Marius Warg Næss fra NIKUs nordområdeavdeling ved Framsenteret har som en av ni norske forskere har fått tildelt forskningsstøtte fra det Det europeiske forskningsrådet (ERC). De neste fem årene skal han studere hvordan komplekse politiske maktstrukturer utvikles fra småskala samarbeidsgrupper i nomadiske samfunn.

Marius Warg Næss. Foto: Manuel Ballestros.

Hvordan kan små nomadiske grupper være byggesteiner i imperier og komplekse politiske system? Dette skal NIKU-forsker Marius Warg Næss jobbe med de neste fem årene. Denne uka ble det klart at prosjektet «From small-scale cooperative herding groups to nomadic empires – a cross-cultural approach» (Complexity) har fått tildelt 20 millioner fra Det europeiske forskningsrådet.

– Det å motta et Consolidator Grant fra ERC er en stor fjær i hatten for meg, sier Marius.

– ERC representer en enestående mulighet for meg som forsker til å bygge opp en forskningsgruppe rundt ideer og teorier som jeg synes er spennende. I motsetning til de fleste andre arenaene så er ERC helt og fullt ‘bottom-up’ og legger ingen føringer på forskning utover at den skal være banebrytende, fortsetter han.

Fra gjetergrupper til Chinggis Khan

Et overordnet mål for Complexity er å bygge en bro mellom forståelsen av småskala- og storskalasamarbeid. Warg Næss vil gjennom prosjektet nyansere eksisterende teorier om at nomadiske samfunn først blir stormakter gjennom kontakt med fastboende naboer.

-Det råder en idé at jordbruk er den viktigste driveren for utvikling av politisk kompleksitet. Men det forklarer ikke hvordan imperier som Mongolriket på 12- og 1300-tallet, som fortsatt er det største landbaserte imperiet verden har sett, kan ha eksistert.

Ved å anse små, familiebaserte grupper av gjetere som byggesteiner i nomadiske samfunn, har han som mål å utvikle en teoriske modell for hvordan denne samfunnsformen utvikles over tid.

– Selv om små gjetergrupper som samarbeider har blitt dokumentert før, har tidligere studier vært basert på enkeltstudier. En krysskulturell undersøkelse av nomadiske pastoralister  – husdyrhold basert på å gjete – mangler.

Forskning på samiske og tibetanske grupper som utgangspunkt

Nomadisk pastoralisme er et tema Warg Næss har jobbet mye med tidligere. Et viktig utgangspunkt for Complexity er hans omfattende forskning på samisk reindrift og tibetansk pastoralisme.

– Jeg har vært opptatt av samarbeid helt siden jeg gjorde feltarbeid i Tibet i 2000 i forbindelse med hovedfaget mitt. Utgangspunktet var at jeg observerte at hushold nesten aldri gjette dyrene sine alene, men sammen med andre hushold.

Han oppdaget av det var forsket lite på samarbeid blant nomadiske pastoralister.

Et av prosjektene det EU-finansierte forskningsprosjektet bygger videre på er Hierarchies, som komparativt undersøkte samarbeid blant tibetanske gjetere og reindriftsutøvere i Norge.

– Et av de mest interessante funnene fra dette prosjektet var at på tross av forskjellig historie og forskjellige politiske systemer, så er samarbeid viktig og faller langs kjente linjer som for eksempel slektskap.

– Både gjetere i Norge og Tibet foretrakk å samarbeide med medlemmer av samme gjetergruppe. Spørsmålet er i hvilken grad dette er likt/ulikt for andre nomadiske samfunn i dag?

NIKU eneste av forskningsinstituttene som har fått støtte

Complexity er et av kun 313 forskningsprosjekt som har fått støtte, blant 2652 søknader fra hele Europa. Av disse er ni prosjekter norske. De andre åtte tildelingene har gått til universiteter, og NIKU er det eneste forskningsinstituttet.

– Det er første gang NIKU har fått tildelt et så stort EU-prosjekt, og vi er kjempestolte over Marius som har tenkt stort og offensivt på egne og våre vegner, sier NIKUs direktør Kristin Bakken.

Tildelingen er på om lag 20 millioner norske kroner. Dette skal ikke bare dekke Warg Næss’ arbeid, men han skal også ansette et team på to postdoktorer og to stipendiater til å arbeide sammen med han. Dette er positivt for hele NIKU, mener Bakken.

– NIKU gleder oss til å knytte nye unge forskere til Nordområdeavdelingen. Avdelingen har jobbet med reindriftssamfunn og urfolks immaterielle kulturarv over flere år, og det er utrolig flott for avdelingene at disses forskning i neste omgang vil gi ny forståelse av tradisjonelt nomadiske samfunn på universelt grunnlag, avslutter hun.

lignende nyheter