tids nye kunnskapsproduksjon for nordområdene starter.

Havsenteret skal styrke kunnskapen om den blå økonomien i nordområdene og Arktis, og bidra aktivt til oppfyllelse av FNs bærekraftmål 14 om bevaring og bærekraftig bruk av havet. Senteret skal være en nasjonal ressurs som utløser samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv. Målsetningen er å skape vekst, nye arbeidsplasser og bidra til det grønne skiftet.

Samarbeid

Senteret ønsker derfor å samarbeide med relevante aktører innen fiskeri, akvakultur, olje- og gass, reiseliv, skipsfart og maritime operasjoner, romteknologi, mineraler og miljø. Makroanalyser av samspillet mellom konsekvenser for miljø, økonomi og samfunn i ulike modeller for utvikling av blå næringer som har gjensidig effekt på hverandre, blir selve kjernen av havsenterets kunnskapsproduksjon. Senteret skal formidle resultatene til et nasjonalt og internasjonalt publikum.

Internasjonal dagsorden

Videre skal havsenteret bidra til Norges innsats for å fremme havspørsmål på den internasjonale dagsorden, i fora slik som FN, verdens økonomiforum og statsministerens nylig etablerte høynivåpanel hvor søkelyset settes på bærekraftig blå økonomi i en global kontekst. Senteret er omtalt i Regjeringens havstrategi Ny vekst, stolt historie, i Meld St 22 (2016-2017) Hav i utenriks- og utviklingspolitikken og i regjeringens Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling.

Ingen konkurrent

Senter for hav og Arktis skal tilføre noe nytt. Norge har allerede en rekke framragende kompetansemiljø på hav. Det nye senteret skal ikke konkurrere med eksisterende institusjoner eller duplisere arbeidet i etablerte fagprosesser slik som forvaltningsplanene. Havsenteret skal samarbeide med aktører innen forvaltning, havindustrier og akademia. Det skal legge til rette for bidrag og deltagelse fra næringsliv, organisasjoner og urfolk.

Målsetningen er å utføre analyser av eksisterende kunnskap for å skape ny kunnskap, se etter nye sammenhenger og påpeke kunnskapshull.

Det skal gjennomføres analyser av miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av ulike strategier for vekst i havnæringene. Analysene skal se på muligheter og flaskehalser for næringsutvikling i en helhetlig sammenheng, dvs. at de samlede og kumulative konsekvensene av tiltak innen havnæringer tas inn i regnskapet.

Klimaendringer

En slik tilnærming skal gi oss et bedre bilde av sannsynlige utfordringer og muligheter i fremtiden, og styrke utviklingen av en blå økonomi som en del av nordområdepolitikken og internasjonalt samarbeid i Arktis. Det vil blant annet omfatte klima- og miljøendringer, demografiske endringer, økonomisk og teknologisk utvikling, samt klimapolitikk og grønn konkurransekraft.

Senterets virksomhet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for å utvikle nasjonale og regionale strategier for bærekraftig blå økonomi.

Formidling og profilering er en del av senterets mandat. Analysene, utredningene og framskrivningene skal legges til grunn for diskusjon, profilering og formidling. Norske og internasjonale konferanser og medier vil være naturlige kanaler, ikke minst Arctic Frontiers.

Styringsgruppen for senteret består av UiT – Norges arktiske universitet (leder), Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Innovasjon Norge, Nofima og Norsk Polarinstitutt. Nærings- og fiskeridepartementet er eierdepartement for havsenteret. Senterets lokalisering er Framsenteret i Tromsø.

Store endringer

Norge er ledende på helhetlig og integrert havforvaltning hvor ulike sektorhensyn ivaretas. Denne modellen utvikles kontinuerlig og revisjon av forvaltningsplanen skal foreligge i 2020. I en verden som preges av store endringer når det gjelder klima, økonomi og teknologi er det viktig at Norge utvikler og integrerer kunnskap hele tiden. Bare slik kan havnasjonen forvalte sine rikdommer på best mulig måte og dra nytte av nye muligheter som åpner seg ved inngangen til den fjerde industrielle revolusjonen.

Godt utgangspunkt

Norges samlede ekspertise, erfaring og infrastruktur er det beste utgangspunktet for at vi kan nå våre store ambisjoner for blå vekst i nord.

Havsenterets ambisjoner er å tilrettelegge for en slik kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling. Vi lykkes kun i et samspill med de mange kompetente fagmiljøene innen havnæringene, forvaltningen og akademia i vårt langstrakte land. Samarbeid vil gjøre det nye havsenteret til et sterkt senter for produksjon av ny og nyttig kunnskap. Og blå arbeidsplasser.

 

 

Lignende saker