Det inviteres med dette til å søke om prosjektmidler fra Framsenterets flaggskip «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord».

Hovedoppgavene til flaggskipet er å levere kunnskap om det marine miljø og dets økosystem, samt gjøre denne tilgjengelig for bærekraftig bruk av ressurser og bevaring av økosystemets integritet.

Klimaet endres fort, og dette understreker hvor viktig basisundersøkelser er, da dette gir en forståelse av dagens forvaltning av naturen, samt en sammenlikning med tidligere og fremtidige miljøforhold.

Klimaendring, økosystemforståelse og menneskets bruk av økosystemet er en tverrfaglig vitenskap som kun kan utvikles gjennom nasjonale og internasjonale forskernettverk. Derfor skal flaggskip -prosjektene fokusere på samarbeid mellom flere institutter, og kombinere natur- og samfunnsvitenskap.

Den økonomiske rammen for utlysningen vil være avhengig av bevilgningen gitt over statsbudsjettet. De siste årene har bevilgningen til Fjord og Kystflaggskipet vært på NOK ca 6 millioner. Fordi gjennomføringen av flerårige prosjekter binder opp budsjettet, er det forventet at NOK ca 1 million skal være tilgjengelig for nye prosjekter i 2020.

Fra 2020 er maksimal ramme for enkeltstående nye prosjekter NOK 500.000 NOK per år. Det åpnes for flerårige prosjekter med maks varighet på tre år, forutsatt at bevilgningene til Flaggskipet opprettholdes.

Flaggskipet kan også finansiere ett års insentivprosjekter med en ramme under NOK 250.000.

For år 2020 legger vi spesiell vekt på prosjekter som studerer klimaendringenes effekt på kystnære fiskebestander og kystbefolkningen, samt bidrar til økosystem-basert forvaltning av sosio-økologiske kystnære systemer.

 

Prioriterte områder:

Forskningstema 1: Den fysiske – biologiske koblingen: hvilken nøkkel “system drivers” bestemmer habitatets karakteristika og den eksisterende arts-sammensetning?

Forskningstema 2: Den biotiske interaksjonen mellom struktur og funksjon i populasjoner, samfunn, og økosystemer.

Forskningstema 3: Hvordan klimaendringer i samspill med andre påvirkningsfaktorer utfordrer forvaltningen av kystsonen.

Forskningstema 4: Hvordan samfunn og næring tilpasser seg klima- og økosystemendringer.

 

Vurderingskriterier

Prosjektet må inkludere minst to institusjoner i Framsenteret. Flaggskipet ønsker å bidra til utviklingen av unge forskertalenter (mindre enn 10 år siden PhD), og unge prosjektledere oppfordres derfor å søke.

Søknader som ikke har gjennomgått ekstern evaluering av Forskningsrådet, EUs forskningsprogram eller tilsvarende, vil bli gitt en ekstern vitenskapelig evaluering. Søknadene vil deretter bli vurdert av Flaggskipets ledergruppe.

Fullstendig informasjon finner du her.

Søknadene vil bli vurdert etter:

•        Vitenskapelig kvalitet

•        Relevans i henhold til Flaggskipets vitenskapsplan

•        Forvaltningsrelevans

•        Meningsfylt samarbeid på tvers av institusjonene i Framsenteret

•        Flerfaglighet og tverrfaglighet

•        Internasjonalt samarbeid

•        Kobling til høyere utdanning

•        Formidling

 

Søknadsskjema

•        Søknaden skal skrives på Framsenterets felles søknadsmal som dere finner på www.ifram.no.

•        Søknad skal skrives på engelsk.

•        Maks sidetall for søknaden er 6 sider for forskningsprosjekter, og 4 sider for forprosjekter og mindre forskningsprosjekter.

•        Kort CV for nøkkelpersonell (kun prosjektleder og eventuelle arbeidspakkeledere) legges ved søknaden. Referansene også kommer i tillegg til maks sidetall.

•        Søknader sendes inn elektronisk via www.ifram.no.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene vil ikke bli vurdert.

 

Tidsplan

Frist for innsending av søknader er 15.11.2019. Tildeling vil skje våren 2020.

lignende nyheter