Information to employees in the Fram Centre building: Scroll down for text in English

Adgangskort

Ansatte på Framsenteret må ha adgangskort med bilde. Adgangskortet skal bæres synlig når du er på bygget.

Adgangskort rekvireres av leder eller ansvarlig person for hver institusjon, og utstedes i henhold til retningslinjer.

Pass godt på kortet slik at uvedkommende ikke får tilgang til det, og hold koden skjult for andre
Meld straks fra til serviceteamet eller resepsjonen dersom du mister kortet

Gjester og besøkende:

Besøkende må registrere seg i resepsjonen hvor de vil få utlevert besøkskort.

Hvis du venter flere gjester kan du sende navneliste til resepsjonen et par dager i forveien, så skrives besøkslapper ut på forhånd.

Resepsjon, åpningstider og adgangskontroll

Resepsjonen og hovedinngangen er åpen på alle normale arbeidsdager fra 15.  mai – 14. september fra 08.00 til 15.00 og i perioden 15. september til 14. mai fra 0800 til 1545.  Utenom åpningstid må du benytte adgangskort for å komme inn.

Når du får besøk må de registrere seg i resepsjonen og hentes av deg der.

Innenfor normal arbeidstid kan du bevege deg i de fleste områdene så lenge du har adgangskort. Noen områder har begrenset adgang, og da må du henvende deg til særskilt leietaker.

Møterom og konferansesenter

Vårt konferansesenter inneholder møte- og konferansefasiliteter i flere størrelser. Utleie av lokalene er forbeholdt Framsenterets leietakere, medlemmer og samarbeidspartnere. Nærmere informaajon finner du her.

Arrangement/større møter (over 15 gjester):

Ved arrangement med mer enn 15 gjester, eller møter/ arrangement som går over flere dager, må institusjonene selv utstede navnelapper/kort til alle deltakere. (Liste med navn/antall sendes til resepsjonen)

Arrangement hos institusjonene etter åpningstid:

Serviceavdelingen skal varsles om arrangement i egne leide lokaler slik at de får gitt beskjed til Statsbygg om ventilasjon, og til vaktselskap.

Private arrangement:

Bruk av bygget til private arrangement kan tillates i kantina, området utenfor kantina, samt Ny-Ålesund i henhold til «retningslinjer for bruk av møte- og konferansesenter»

Alle forespørsler om privat bruk skal sendes på epost til resepsjonen/serviceteamet for behandling.

Brannvern

Informasjon om brannvern, rømningsveier og prosedyrer skal gis av en enkelte institusjon. Alle nødutganger er godt merket, men det er et stort bygg så gjør deg kjent med dine nærmeste nødutganger.

Ved brann og brannalarm er oppmøteplass nord for Polaria.

Personalinngang og garderobe

Personalinngangen er plassert mot Strandveien og du bruker adgangskortet for å komme inn. Vær oppmerksom når du åpner døren slik at uvedkommende ikke smetter inn. Det er en god ting å vise adgangskortet dersom du smetter inn etter andre. Ved personalinngangen finner du garderober med dusj, tørkeskap og låsbare skap til daglig oppbevaring. Du må ta med eget hengelås.

Hjertestartere

I Framsenteret er det plassert en hjertestarter i andre etasje mellom kantina og auditoriet samt en i Lysgården (3 etg. Fam 2), som driftes av Framsenteret Drift AS. Det er også plassert en hjertestarter ved personalinngangen v/heis (2 etg Fram 2 mot Strandvegen) som driftes av Havforskningsinstituttet. Dette er en selvforklarende hjertestarter som forteller hva du skal gjøre dersom den må benyttes. Hjertestarterene er registret i 113 sitt hjertestarterregister på nett. I et nødstilfelle vil 113/nødetaten kunne se hvilke hjertestartermodell vi har og videre kunne veilede bruker gjennom prosessen.

Innbruddsalarm og kameraovervåking

Byggene har innbruddsalarm og kameraovervåking på alle dører/porter inn til bygget. Ta kontakt med din lokale leder eller Framsenteret Drift for å få en oversikt over disse.

Heis og nødutganger

Det finnes fire heiser i bygget. Hovedinngang Framsenterets foaje: 1. til 7. etasje i Fram 1. To heiser i Lysgården: 1. til 6. etasje. Vareheisen i Fram 1 er plassert «mot» Strandveien og kan brukes av alle som har behov og tilgang.

Avfall og kildesortering

Her i Framsenteret sorterer vi vanlig avfall i optiske poser. Det er stasjoner i alle etasjene i de små kjøkkenene. Avfallsdunkene er merket med tekst/forklaring og fargende  poser til forskjellig avfall. Ved annet avfall, som glass, pappkartonger, batterier med mere, eller spesialavfall, ta kontakt med din institusjon.

Postmottak og vareleveranser

Brev- og pakkepost mottas og sendes fra resepsjonen. Posten leveres og hentes hver dag rundt kl. 09.00 og blir fordelt av serviceteamet fortløpende i postkassene i resepsjonen. Post som skal sendes ut av hus må være oss i hende før 0845.

Innkommende pakker og brev blir lagt på vårt postrom i 1 etg bak resepsjon. Her har institusjonene egne hyller og adgang til rommet skjer via deres nøkkelkort hver ukedag mellom kl. 0800-1600.

Vareleveranser: ta kontakt med din institusjon. Du kan også finne informasjon her: Vareleveranser til Framsenteret

Kantine

Salg av mat og drikke skjer på vanlige arbeidsdager fra kl. 08.00 til 15.00. Varm mat serveres fra kl. 1100-1300. Kantina drives av Mersmak A/S. Et utvalg av «restemat» selges til 50% rabatt 1445-1500.

Meny for «Dagens» varmmat finnes på denne siden.

Du kan spise medbragt mat i vår kantine og her finnes også mikrobølgeovn som kan benyttes. De ansatte er selv ansvarlig for å rydde etter seg.

Parkering

Framsenteret tilbyr et begrenset antall parkeringsplasser til ansattpris.  Man må være fast ansatt over 3 måneder samt ha fast kontorsted i Framsenterbygget for være berettiget til ansattparkering. Her gjelder først til mølla prinsippet. Parkeringsplassene er avgiftsbelagt og administreres av Tromsø Parkering. Den betales via EasyPark app. Timespris er kr. 7,50 og maksimal pris for ansatte kr. 60,-pr dag. Tillatelse for ansatte søkes her. Trenger du veiledning? – se vår Bruksanvisning Ansatteparkering

Det finnes to ladeplasser for el-biler, og er merket med egne skilt.  Ladetid er maks 4 timer og koster kr. 30,- pr. time.

Sykkelparkering

Det er to sykkelgarasjer utenfor personalinngangen. For å komme inn må du benytte adgangskortet. Ellers kan du parkere sykkelen din i undergangen, Hjalmar Johansens gate. Det er ikke tillatt å parkere sykkelen inne i Framsenterets bygg. All sykkelparkering er på eget ansvar.

Biblioteket – 1 etg

Biblioteket i 1 etg eies og drives av Norsk Polarinstitutt. Her finnes en «bytte-hylle» hvor man kan sette inn og ta ut bøker til privat bruk. Her er alle velkommen!

Hunder

Det er ikke tillatt å ta med husdyr inn i Framsenteret.

Isbjørner

Isbjørnen i foajeen heter Sivert. Han ble skutt i selvforsvar da han forsøkte å ta seg inn i ei hytte på Svalbard, 17 år gammel. Sivert er en gave fra Sysselmannen til Norsk Polarinstitutt. Det er ikke lov å ta på han, men bilde av han kan du ta!

Trådløst nett

Trådløst gjestenett: Opplysninger om brukernavn og passord får du ved å henvende deg i resepsjonen. Er tilgjengelig i fellesarealer i 1 og 2 etg, 5 og 6 etg FRAM 1, samt hele FRAM 2 og Lysgården.

Nærmere opplysninger finner du her.

Trening og sosiale tilbud

Squashhall og badstue (felles for menn og kvinner) finner du i første etasje, og du er velkommen til å benytte fasilitetene når du måtte ønske. Det henger lister på veggen utenfor Squashhallen hvor du kan reservere plass. Badstu har ingen reservasjonsmulighet.

Bibliotek

Biblioteket, som eies og drives av Norsk Polarinstitutt, er åpent for alle på hverdager mellom 09.00 og 15.00

Om bygget

Første byggetrinn av Framsenteret (tidligere Polarmiljøsenteret) ble oppført av Statsbygg og sto ferdig høsten 1998.

I 2018 tok vi i bruk byggetrinn 2, og til sammen disponerer vi nå 24.500 kvadratmeter fordelt på sju etasjer.

About the building and its tenants

The first stage of the construction of the Fram Centre (formerly the Polar Environment Centre) was carried out by the Norwegian Directorate of Public Construction and Property and completed in the autumn of 1998.

In 2018, we began to use the now completed stage 2 of the construction project, so that we now have a total of 24,500 m2 dispersed over seven floors at our disposal.

The Fram Centre is a workplace for around 500 employees from 14 institutions and secretariats.

Access card

In order to work in the Fram Centre, you need to have an access card with a photo. To get this, you need to get the signature from the responsible contact person in the area concerned. You must also be employed for more than 3 months . Contact your institution for a list of contact persons to find out who this is. A photo for the access badge will be taken by the service team on the first floor.

Fire protection

Each individual institution is responsible for providing information to its staff about fire protection.

All emergency exits are well marked but, as this is a large building, please make sure to familiarise yourself with the emergency exits nearest you. In case of fire, the outdoor meeting place is north of Polaria.

Defibrillator

A defibrillator is found in the Fram Centre on the second floor between the cafeteria and the auditorium, in «Lysgården» (by the caffemaskin), which is operated by Framsenteret Drift AS. There is olso one placed by the main entrence for employees (Entrence from Strandvegen) this one is operated by Havforskningsintituttet. This is a self-explanatory defibrillator which explains what to do in the event it has to be used. The defibrillator is registered in the 113 online defibrillator register. In an emergency, the 113/emergency services will be able to see which defibrillator model is being used and then guide the user through the process.

Reception, opening hours and access control

The reception and main entrance are open on all normal working days from 8 am to 4 pm. From 15th of May until 14th of September normal working days are from 8 am to 3 pm. Outside opening hours, you must use an access card to enter the building.

When you receive visitors, they must register at reception and be picked up by you there.

Within normal working hours, you have access to most areas as long as you have an access card. Some areas have limited access, and in these cases you must contact the tenant in question.

Staff entrance and locker room

The staff entrance is located on Strandveien, and you need to have an access card to use this entrance. This is also where you will find changing rooms with showers and lockable cabinets for storing personal items. You must use your own padlock.

Lifts and emergency exits

There are four lifts in the building. The Fram Centre, foyer: 1st to 7th floor in Fram 1. Two lifts in Lysgården: 1st to 6th floor. The goods lift in Fram 1 is located “facing” Strandveien and can be used by anyone who needs to use it and has access.

Waste and sorting at source

Here in the Fram Centre we use optical bags for sorting waste. Sorting stations are found on all floors in the kitchenettes. The waste bins are marked with a text/explanation and coloured-coded bags for the different waste categories. For other waste, such as glass, cardboard boxes, batteries, etc., or special waste, please contact your institution or the reception.

Receiving of mail and goods

Letters and parcel post are received at and sent from the reception. Incoming mail arrives every day around 8 am and is distributed by the service team on an ongoing basis in the mailboxes in the reception area.  Outgoing mail is picked up every day at 3 pm.

Goods deliveries: please contact your institution.

Cafeteria

Food and drinks are sold on ordinary working days from 8 am to 3 pm.  Hot food is served between 11 am and 1 pm.  The cafeteria is operated by Mersmak A/S. «Leftover» are available from 1445-1500 for half price.

The hot food menu is found on this website.

You can eat your own packed lunch in our cafeteria, which also has a microwave for you to use. All employees are responsible for tidying up after themselves.

Parking

The Fram Centre provides a limited number of parking spaces at a special price for employees.  These are available on a first come, first served basis. The par king spaces are subject to a charge and managed by Tromsø Parkering. Parking can be paid for using the EasyPark app. Maximum employee price: NOK 60/day, NOK 7,50/hour. To get access to this price you  have to employed for more than 3 months and have a permanent office at Fram Centre.  Apply for employee parking permits here.

There are two charging spaces for electric cars and these are marked with their own signs.  The maximum charging time is four  hours and costs NOK 30,- per hour.

Bicycle parking

There are two bicycle parking garages outside the staff entrance. To enter them, you must use your access card. Otherwise, you can park your bicycle in the underground passage, Hjalmar Johansens gate. It is not permitted to park bicycles inside the Fram Centre.

Library – ground floor

Here you can find a bookcase where you can exchange books for private use.

Dogs

Pets may not be brought into the Fram Centre.

Polar bears

The polar bear in the foyer is named Sivert. He was shot in self defense when he tried to enter a cabin in Svalbard, 17 years old. Sivert is a gift from the Governor at Svalbard to the Norwegian Polar Institute.  You are not permitted to touch him, but you may take a picture of him!

WiFi

WiFi visitors’ network: Username and password details are available by contacting the reception. The Wifi are available in FRAM 2, 1st and 2end, 5th and 6th floor at FRAM 1 and in Lysgården.

Meeting rooms

Our conference centre includes meeting and conference facilities in several dimensions. Rental of the premises is reserved for the centre’s members, tenants and partners. You can find further details here

Workouts and social offerings

A squash hall and sauna (shared by men and women) is found on the first floor, and you are welcome to use the facilities whenever you wish. Lists are posted on the wall outside the squash hall where you can reserve space.

Library

The library, which is owned and operated by the Norwegian Polar Institute, is open to everyone on weekdays between 9 am and 3 pm.

Alarm/Camera

There is an alarm/camera on every door into th Fram Centre. Contact your leader or Framsenteret Drift for further information about this alarms/cameras.

Andre sider
Kontaktside

Her finner du oversikt over faglig ledelse, sekretariat, ansatte i Framsenteret Drift AS, og ansatte i institusjoner som har kontorer i Framsenterets bygg i Tromsø.

Søk blant alle ansatte »

Konferanser og møter

Her finner du informasjon om vårt møte- og konferansesenter.

Konferanser og møter

Nyheter

Les relevante artikler om forskning og forvaltning på klima og miljø i nordområdene. De fleste artiklene er produsert av oss, eller en av de 20 medlemsinstitusjonene.

Nyhetsarkiv »