Forskningsmiljøet i nord rigger seg for økt tilstedeværelse på Svalbard

Flere av Framsenterets medlemmer er sentrale i den nye Svalbardmeldinga. Norge skal i større grad enn før ha kontroll på forskningsaktiviteten i Høy-Arktis, fastslår regjeringa.

Målet om bevaring av Svalbards særegne villmarksnatur samt lokal infrastruktur setter begrensninger for omfang og aktivitet. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.
Av Helge M. Markusson, Framsenteret

Det er først og fremst Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt som trekkes fram i kapittelet om forskningsstrategi som ble presentert i forrige uke.

UNIS, som er eid av Kunnskapsdepartementet, er kjerneinstitusjonen i Forskningsparken i Longyearbyen. Svalbard forskningspark ble åpnet i 2005, og er hovedarenaen for utdanning og forskning i Longyearbyen.

«Norge har lagt til rette for høyere utdanning gjennom UNIS, og UNIS skal være eneste institusjon for høyere forskningsbasert utdanning på Svalbard. Det innebærer at det ikke vil bli lagt til rette for at det etableres nye høyere utdanningstilbud på Svalbard utenom UNIS,» heter det i meldinga.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Foto: UNIS

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet, med ansvar for kartlegging, miljøovervåkning og forvaltningsrettet forskning i Arktis og Antarktis.

I tospann med Forskningsrådet skal polarinstituttet nå bidra mer helhetlig i koordineringen av forskningsutviklingen på øygruppen.

– Å være kontaktpunkt og bindeledd til internasjonale forskningsmiljøer er allerede en sentral del av Norsk Polarinstitutts oppdrag. Jeg ser frem til samarbeidet med Forskningsrådet. Sammen skal vi bidra til å finne løsninger som begrenser belastningen på natur og infrastruktur i lys av en helt nødvendig, men også bedre koordinert forskning. Vi har de aller beste forutsetningene for å løse dette svært godt, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke.

Ingen andre steder i Arktis kan tilby en forskningsplattform som har så lett tilgjengelig og velutbygd forskningsinfrastruktur for klima- og miljøforskning som Svalbard.

UiT Norges arktiske universitet er ikke permanent til stede på øygruppa i dag. Men nå vurderer UiT fast tilstedeværelse av vitenskapelig og administrativt ansatte på Svalbard.  

– UiT vil jobbe sammen med UNIS for å styrke rekrutteringen til UNIS. Da er det bra at regjeringen ser at studenter som velger Svalbard i stedet for utveksling til utlandet, kommer dårligere ut økonomisk, sier viserektor Bente Haug. 

– Med permanent tilstedeværelse på Svalbard blir UiT en god partner for det nye forskningskontoret som regjeringen vil etablere på Svalbard, med ressurser fra Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd, sier Haug.  

UiT tror det nye forskningskontoret vil spille en viktig rolle for de to store forskningsinitiativene for Polhavet, GoNorth og Framtidens Polhav. De går nå sammen for at verden skal forstå og være forberedt på at det islagte Polhavet vil være blått og åpent om sommeren om under 30 år. 

Ny-Ålesund

Ny-Ålesund forskningsstasjon er viktig i norsk svalbardpolitikk som en norsk plattform for internasjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid. Norsk Polarinstitutt leder Ny-Ålesund forskningsstasjon og Kings Bay AS drifter lokalsamfunnet. Bygninger og annen viktig infrastruktur i Ny-Ålesund forskningsstasjon, inkludert større/felles forskningsinfrastrukturer, eies og driftes av norske statlige institusjoner og statlig eide selskaper.

Statens Kartverk gjør jordobservasjoner fra sitt anlegg utenfor Ny-Ålesund. Dette inngår i produksjon av global referanseramme og utgjør grunnlaget for alle posisjonstjenester som benyttes på kloden.

Zeppelinobservatoriet over Ny-Ålesund. Foto: NILU

NILU driver Zeppelinobservatoriet i nært samarbeid med Norsk Polarinstitutt Polarinstituttet har den daglige tekniske oppfølgingen av observatoriet og NILU er faglig ansvarlig.

Som oppfølgning av svalbardmeldingen fra 2016, fikk Forskningsrådet i oppgave å utarbeide en forskningsstrategi for Ny-Ålesund, som kom våren 2019. Det er Norsk Polarinstitutt som har ansvaret for koordineringen av forskningen og den daglige implementeringen og oppfølgningen av forskningsstrategien for Ny-Ålesund. Regjeringen vil videreføre forskningsstrategien for Ny-Ålesund og de mål og rammer for forskning og høyere utdanning som følger av denne.

Regjeringen vil:

 • Videreføre strategiene og følgende mål og rammer for forskning og høyere utdanning på Svalbard som følger av disse:
  • Forskningsaktivitet og utdanningstilbud skal ta utgangspunkt i de naturgitte fortrinn som Svalbards beliggenhet gir.
  • Forskningsmiljøene skal ha de høyeste vitenskapelige ambisjoner for sin forskning, og etterstrebe kvalitet gjennom internasjonalt samarbeid.
  • Forskningsdata og -resultatene skal gjøres åpent tilgjengelig og deles og publiseres på en slik måte at de bidrar til utvikling av forskningsfronten.
  • All forsknings- og utdanningsaktivitet skal ta hensyn til behovet for å minimere fotavtrykk og samlet belastning på miljøet.
  • Arbeide for et mer systematisk og forpliktende samarbeid om forskningsinfrastrukturen på Svalbard.
  • Forskningsmiljøene skal dele informasjon om planlagte prosjekter i felt og samordne aktiviteter så langt det er mulig.
  • Alle forskere, studenter og institusjoner som har aktivitet i felt må besitte riktig kompetanse og ha nødvendig logistikkstøtte.
  • Forskningen på Svalbard skal i hovedsak foregå med utgangspunkt i etablerte lokalsamfunn og etablerte forskningsstasjoner.
  • UNIS skal være den eneste tilbyderen av høyere utdanningstilbud på Svalbard.
 •  Du kan lese hele Svalbardmeldinga her