Det nye forskningsprogrammet CLEAN skal bidra til at ressursforvaltningen tilpasses klimaendringene, for å sikre at vår samlede påvirkning av økosystemene i nordområdene blir bærekraftig.

Fra da CLEAN hadde kick off på Framsenteret tidligere i år. FOTO: CLEAN
Fra da CLEAN hadde kick off på Framsenteret tidligere i år. FOTO: CLEAN

– Det økte fokuset på klimatilpasning som vi ser på COP-27, klimamøtet i år, er en sunn utvikling som vil hjelpe å sikre en bærekraftig forvaltning av vår samlede påvirkning på økosystemene. Dette er et tema som står sentralt i det UiT-ledede programmet CLEAN, sier prosjektleder og UiT-professor Raul Primicerio.

Behov for en samlet oversikt

CLEAN er en av de fem nye satsingene ved Framsenteret. Forskerne i CLEAN skal undersøke hvordan klimaendringer, forurensninger, artsinvasjoner og menneskelige aktiviteter, som høsting og akvakultur, sammen påvirker økosystemene i nordområdene. I tillegg skal CLEAN evaluere forvaltningsutfordringene og mulighetene for å redusere den samlede påvirkningen.

– I løpet av de neste fem årene ønsker vi å fremme kunnskap om hva som er hovedutfordringene med stressfaktorene som økosystemene utsettes for, og få en vitenskapelig forståelse av den totale belastningen. Når vi får økt kunnskap om hvorfor endringer skjer, kan vi også bli bedre på å komme med forslag til mulige løsninger, sier Primicerio.

Tenker på tvers

Han forteller at prosjektet ser på bærekraft i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv, men at det største fokuset er på den menneskelige påvirkningen på naturen. Forskerne som er med, kommer fra 13 av Framsenterets medlemsinstitusjoner. De har bred erfaring fra andre tilsvarende prosjekter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og bygger blant annet videre på det som gjøres i det nasjonale forskningsprosjektet Arven etter Nansen og i ulike EU-prosjekter som de er involvert i.

– Det er mange som forsker på denne tematikken, men utfordringen er at det er vanskelig å få en god oversikt og integrere eksisterende forskning i ny. Derfor må vi åpne opp og tenke på tvers av fag og landegrenser, sier Primicerio.

Styringsgruppa i CLEAN

Claudia Halsband (Akvaplan-niva) er leder for seksjon Økosystemer ved Akvaplan-niva i Tromsø. Halsband leder og forsker innen områdene struktur og funksjon av marine økosystem, trofiske interaksjoner og livshistorietrekk ved dyreplankton og deres reproduksjonsstrategier, ofte ved bruk av eksperimentelle tilnærminger. Hennes interesser inkluderer menneskeskapte påvirkninger på marine samfunn gjennom klimatisk oppvarming, havforsuring og mikroplastforurensning, inkludert potensielt skadelige tilsetningsstoffer.

Dorte Herzke (Norsk institutt for luftforskning) er seniorforsker med mer enn 20 års miljøforskning på forurensning, og leder nasjonale og internasjonale prosjekter om påvirkning av forurensninger i akvatiske og terrestriske økosystemer i Arktis, inkludert menneskelig eksponering. Nylige aktiviteter inkluderer transport av mikroplast og relaterte kjemikalier og deres langdistansetransport og lokale kilder. Hun har også en professor II-stilling ved UiT.

Eirik Mikkelsen (Nofima) er økonom og samfunnsviter med bakgrunn fra teknologi og økologi, aktuelle forskningsinteresser i de sosiale og økonomiske konsekvensene av havbruk, og tidligere forskningsfokus på regional utvikling, naturressursbruk og miljøforvaltning. Han er redaktør for nettportalen BarentsWatch med bærekraftsindikatorer for havbruk.

Raul Primicerio (UiT Norges arktiske universitet), professor ved UiT, er en kvantitativ økolog som arbeider med virkningen av klimaendringer og flere menneskeskapte stressfaktorer på akvatisk biologisk mangfold og økosystemer. Han koordinerer og bidrar til nasjonale og internasjonale vitenskapelige prosjekter om kumulativ risiko og dens håndtering, og er medlem av flere ICES-ekspertgrupper som tar opp disse temaene.

lignende nyheter