Fram Forum med ny utgave – Arktis i endring

Publisert: 14. mars 2023

Et klima i endring vil gi nye muligheter for landbruk i nordområdene. Dette er innholdet i en av mange artiklene som i dag er publisert i den 12. utgaven av Fram Forum. Det engelskspråklige magasinet er tilgjengelig digitalt og på papir.
Korndyrking på Holt forsøksgård i Tromsø. Landbruk i nord kan få en viktig rolle i de neste generasjonene. Foto: Hilde Hallan.

-Varmere og våtere vintre vil føre til kortere vintersesong men desto lengre vekstsesong. Det forteller Sigridur Dalmannsdottir, forsker ved NIBIO på Holt forsøksgård i Tromsø, i en artikkel som ser på det arktiske landbrukets framtid. Det er særlig mulighetene for økt produksjon av forgras som igjen vil kunne føre til økt produksjon av meierivarer.

-Nordområdene har et stort potensial for å bli en viktig matprodusent, slår Dalmannsdottir fast i artikkelen som tegner et framtidsscenario mot 2100. Kanskje langt fram i tid, men likevel interessant når man skal vurdere hvilke arealer som blir viktig å bevare i de neste generasjonene.

Stort omfang

Åshild Ønvik Pedersen ser store endringer som en følge av skiftende klima på Svalbard. Foto: Marte Visser.

Årets utgave, den tolvte, er som vanlig omfangsrikt. Langt over hundre bidragsytere fra de fleste av medlemsinstitusjonene i Framsenteret har bidratt med tekst, foto og annet materiale.

At omfanget er stort, vises også i innholdet i artiklene. En av disse tar for seg forskninga i landområdene rundt Ny-Ålesund på Svalbard de siste fem tiårene.

-Hvert år når vi starter på nye runder med feltarbeid blir vi vitner til nye endringer forårsaket av klimaendringer, sier Åshild Ønvik Pedersen. Forskeren fra Norsk Polarinstitutt har siden 1996 besøkt Svalbard, og hun er et øyevitne til ei ganske dramatisk utvikling.

Ser framover

Hywind-anlegget, Skottland. Foto: Øyvind Gravås, Equinor.

Det er ventet vekst i både oppdrett, fiskeforedling, havvind og maritime næringer i årene framover. En artikkel i den ferske utgaven av Fram Forum tar for seg kartlegging av de nære norske kystområdene. Direktørene ved Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse mener utfordringen er todelt:

-Store deler av områdene langs kysten er ennå ikke kartlagt, vi mangler data og dermed kunnskap over hva som finnes under havoverflaten. I tillegg er den nasjonale geografiske infrastrukturen, som samler og tilgjengeliggjør all informasjon om de kartlagte kystnære havområdene, ikke utnyttet, eller utbygget, godt nok.

En annen artikkel som tar for seg framtiden handler om bruk av droner når forskerne skal vurdere hvor det er riktig å bygge vindturbiner til havs. Artikkelen, som er produsert av Akvaplan-niva, tar for seg et Equinors Hywind-prosjekt i Skottland. Her er det undersøkt nærmere om slike vindturbiner til havs også kan fungere som fiskebanker.

Profil

Professor Marit Reigstad er årets profil i Fram Forum. Foto: Carbon Bridge.

Som årene før har redaksjonen løftet fram en forsker som fortjener det; Marit Reigstad fra UiT Norges arktiske universitet er årets profil.

–Du kan forstå en del ting ved å jobbe på et individ- eller cellenivå, men jeg er enda mer fascinert av den store sammenhengen. Forskningen og samfunnet har behov for folk med ulike perspektiv. Vi er avhengige av at noen har spisskompetanse og dybdekunnskap, og at andre har evne til å sette sammen de ulike bitene til et større bilde, sier professoren i portrettet.

Lignende saker