Ny bok om det nordlige Svalbard

Publisert: 16. mars 2018

Hvordan ser fremtidens Arktis ut og hvilken kunnskap behøver vi for en bærekraftig forvaltning av det hittil isdekkede Polhavet? Denne nye boken oppsummerer dagens kunnskap og belyser fremtidens utfordringer.

At the edge… er den første boken som sammenfatter den nåværende kunnskapen om det nordlige Svalbard og Europas randsone til det sentrale Polhavet. Smeltende sjøis og økosystemer i rask forandring fører til at fremtiden til den nåværende arktiske region er truet.  Med utgangspunkt i historie, sosialvitenskap, geologi og marinbiologi diskuterer den 340 sider rikt illustrerte boken de viktigste spørsmål og utfordringer i Europas høyeste nord.

At the edge… ORKANA forlag 2018, ISBN: 987-8104-299-0 Foto: Rudi Caeyers

“Boken er skrevet for alle som er interessert i å skaffe seg kunnskap om kanten av Polhavet og som er nysgjerrige på hva som er å finne videre utover dagens kunnskap.” Professor Paul Wassmann.

Paul Wassmann har redigert boken som ble publisert i slutten av januar og hvor hele 37 forfattere har bidratt. Mye av den forskningsbaserte kunnskapen som presenteres er generert via prosjektet CarbonBridge: Bridging productivity regimes in the Arctic Ocean. Et stort bidrag kommer fra ansatte i forskningsgruppen Arctic Size, men også kolleger som ikke er direkte knyttet til gruppen eller prosjektet har bidratt til at boken presenterer et nyansert og balansert bilde av dagens kunnskap.

Tittelen på boken reflekterer det tematiske konseptet som boken er bygget rundt. At the edge… gjenspeiler det faktum at vi befinner oss på kanten av Europa og ved overgangen til det dype Polbassenget, vi befinner oss på kanten av området for menneskenes eksistens og kunnskap, vi står på kanten av et nytt hav som åpnes opp og økosystemene slik vi kjenner de kan stå på kanten av vippe-punkter for sin tåleevne.

 

Professor Paul Wassmann ved Institutt for Arktisk og marin biologi har redigert den omfattende boken. Foto: Karine Nigar Aarskog, UiT

Viktig rolle

Det nordlige Svalbard spiller en viktig rolle i Norges sektor av Polhavet. Boken legger frem den kunnskap som forskerne har funnet frem til, så langt. Mye av kysten nord for Svalbard har så langt vært dekt av is og kunne først utforskes ved hjelp av isgående fartøy i den senere tid. Forskningsfartøyet Helmer Hanssen har hatt en fremstående rolle i dette pionerarbeidet.

Regionen blir i økende grad integrert i den norske og internasjonale økonomi.  Dette viser seg gjennom fiskerier, økt skipstrafikk, interesse for olje og gass og turisme.  Et første steg i å kunne forvalte disse områdende på en forsvarlig måte er kunnskap som setter Norge i stand til å vurdere den økologiske bærekraften som disse aktivitetene kan sette i fare.  Boken argumenter til fordel av en kunnskapsbasert økosystem- og ressursforvaltning, føre-var prinsippet og henviser hvordan det nasjonale prosjektet Arven etter Nansen, som startet i år, legger forholdene til rette at Norge etter 2023 kan leve opp til en ansvarlig forvaltning av arktiske farvann.

På kanten

Vi står på kanten inn til et nytt hav i stor forandring og muligens dannelsen av nye økosystemer, sier Wassmann.
– Begrepet «At the edge» er således også meget beskrivende for hvordan dagens forskningsaktivitet forsøker å avdekke kunnskap om hittil lite undersøkte økosystem, forteller han.

En god og bærekraftig forvaltning av ressursene og økosystemene i fremtidens Arktis krever mer kunnskap enn det vi har i dag.

Lignende saker