Har funnet spor av utslipp fra oljenæringen i Nordsjøen helt nord til Barentshavet

Publisert: 5. januar 2023

Utslipp fra oljenæringen kan spores i havbunnen. Prøvene er hentet fra 243 forskjellige lokaliteter i Norskehavet og Barentshavet.
Forskerne hentet prøver en rekke steder i Norskehavet og Barentshavet. (Foto: Hilde Elise Heldal, Havforskningsinstituttet).

Barium er et grunnstoff som finnes naturlig i havbunnen. Men oljenæringen slipper også stoffet ut i havet i forhøyete konsentrasjoner – i det vi kaller produsert vann.

Produsert vann er et av de største biproduktene ved olje- og gassproduksjon. Svært store volum slippes ut, slik at selv stoffer som finnes i lav konsentrasjon i det produserte vannet slippes ut i store mengder.

 – Produsert vann inneholder en rekke miljøgifter, og kan ha opptil flere tusen ganger høyere konsentrasjoner av barium enn i sjøvann, sier forsker Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet (HI).

Undersøkte nivåene i havbunnen

For å finne ut om forekomsten av barium på havbunnen har økt som følge av utslipp fra oljenæringen, har forskerne studert hvor mye barium som fins i bunnsedimentene i forskjellige områder.

Sedimenter er det store deler av havbunnen består av – små partikler og rester av døde dyr og planter avsatt over mange, mange år. I ulike lag, som en bløtkake, der det eldste laget er nederst og de nyere kommer oppå.

Dataene er samlet inn gjennom kartleggingsprogrammet Mareano. Prøvene er hentet fra 243 forskjellige lokaliteter i Norskehavet og Barentshavet.

For å finne områder med forhøyete barium-nivåer har forskerne først korrigert analyseresultatene for naturlige variasjoner. Så er dataene analysert ved hjelp av statistisk modellering.

Fant forhøyede verdier på 73 av 243 stasjoner

HI deltar i studien sammen med forskere fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). NORM-prosjektet er finansiert av Framsenteret, HI, DSA og NGU. Prosjektet har inngått i Framsenterets forskningsflaggskip “Miljøgifter”.

– På 73 av 243 lokaliteter finner vi forhøyede konsentrasjoner av barium i de øvre sediment-lagene, sier forsker Hallvard Haanes ved DSA.

Disse sediment-lagene er avsatt etter oljenæringens oppstart på 1970-tallet.

Forskerne fant blant annet forhøyede nivåer i viktige fiskeriområder som Lofoten og det vestlige Barentshavet.

Disse områdene har tidligere blitt utpekt som mulige problemområder av forskere som har modellert spredning av radium i norske havområder.

Sedimentkjerne samlet inn i forbindelse med Mareano-programmet. Denne kjernen er omtrent 35 cm lang, og representerer flere hundre, kanskje tusen år med avsetninger på havbunnen. Alderen på lagene øker nedover i kjernen. – Det er samlet inn svært mange slike kjerneprøver i Mareano. Flesteparten av kjernene er analysert for barium, men ikke radium, forteller forsker Henning Jensen ved NGU. Foto: NGU/Mareano

Ingen trussel for kvaliteten på norsk sjømat

– Det er viktig å understreke at dette likevel ikke er noen form for trussel mot kvaliteten på norsk fisk og sjømat. Nivåene av barium løst i sjøvann er langt under grensen for det som vil gi toksiske effekter. Vi vet også at marine organismer nær offshoreinstallasjoner ikke tar opp barium i noe særlig grad, sier HI-forsker Heldal.

– Men det er viktig kunnskap for norsk forvaltning, spesielt for de som skal forvalte petroleumsvirksomheten i Norge.

Kan bruke metoden til også å finne områder med radioaktivt radium

Studien på barium springer ut av forskningsprosjektet «NORM in Norwegian Marine Areas», der fokus var radium-226 og radium-228.

Dette er radioaktive stoffer som både finnes naturlig i det marine miljø og som blir sluppet ut i havet i forhøyete konsentrasjoner med produsert vann.

Barium og radium er kjemisk svært like, og det kan trekkes paralleller mellom hvordan de to grunnstoffene oppfører seg i havet.

– Kunnskapen vi nå har om barium kan også brukes til å si noe om hvordan radioaktivt radium kan spre seg og hope seg opp i det marine miljø, sier Haanes.

Lignende saker