Vidt forskjellige typer ras

Henning Hansen, Fjellskred i Troms prosjektets feltansvarlige på Nordnes, viser frem et av borehullene, cirka 600 meter over havet på Nordnes. Bak han, på den andre siden av fjorden ser vi Lyngseidet og Solhov der kvikkleireraset gikk 3. september.

Fredag 3. september ble Solhov, sør for Lyngseidet i Troms, rammet av et skred som tok riksvegen, dyrka mark og to bolighus. Hendelsen er seinere blitt omtalt som ”jordskredet” i Lyngen selv om dette faktisk var et typisk kvikkleireskred.

-Mens jordskred løsner i bratte dalsider, gjerne i samband med kraftig nedbør, har kvikkleireskredene ofte rammet flatt jordbruksland og strandsoner der vi finner marine leirer. Bland slike avsetninger kan det finnes kvikkleire.
Kvikkleire kan være ganske fast så lenge den ligger uforstyrret i grunnen, men flyter som en væske hvis den blir overbelastet og omrørt. Det forteller forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) på Polarmiljøsenteret, Knut Stalsberg.

Knyttet til istiden

Fenomenet kvikkleire er knyttet istidshistorien og den påfølgende landheving der saltvannsleire (marin leire) har kommet opp over havnivå. I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også vanlig mange steder i Nord-Norge og fins en del på Vestlandet og Sørlandet. Den marine leira utvikler over lang tid kvikkleire i en del soner.

-Ras kan starte av helt naturlige årsaker, men i våre dager er det oftest vi mennesker som forstyrrer den naturlige likevekten og lager forutsetninger for ras. Økt belastning (oppfylling) ut mot toppen av en skråning øker påkjenningen. Graving ved foten av skråninger svekker motholdet. Økt tilførsel av vann ut mot en skråning kan være risikabel, sier Stalsberg.

Løsmasseras
I motsetning til håndterbare ras i faste leirer, har man de store dramatiske kvikkleirerasene, og dessuten de enorme undersjøiske løsmasserasene, de såkalte flyteskredene. Det mest karakteristiske ved slike gigantiske ras er at massene blir helt flytende under selve rasforløpet og kan dekke store arealer. Det gis ingen forvarsler som for eksempel langsom sprekkedannelse. Skredene vil derfor komme overraskende på eventuelle innbyggere i og omkring rasstedet. Sikkerheten er kartlagt i de viktigste leriområdene i Norge, og for å unngå store ulykker i framtiden er det viktig at eksisterende informasjon tas i bruk.

NGU har tidligere pekt på området ved Solhov som potensielt utsatt for leirskred i rapporten fra 2005

Permafrost

For å finne ut hva permafrost er må dra fra rasstedet i Lyngen og over fjorden. Høyt oppe på Nordnesfjellet i Kåfjord har forskere boret en rekke hull i bakken. De leter etter permafrost.
Permafrost betyr at grunnen har temperatur konstant under null grader. At det er permafrost for eksempel på Svalbard vet man, men kunnskapen om utbredelsen av permafrosten på norsk fastland er mangelfull. Det kan skape problemer.

Konsekvenser

-Tiner permafrosten, som følge av klimaendringene i polare områder, vil det noen steder kunne få store konsekvenser for landskapet, og for bebyggelse og investeringer. Det sier Hanne Hvidtfeld Christiansen, forsker ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Hun leder prosjektet  ”Permafrost Observatory Project: A contribution to the thermal state of permafrost in Norway and Svalbard” (TSP Norway). I tillegg til UNIS, som er prosjektansvarlig, deltar Meterologiske institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Universitetet i Oslo. Dette er et av 22 prosjekter der institusjoner ved Polarmiljøsenteret har vært deltager og som ble startet i Polaråret 2007-2008.

Borer hull
Fjellsiden stiger bratt opp.  Helt ned i mot fjæra slynger E-6 seg. Der er det ikke alltid like trygt å ferdes, om våren og høsten kan steiner dundre ned mot veien. Hvorfor skjer dette?
For å finne noen svar må vi 600 meter opp i fjellet. Der har TSP NORWAY prosjektets forskere sammen med Fjellskred i Troms prosjektet hittil boret en rekke hull på rundt 2,5 meters dybde.
I den nordnorske delen av dette nordskandinaviske permafrostobservatoriet arbeider forskerne med å finne ut hvor permafrosten finnes i Troms, hvilken temperatur den har, og hvilke landskapsformer som særlig kontrolleres av permafrost. Spesielt undersøkes ustabile fjellpartier, og om permafrosten bidrar til økt aktivitet i disse.

Permafrosten varierer
-Det vi nå vet om permafrost på norsk fastland er at den varierer i tykkelse og med sesongen. Vi må høyt opp i fjellene for å finne permafrost, spørsmålet er hvor dypt den går. Det vi har lært mer om fra våre undersøkelser på Nordnes er at isen kan dannes nede i fjellsprekker, som i sin tur kan bli utvidet både når isen fryser til og når den tiner, sier Christiansen.
Slike sprekker kan skape ras, og med for eksempel E-6 rett under sier det seg selv at det kan få store konsekvenser.
-Men dette har vi ikke dokumentert ennå. Akkurat derfor er det viktig å vite mer om permafrost, hvor den finnes og hvilken temperatur den har i slike områder, sier Christiansen.

Fjellskredsprosjekt
Forskninga på Nordnes er et samarbeid med prosjektet Fjellskred i Troms. Dette prosjektet kom i gang etter at staten så behovet for et nasjonalt løft på fjellskred. Troms er et av tre fylker med utpekte risikoområder.
Fjellskred i Troms er et samarbeid mellom Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Tromsø og Kvæfjord. NGU har ansvaret for den skredfaglige delen.

Øvrige samarbeidspartnere er Troms fylkeskommune og Statens landbruksforvaltning.
De største konsekvensene er knyttet til et utras fra Nordnesfjellet, som vil kunne ramme de fleste lavereliggende områder i Storfjord, Lyngen, Kåfjord og kanskje også Nordreisa kommune.

Hvis det verste skulle skje kan 11 millioner kubikkmeter stein rase i sjøen, noe som kan skape en 45 meter høy flodbølge.

Resultater på nett
Forskinga på Nordnes er en del av et observatorium som går fra maritime Arnøya til kontinentale Nordnes i Nord-Troms. Observatoriet fortsetter inn i Sverige og Finland, hvor noen liknende målinger gjennomføres av svenske og finske kolleger.
De første resultatene fra prosjektet ble lagt fram på en større europeisk permafrostkonferanse på Svalbard i juni 2010.

Mer om kvikkleireskred

Stikkord: