Livslengden hos sjøfugl kan bli påvirket av stress i hekketiden

Jannik_650x432.jpg

Doktorgradsstipendiat Jannik Schultner sammen med professor Claus Bech fra NTNU på feltarbeid i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på Svalbard. (Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt). Frontfoto: Livslengden hos krykkja kan bli påvirket av stress i hekketiden og hvor de flyr.(Foto: Norsk Polarinstitutt)

I to studier som nylig er publisert i tidsskriftene Marine Ecology Progress Series og Biology Letters er det funnet en mulig kobling mellom reproduksjon, migrasjon og livslengde hos sjøfugl. Med migrasjon menes det hvordan fuglene forflytter seg sørover etter endt hekking. Studiene har testet om stress i hekketiden påvirker migrasjonsstrategien og telomerlengden til krykkje, en sjøfugl som hekker i nordområdene.

Kromosomer

-Telomerer er endestykkene av kromosomene. De beskytter arvematerialet, sier doktorgradsstipendiat Jannik Schultner fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Schultner gjennomførte studiene i Kongsfjorden på Svalbard sammen med  forskningspartnere fra Norge, USA og Frankrike.

-Vi tror at telomerene har en funksjon i forhold til aldringsprosesser og livslengde. De blir imidlertid kortere over tid, og den beskyttende evnen reduseres. Fuglearter som lever lenge har bedre evne til å bevare telomerene enn fuglearter som lever kort, sier Schultner.

Stress_600x298.jpg

Fig. 1 Fuglenes posisjoner i slutten av oktober. Det var perioden hvor de fleste krykkjene startet å migrere fra Arktis for å tilbringe vinteren lengre sør. Pilen viser lokaliseringen av hekkekolonien i Kongsfjorden på Svalbard. Fugler som fikk ekstra stresshormon i hekketiden er angitt med røde symboler. Hunnene er trekanter og hannene er sirkler. 

Påvirkes

Studiene viste at både reproduksjon og migrasjon påvirket forkortningen av telemorene. De individene som hadde høyest stress når de fostret opp unger i kolonien, og de som startet migrasjonen fra Arktis seint hadde størst forkortning av telemorene. Forskerne manipulerte stressnivået ved å gi én gruppe av sjøfuglene en dose av  fuglenes naturlige stress-hormon kortikosteron. Kjønn var også en viktig faktor, og det var hunnene med størst stress som startet migrasjonen fra Arktis tidligst på høsten (fig 1). Slik demonstrerte studiene at de forskjellige livsfasene påvirket hverandre, og at de igjen påvirket telomerlengden til krykkje.

-Etter det vi kjenner til, er det ikke vist tidligere at migrasjonsstrategien kan påvirke telomerene, sier Børge Moe fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Framsenteret, en av forfatterne bak studiene.

Stress påvirker energibruk

Det er sannsynlig at stress er mekanismen her. Stresset blir høyt når energiforbruket er høyt og næringstilgang dårlig. Studiene gikk over ett år og viste at det var fordelaktig å bruke mye tid i overvintringsområdene i Atlanterhavet, sør for Arktis. Det er ikke usannsynlig at det i andre år kan være fordelaktig å benytte en annen migrasjonsstrategi, siden både næringsforhold og klimatiske forhold kan variere mye mellom år.

-Dette er spennende resultater, for det betyr at fuglenes valg av habitater og tidspunkt for migrasjonen kan ha betydning for livslengden deres, sier Moe.

Referanser:

Schultner J., B. Moe, O. Chastel, C. Bech, A.S. Kitaysky (2014)  Migration and stress during reproduction govern telomere dynamics in a seabird. Biology Letters 10: 20130889 http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/10/1/20130889.full

 Schultner, J., B. Moe, O. Chastel, S. Tartu, C. Bech, A.S. Kitaysky (2014) Experimental evidence for corticosterone as a mediator of carry-over effects between breeding and migration. Marine Ecology Progress Series 496: 125-133 http://www.int-res.com/abstracts/meps/v496/p125-133/

 J. Schultner og C. Bech, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUB. Moe, Norsk institutt for naturforskning (NINA),, S. Tartu og O. Chastel, Centre d’Etudes Biologiques de Chize- CNRS, A. Kitaysky, University of Alaska Fairbanks.

Stikkord: