Utlysning forsknings- og formidlingsprisene 2012

Framsenterets forsknings- og formidlingspris for 2012 Framsenterets forskningspris og formidlingspris deles ut for første gang under Framdagen 16. november 2012.

Disse prisene er nå klare for å motta nominasjoner. Under følger kriterier for prisene samt krav til dokumentasjon i nominasjonen. Nominasjonene samt dokumentasjonen til denne skal sendes til Jo Jorem Aarseth, forskningskoordinator ved Framsenteret (jo.aarseth@framsenteret.no) og Sidsel Grønvik, forskningssjef ved NINA, Tromsø og leder av Framsenterets forskningsledergruppe (FLG) ved Framsenteret (Sidsel.Gronvik@nina.no) per e-post innen 24. september 2012.

Hvem kan tildeles Framprisene?

Alle forskere og formidlere av forskning som arbeider på Framsenteret og i Framsenteret sine medlemsinstitusjoner, samt andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Kandidatenes forskningsfelt/formidlingsfelt må kunne relateres til de vitenskapelige programmene i Framsenteret sine flaggskip.

Nominasjonen

Alle ansatte og studenter ved Framsenteret og dets medlemsinstitusjoner, samt samarbeids-partnere nasjonalt og internasjonalt kan nominere kandidater til Framprisene. En kandidat kan nomineres til begge prisene samme år, men ikke nomineres det påfølgende år. Hver pris kan deles mellom flere kandidater.

Krav til nominasjonen 

Nominasjonene skal være godt begrunnet og underbygget slik at det ikke skal være nødvendig for komitéen å innhente tilleggsinformasjon i betydelig grad for å kunne vurdere forslagene på kandidater på en tilfredsstillende måte. Krav til nominasjonen av kandidater:

 1. Hvem som nomineres.
 2. Hvem som er forslagsstiller.  
 3. Skriftlig sammendrag av begrunnelsen for nominasjonen (maksimalt en ½ A4 side).
 4. Dokumentasjon.  

Dokumentasjonen må underbygge nominasjonen, maksimalt 10 sider. I tillegg kan denne inneholde kopier/eksemplarer av publikasjoner, rapporter, publikasjonslister, avisartikler, erklæringer fra samarbeidspartnere, brukere og institusjoner, referanser, mm. Hvis det er ønskelig at komitéen skal vurdere lyd/bilde-opptak og linker til dokumentasjon som kun er tilgjengelig på internett, må det tydelig fremgå hvordan komitéen kan få tilgang til dette.

 

Kriterier for Framprisene

Framprisene deles ut til den eller de som på fremragende måte har bidratt til å fremme forskningen og formidlingen ved Framsenteret og styrket disse slik at de vedtatte målene for Framsenteret (link til beslutningsnotatet) best blir nådd.

For Framprisene gjelder følgende kriterier:

Forskningsprisen:

 • Framsenterets forskningspris er øremerket for en yngre forsker (under 40 år).
 • Forskningen ma kunne relateres til de vitenskapelige programmene i flaggskipene.
 • Høy kvalitet i forskningen.
 • Internasjonale og nasjonale publikasjoner og rapporter, både antallet og kvaliteten på disse.
 • Graden av internasjonalt samarbeid.
 •  Vilje og evne til tverrfaglighet i sin forskning.
 • Vilje og evne til å skaffe ekstern finansiering.
 • Gode samarbeidsevner.

Formidlingsprisen:

 • Høy formidlingsaktivitet.
 • Evne til å formidle forskningen pa en god og forståelig måte.
 • Formidling i ulike fora (for utdanning, opplysning, forvaltning, politikk og media).
 • Evne og vilje til kreativitet og nytenkning ved formidling av forskning, blant annet ved bruk av nye plattformer.
 • Respons fra publikum.
 • Formidlingsaktivitet underveis i et forskningsprosjekt.
 •  Når nye målgrupper.

 

Stikkord: