Gjennom å analysere blodprøver fra polarmåker kan forskerne finne flere svar på hvordan miljøgifter spres seg i Arktis. Bli med på feltarbeid på Svalbard!

I sommer var Lovise Pedersen Skogeng (NILU – Norsk institutt for luftforskning), Kjetil Sagerup (Akvaplan-niva) og Geir Wing Gabrielsen (Norsk Polarinstitutt) på feltarbeid i Kongsfjorden på Svalbard. Hovedformålet med oppholdet var datainnsamling til forskningsråds-prosjektet COPE (Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems). Prosjektet skal studere samlede effekter av miljøgifter og klimaendringer.

De fanget polarmåker i felle og tok blod- og fjærprøver for analyse av miljøgifter og stabile isotoper. Miljøgiftkonsentrasjonene i de innsamlede prøvene inngår i tidsserier for miljøgifter i polarmåker i Kongsfjorden. Disse dataene skal i tillegg brukes til sammenlikning med resultater fra en eksponeringsmodell for miljøgifter både for å evaluere modellen, og for økt kunnskap om disse miljøgiftene i arktiske økosystem.

COPE-prosjektet ble utviklet med støtte fra Framsenteret og er finansiert av Norges forskningsråd. NILU er prosjektleder og partnere er Norsk Polarinstitutt, NINA og Akvaplan-niva. Lovise Pedersen Skogeng er doktorgradsstudent på prosjektet.

Sjøfuglprosjekter

Prøvene fra polarmåkene inngår også i sjøfuglprosjektene MULTISTRESS, SEATRACK og SEAPOP. I prosjektet MULITISTRESS skal en NTNU-student analysere miljøgiftenes effekt på polarmåkens gener. I SEATRACK kartlegges polarmåkenes overvintringsområder, og i SEAPOP overvåkes utviklingen i polarmåkebestanden.

lignende nyheter