Her jobber forskerne i C2C

Hva betyr klimaendringer for de ulike økosystemene på land, i vann, langs kysten og i havet? Her er tre eksempler på forskning som gjøres i regi av Framsenteret.

Komagelva. Foto: Geir Vie
Av Marit Klemetsen Arneberg, Norsk institutt for naturforskning

I prosjektet «Fra fjell til fjord» prøver forskerne å finne ut hvordan disse økosystemene påvirker hverandre. Endringer i et av systemene kan endre virkningene i de andre områdene.

For eksempel påvirker endringer i snømengde og avsmeltning på land tidspunkt og omfang av snøsmeltingsflommer i elver om våren, noe som fører til økt avrenning og flom seinere på året.

I tillegg til endring i vannføring påvirkes flyten av karbon og næringsstoffer fra land til elver og innsjøer når snøsmeltinga kommer til ulike og mer uforutsigbare tidspunkt. Når dette mønsteret endrer seg forventer forskerne at det får en lang rekke effekter på selve økosystemene og dermed hva mennesker kan høste og bruke dem til.

Målselv

Forskning utføres blant annet i Takvatnet. Foto: André Frainer/NINA

I Målselvvassdraget i Troms jobber forskerne med å finne svar på spørsmål knyttet til klimaendringer, vannkraft, vegetasjonsendringer, endringer langs kysten og vanndynamikk i fjorden.

Målselv case-studie består av hele nedbørsfeltet knyttet til Målselvvassdraget. Det strekker seg fra innerst i Dividalen mot svenskegrensa, og ut til ytre deler av Malangsfjorden.

Korte fakta 
Totalt areal nedbørsfelt5 913 km2
Høyde over havet (max og median i nedbørsfeltet)1714 og 688 moh.
Årlig lufttemperatur0,7 C
Årlig nedbørsmengde652 mm
Arealdekning58 % skogløst fjellandskap, 26 % skog, 4 % myr, 6 % innsjøer

Kartlegging og lokal kunnskap

Det overordnede målet for prosjektet «Fra fjell til fjord» er å forske på sammenhenger på tvers av økosystemer. I Målselv er det blant annet sosioøkologisk kartlegging som står i fokus:

Forskerne jobber derfor med:

 • Kartlegging av forsknings- og forvaltningsbehov
 • Intervjuer og workshop med representanter fra lokalbefolkningen

Samproduksjon knyttet til klima- og arealbruksendringer og påvirkning på vannkvalitet

Modelleringsverktøy for vannforvaltningen, som omfatter hele nedbørsfeltet

Avbøtende klimatiltak og klimatilpasning

Kontakt:

Rundt 12 samarbeidspartnere fra jobber med ulike prosjekter i Målselv.

Hovedansvarlige for prosjektgruppene tilknyttet denne casen er:

Amanda Poste (NINA), biogeokjemi, land-kyst interaksjoner, karbonsykluser

Lena Gross (NIKU), sosioøkologiske studier, tradisjonell kunnskap

Leah Jackson-Blake (NIVA), biogeokjemi, land-kyst interaksjoner, karbonsykluser

Partnerne er:

Norsk institutt for naturforskning, NINA

UiT Norges arktiske universitet

Norsk institutt for kulturminneforskning,NIKU

Norsk institutt for vannforskning NIVA

Akvaplan-NIVA

Havforskningsinstituttet

Varanger

Komagelva. Foto: Geir Vie

Klimaendringer endrer naturen. I Varanger og Tana studerer forskerne i ”Fra fjell til fjord” både pukkellaks-innvasjonen, bjørkemåler-angrep og hvordan livet langs kysten endrer seg. Både på land og i vannet.

Case-studien i Varanger består av to nedbørsfelt. Det ene systemet er Komagelva og Varangerfjord, og det andre er Tanaelva som renner ut i Tanafjorden.

Varanger representerer en liten del av fastlands-Norge som ligger innenfor den lav-arktiske klimasonen. Her er klimaet relativt tøft, og det vokser ikke trær, men kun trelignende vegetasjon som busker, vier og lyng. Viktige menneskelige aktiviteter her er fiske (både ferskvann og sjø), molteplukking, jakt og reindrift. Tana er litt lunere klimatisk, og faller innenfor den nord-boreale sonen der bjørkeskog dominerer. Viktige aktiviteter er reindrift, fiske (særlig laksefiske), jakt og turisme.

Korte fakta 
 Varanger
Totalt areal nedbørsfelt328 km2
Høyde over havet (max og median i nedbørsfeltet)631 og 385 moh.
Årlig lufttemperatur-0,5 C
Årlig nedbørsmengde645 mm
Arealdekning93 % skogløst fjellandskap, 53 % skog, 5,5 % myr
 Tana
Totalt areal nedbørsfelt16 394 km2
Høyde over havet (max og median i nedbørsfeltet)1064 og 340 moh.
Årlig lufttemperatur0,0 C
Årlig nedbørsmengde470 mm
Arealdekning19 % skogløst fjellandskap, 53 % skog, 12 % myr, 5 % innsjøer

Følger karbon og kartlegger lokal kunnskap

Forskerne ønsker å finne ut hvordan klimaendringer påvirker folk og natur. De studerer også hvordan ulike fenomener fra fjell til fjord påvirker hverandre. Noen av studiene i Varanger og tana er:

 • Sosioøkologisk kartlegging

Kartlegging av forsknings- og forvaltningsbehov og intervjuer og workshop med representanter fra lokalbefolkningen.

 • Modelleringsverktøy for vannforvaltningen, som omfatter hele nedbørsfeltet

Karbonsykluser i hele nedbørsfeltet

Delta-prosesser, transport av terrestrisk materiale, overgang mellom ferskvann, fjord og hav. Påvirkning av elvetilførsler på planteplankton langs kysten og hotspots for omsetning av karbonpartikler.

 • Pukkellakseffekter og kartlegging av lokalbefolkningens kunnskap om hvor påvirkning skjer
 • Påvirkning av vegetasjonsendringer på vannkjemi
 • Insektfremvekst og koblinger mot vegetasjon
 • Avbøtende klimatiltak og klimatilpasning
 • Fenologiske sykluser på tvers av økosystemer

Kontakt:

Rundt 20 samarbeidspartnere jobber med ulike prosjekter i Varanger.

Hovedansvarlige for prosjektgruppene tilknyttet denne casen er:

Kathy Dunlop (HI), pukkellaks

Jane Jepsen (NINA), miljøovervåkning, vegetasjonsendringer

Vera Hausner (UiT), sosioøkologiske studier, integrert forvaltning, tradisjonell kunnskap

André Frainer (NINA/UiT), økosystemfunksjoner, interaksjoner mellom land og ferskvann

Partnerne er:

Havforskningsinstituttet

Norsk institutt for naturforskning, NINA

UiT- Norges arktiske universitet

Norsk institutt for vannforskning NIVA

NIBIO

Svalbard

Bilde av avløpsrør i Adventfjorden
Adventfjorden. Foto: Dorte Herzke/NILU

Svalbard ligger i høyarktisk klimasone, og her kan det kun vokse blomsterplanter, gress, siv, mose og lav. Vegetasjonsdekket er ofte ikke-sammenhengende.

Her har forskerne studier i områdene Adventelva, Adventfjorden og Isfjorden. Viktige menneskelige aktiviteter her er turisme, jakt, fiske i ferskvann og marint.

Korte fakta 
Totalt areal nedbørsfelt500 km2
Høyde over havet (max og median i nedbørsfeltet)1130 og 446 moh.
Årlig lufttemperatur-5,9 C
Årlig nedbørsmengde196 mm
ArealdekningFor det meste tundralavland, 18 % bre

Studerer sykluser, klima og menneskelig aktivitet

Sosioøkologisk kartlegging

 • Kartlegging av forsknings- og forvaltningsbehov
 • Fokusgruppeintervjuer med fokus på lokale observasjoner av klimaendringer
 • Presentasjoner ved hjelp av digitale kartverktøy

Kartlegging av morfologi i Adventelva-deltaet, klassifisering av Svalbard kyst-typer

Simuleringer av vannføring

Avbøtende klimatiltak og klimatilpasning

Fenologiske sykluser på tvers av økosystemer

Hva prøver forskerne å finne ut?

Ved Adventelva og tilhørende fjordsystemer ser vi på klimaendringer, tining av permafrost, vegetasjonsendringer, endringer langs kysten og vanndynamikk i fjorden.

Kontakt:

Rundt 15 samarbeidspartnere jobber med ulike prosjekter på Svalbard i «Fra fjell til fjord».

Hovedansvarlige for prosjektgruppene tilknyttet denne casen er:

Ann Eileen Lennert (UiT), sosioøkologiske systemer, lokalkunnskap

Maria Jensen (UNIS), Kyst-geomorfologi, sedimentologi

Partnere:

UNIS – The university centre in Svalbard

Norsk Polarinstitutt

Norsk institutt for naturforskning, NINA

Norges arktiske universitet, UiT

Havforskningsinstituttet

Akvaplan-NIVA