Forskningssamarbeidet i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning har fått ny ledelsesstruktur. Bo Andersen er oppnevnt som leder av den nye styringsgruppa.

Framsenterets bygg i Tromsø. Foto: Helge M. Markusson

Den nye styringsstrukturen er resultatet av en dialog mellom Klima og miljødepartementet og sentermedlemmene, som ledd i oppfølgningen av evalueringen av Framsentersamarbeidet. Denne evalueringen ble fullført i 2019.

Utgangspunktet for arbeidet har vært evalueringens funn og anbefalinger.

Formålet med justeringene er å legge til rette for effektiv styring av Framsentersamarbeidet og dynamisk videreutvikling av flaggskipene og det faglige samarbeidet i Framsenteret. Den videre oppfølgningen av evalueringen om videreutviklingen av flaggskipene og det faglige samarbeidet vil skje i regi av de nye styringsorganene.

Strategisk styring

Hovedelementet i denne modellen er å innføre et sterkere element av strategisk styring ved at Sentermøtet erstattes av en styringsgruppe, som i hovedsak skal ivareta de styringsfunksjonene som i dag er lagt til Sentermøtet. Styringsgruppen skal ha en leder og en nestleder. Lederen av styringsgruppen vil få en ny og strategisk viktig rolle i Framsentersamarbeidet­.

Det etableres et fast medlemsmøte for å sikre god dialog mellom sentermedlemmene og styringsgruppen og reell innflytelse fra medlemsmøtet.

Framsenteret AS vil fortsatt ha en sekretariats- og formidlingsrolle, som vil bli nærmere beskrevet og regulert innenfor rammen av eierstyringen og i betingelser for tilskuddsbrev.

Styringsgruppen for Framsenteret fra juni 2020

Medlemsinstitusjonene utpeker medlemmene til styringsgruppen, men med en formell oppnevning av styringsgruppen lagt til departementsgruppen. Funksjonsperioden er to år, men ved oppstart av styringsgruppen oppnevnes fire av medlemmene for tre år for å få en hensiktsmessig overlapping når den første toårsperioden er omme.

Styringsgruppen fra juni 2020, oppnevnt av departementsgruppen:

Leder rekruttert av Klima og miljødepartementet:

Bo Andersen. Foto: Norsk Romsenter

Dr. Bo Andersen, tidligere administrerende direktør ved Norsk Romsenter (tre år)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og UiT – Norges arktiske universitet:

Norsk Polarinstitutt: forskningsdirektør Nalan Koc (styrets nestleder – to år)

UiT Norges arktiske universitet: prorektor Kenneth Ruud  (tre år)

Havforskningsinstituttet: forskningsdirektør Geir Lasse Taranger (to år)

Medlemmer oppnevnt etter forslag fra Framsenterets valgkomité:

Forskningssjef Cathrine Henaug, NINA – Norsk institutt for naturforskning (tre år).

Forskningsdirektør Anita Evenset, Akvaplan-niva/NIVA  (tre år).

Forskningssjef Jo Aarseth, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi (to år).

Fylkeskartsjef Steinar Vaadal, Kartverket (to år).

Medlem oppnevnt etter forslag fra Forskningsledergruppen:

Forskningsdirektør Eldbjørg Heimstad, NILU – Norsk institutt for luftforskning (tre år)

lignende nyheter