I forslaget til statsbudsjett for 2022 ligger det en økning på en million kroner til FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Ikke nok, mener leder i styringsgruppa i Framsenteret, Bo Andersen.

I forslaget, som ble lagt fram 12. oktober, er det satt av 54,3 millioner kroner, som skal benyttes til forskningssamarbeid og drift av Framsenteret. Dette innebærer ei økning på en million kroner mer enn totalt beløp i 2021.

-Sett i forhold til den svake nedgang i totalbudsjettet for polar- og nordområdene er det positivt med en økning på om lag en million kroner i budsjettet for Framsentersamarbeidet. Men sett i forhold til at budsjettene de siste ti årene ikke har hatt noen reell kompensasjon for utviklingen av kjøpekraften, så vil den lille økningen ikke monne for å videreutvikle dette samarbeidet i riktig retning, sier Bo Andersen (bildet).

Leder i styringsgruppa i Framsenteret tar spesielt fram forholdene samarbeidet er i med den pågående prosessen med å velge ut nye forvaltningsrettede forskningsområder.

Styringsgruppa i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning har vedtatt at forskningen i samarbeidet over de neste 3-5 år skal ligge innenfor fem forskningsområder.

-Dette arbeidet vil understreke behovene for et styrket budsjett. For å sikre den positive utviklingen oppfordrer leder i styringsgruppa regjeringen å sikre en kompensasjon for tapt kjøpekraft i det videre arbeidet med statsbudsjettet, sier Andersen.

lignende nyheter