Pukkellaks, problem eller ressurs?

Publisert: 7. desember 2020

Vi mennesker har satt dem på svartelista, men en rekke dyr ser nytten i at de svømmer opp norske elver. Pukkellaksen er kanskje ikke den verstingen man trodde, eller?
Hvilke effekter har pukkellaksen på økosystemet. Grzegorz Wierzbinski og Antti Eloranta studerer fangsten. Foto: Kathy Dunlop

I et prosjekt finansiert av Framsenterets forskningsprogram, Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk, har en gruppe forskere undersøkt hvilke effekter pukkellaks har på økosystem.
Forskerne konkluderer i to studier med at når pukkellaksen svømmer opp elvene betyr det mer mat til åtseldyr, fisk og fugler.

-Resultatene fra begge studiene begynner å gi oss informasjon om de økologiske effektene av næringsstoffene og energien fra pukkellaks og egg i Nord-Norge. Vi forventer at det vil være både vinnere og tapere på grunn av pukkellaksen i Norge, både i land- og ferskvannsøkosystemer, sier forsker i Havforskningsinstituttet, Katherine Dunlop.

Ny art

Det begynte på 1950-tallet, da det ble satt ut pukkellaks i russiske elver på Kola-halvøya. Under Sovjetunionens styresett ble innføring av nye arter sett på som positivt. Et annet eksempel er kongekrabben. Pukkellaks er den mest tallrike av stillehavslaksene, og er en svært viktig ressurs for fiskeriene. Dette var årsaka til at den ble satt ut, og gjentatt flere ganger, helt til slutten av nittitallet.

Men akkurat som kongekrabben bryr ikke pukkellaksen seg om landegrenser, i de senere årene har det vært en invasjon av pukkellaks i Norge.

Uønsket gjest

I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt, opplyser miljødirektoratet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø fastslår at et høyt antall pukkellaks vil øke sannsynligheten for at pukkellaks sprer sykdomsorganismer til villaks og oppdrettsfisk.

Naturtjenester i Nord, som deltar i forskninga, som har overvåket norske elver i over 20 år, registrerer økning.

Det er en økning i mengde pukkellaks i elvene de siste årene konstaterer Rune Muladal i Naturtjenester i Nord som har overvåket og studert pukkellaksen i over 20 år.  Foto: Rune Muladal, Naturtjeneste i Nord.

– I de siste årene har vi stadig observert mer pukkellaks og i flere vassdrag ser det ut som den har etablert egne bestander, sier daglig leder Rune Muladal i Naturtjenester i Nord.

I en rapport, utarbeidet av NINA – Norsk institutt for naturforskning, bekreftes økninga i antall pukkellaks. Totalt ble 20029 pukkellaks registrert fanget i Norge i løpet av 2019, noe som er betydelig mer enn de 6594 pukkellaksene som ble registrert fanget i 2017.

Feltarbeid i Finnmark

Feltarbeidet ble gjort i Vesterelva i Finnmark. Dette er en liten elv som munner ut innerst i Varangerfjorden. Det er kjent at det er store mengder pukkellaks i denne elven i oddetallsår. Med tanke på datainnsamling så er det en fordel at Vesterelva har en foss. Pukkellaks synes ikke å være så interessert å gå langt opp i strømrike og elver med kraftige fosser.

Feltarbeid ved Vesterelva i Finnmark. Foto: Kathy Dunlop

Dermed kunne forskerne bruke den øvre delen av elven som et sammenligningsområde for et økosystem uten påvirkning fra pukkellaks.

Dette er de første studiene gjort på pukkellaks i Nord-Europa, som gir informasjon om mekanismer og kvantifisering av overføring av energi og næringsstoffer fra havet til ferskvann. Funnene sammenlignes med forskning gjort i USA.

-Ikke overraskende så vi mange lignende svar på forskninga i Nord-Norge, som vi har sett i våre studier i Alaska. Mange dyr, inkludert virvelløse dyr som lever i vann, ser ut til å ha økologisk fordel av at pukkellaksen svømmer opp elvene, sier professor Mark S. Wipfli fra University of Alaska Fairbanks.

Naturforskeres arbeidsdag består av mye bæring. Jenny Jensen (Akvaplan-niva) og Antti Eloranta (University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland). Foto: Kathy Dunlop

Både positive og negativ effekter av pukkellaks

Fra pukkellaksens opprinnelige områder vet man at de marine næringsstoffene som stillehavslaksene tar med seg opp i elvene kan ha positiv effekt på både land- og ferskvannsøkosystem. Dyr som lever på land, som bjørn, rev og fugl, spiser de gytende og døende fiskene. Den økte næringstilgangen leder til økt produksjon av for eksempel mikroalger og bunndyr i elvene, og fiskeyngel forsyner seg av pukkellaksens svært næringsrike egg.

Dette siste punktet er spesielt interessant for våre norske laksefisker, da vinteren i nord ofte innebærer varierende grader av sult på grunn av korte dager, lav produksjon og få byttedyr. Det å kunne bygge opp et godt reservelager i form av fett om høsten vil være svært fordelaktig for laksefiskene våre, og den økte næringstilgangen fra pukkellaksens egg kan utgjøre en god næringskilde.

-Våre resultater viste at energirike egg fra pukkellaks ennå ikke er en viktig diettvare for de fleste unge laksefisk, men pukkellaksen er mest sannsynlig kommet for å bli, og vil dermed fortsette å være en energirik matkilde til stor laks, sier Kathy Dunlop.

-Selv om vi i studiene for det meste så positive effekter av pukkellaks i Norge, må bekymringer over sykdomsoverføring, konkurranse, oksygenuttømming fra død og råtnende pukkelaks og andre spørsmål tydelig undersøkes for å forstå og forstå hekle omfanget og langsiktige effekter av pukkellaks i norske elver, sier Mark Wipfli.

I Vesterelva er det som nevnt en foss som pukkellaksen ikke ser ut til å forsere.

Men forskerne kjenner til at pukkellaksen kan vandre flere hundre kilometer opp i de lange stilleflytende elvene.

-Pukkellaksen har et enormt spredningspotensiale, men man skal ikke utelukke at det kan følge med noen positive effekter i enkelte vassdrag, slik denne studien viser. Men selv om pukkellaks gir energi til andre organismer så kan dette føre til mer åtsel og skadedyr. Eksempelvis vil mink og oter i større grad søke seg til vassdrag med mye pukkellaks, og man vil kunne oppleve endrede økosystemer som følge av pukkellaksens etableringer, sier Rune Muladal.

Lignende saker