Nytt forskningsprogram om næringsvirksomhet og miljø

sydvaranger-gruve-980_600x338.jpg

Sydvaranger gruve ble startet opp igjen for noen år siden og flere gruver kan bli åpnet i nordområdene. Hvilke konsekvenser det får på miljøet skal det forskes på i regi av Framsenteret. Foto: Wikipedia

Det er allerede bevilget 15 millioner kroner over neste års statsbudsjett til MIKON. Det første året skal åtte millioner kroner benyttes til prosjektet innfrysing av Norsk Polarinstitutts forskningsskip «Lance». I 2015 skal bevilgingene i sin helhet gå til MIKON. Det betyr at forskningsaktiviteten, målt i penger, øker markant i årene som kommer og at MIKON blir det største forskningsprogrammet av i alt seks i Framsenterets regi.

Du kan lese mer om de øvrige flaggskipene her.

Styrke kunskapsgrunnlaget

MIKON skal gjennom sin faglige virksomhet bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for myndighetenes arbeid med å begrense "fotavtrykket" av næringsvirksomhet i nordområdene, og til at ny næringsaktivitet skjer innenfor miljøforsvarlige rammer. Den faglige aktiviteten skal ta utgangspunkt både i eksisterende næringsvirksomhet og visjoner/forventninger om framtidig næringsutvikling. Miljøkonsekvenser i denne sammenheng inkluderer alt fra økosystemer til mennesker, samfunn og kulturminner.

Etableringen av MIKON vil styrke kompetansen og kunnskapsgrunnlaget om nordområdene, noe som er Norges fremste fortrinn i nordområdesammenheng. Det vil ikke bare få positive konsekvenser for norsk forvaltning og næringsliv i nord, men også ha utenrikspolitiske ringvirkninger,” sier senterleder Jan-Gunnar Winther.

Tverrfaglig

MIKON skal ha en tverrdisiplinær innretting. Miljøverndepartementet påpeker at miljøkonsekvensene av ny næringsvirksomhet vil være sammensatte, og at relevant kunnskap derfor vil måtte omfatte naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og kulturhistoriske/ kulturminnerelevante fag.

MIKON skal kunne trekke på kunnskap fra Framsenterets fem øvrige flaggskipsatsinger.

Innenfor rammene av MIKON skal det utvikles forbedrede metoder og modeller for bl.a. konsekvensutredning, miljørisikoanalyse og overvåking. MIKON skal imidlertid ikke selv utføre konsekvensutredninger, overvåke miljøeffekter eller foreta miljørisikoanalyser av gitte kommersielle virksomheter.

Også fiskeri

Miljøverndepartementet understreker viktigheten av at MIKON-satsingen også inkluderer fiskeri og akvakultur i sine analyser. Det å utelukke visse typer næringsvirksomhet fra satsingen vil svekke muligheten for helhetlige kunnskapsanalyser. Departementet forutsetter samtidig at MIKON innenfor dette området og andre aktuelle områder koordinerer sine aktiviteter med relevant forskningsvirksomhet som foregår i andre miljøer, for eksempel Havforskningsinstituttet på fiskeriområdet, slik at man unngår direkte overlapp med eksisterende programmer, men utfyller dem.

Stikkord: