Helhetlig miljøforvaltning i nordområdene

Publisert: 5. september 2022

Hvordan påvirker økosystemene i innlandet, på kysten, i ferskvann og i havet hverandre? Det skal et stort forskerteam undersøke de neste fem årene.

Klimaendringer og andre store, globale utfordringer påvirker naturen både til lands og til vanns. Endringer i ett miljø, kan endre virkningene i et annet område. For å forstå hvordan endringene og de ulike miljøene påvirker hverandre, må vi viske ut grensene mellom ulike økosystemer og forske på tvers av fag. Og det er nettopp det 70 forskere fra 11 forskningsinstitusjoner skal gjøre i det nye forskningsprogrammet «C2C» (From catchment to coast: Integrating cross-ecosystem approaches into climate change research and ecosystem-based management for northern ecosystems).

C2C skal bidra til en helhetlig miljøforvaltning i nordområdene ved å samle flere sentrale forskningsmiljøer innen arktisk miljøforskning. Dette er et viktig samarbeid som vil hjelpe oss å takle store utfordringer knyttet til klimaendringer, klimatilpasning og vår felles bærekraftige fremtid i det arktiske området, sier André Frainer, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

C2C er et 5-årig forskningsprogram ledet av NINA og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Med seg har de forskere fra Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, meteorologisk institutt, Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk Polarinstitutt, Norges arktiske universitet (UiT), Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Kartverket. Prosjektet finansieres fra FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

På tvers fra fjell til fjord

Endringer i ett miljø, kan endre virkningene i et annet område. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

Prosjektet C2C bruker en «fjell til fjord»-tilnærming til nettopp å viske ut økosystemgrensene, ved å vurdere og tallfeste sammenhenger mellom økosystemer på land, i ferskvann og i havet.

For eksempel kan økt avrenning fra land – som konsekvens av økt nedbør og flom – gi økt tilførsel av næringssalter, organisk material samt miljøgifter fra land til hav, med et bredt spekter av konsekvenser for kystøkosystemer.

I naturen er økosystemene knyttet tett sammen. Likevel har forskningen og forvaltningen knyttet til disse ofte vært gjort uavhengig av hverandre.

Alt henger sammen, men både klimaforskning og forvaltning strever å ta hensyn til de komplekse koblingene mellom økosystemer. Gjennom C2C ser vi frem til å jobbe sammen med forskere, forvaltning og lokale aktører for å bedre forstå effekter av klimaendring og andre endringer på koblingene mellom land, ferskvann og hav. Vi vil også bygge opp og levere kunnskap rettet mot behovene tilknyttet forvaltning og klimatilpasning i Norges nordområder, sier Amanda Poste, forsker i NIVA.

 

Lignende saker