MIKON bidrar med ny kunnskap om miljøeffekter av næringsutvikling i nord. Miljøeffekter er definert som den samlede påvirkningen på økosystemer, kulturminner og samfunn. Forskningen er tverrfaglig, og skal søke løsninger på miljøproblemer og fremme bærekraft.

Klimaendringer, globalisering, ressursutnyttelse, utvikling av ny infrastruktur, industriutvikling og befolkningsendringer er drivkrefter som endrer nordområdene. Bærekraftig utvikling handler om å styre utviklingen slik at vi på lang sikt sikrer livskraftige samfunn, biologisk mangfold, rike økosystemer og lokale kulturer og tradisjoner. MIKON skal bidra med relevant vitenskapelig kunnskap som skal hjelpe oss å nå disse målene.

De rike naturressursene i nord har vært utnyttet i uminnelige tider, og produkter som dyreskinn, hvalrosstenner, pelsverk, tørrfisk og hvalolje har blitt eksportert i store mengder til sør. I dag ser verden mot nord for utvikling av fiskerier, turisme, havbruk, petroleumsressurser og mineralvirksomhet.  MIKON undersøker miljøkonsekvensene av denne næringsutviklingen.

Økosystembasert forvaltning handler om å avveie ulike interesser som påvirker og henter goder fra naturen på en slik måte at økosystemets evne til å levere naturgoder ikke ødelegges. MIKON leverer kunnskap til økosystembasert forvaltning i nord. I 2016 støtter MIKON disse prosjektene:

 1. VULRES-Ecosystem vulnerability assessment of resources in the Ecosystem vulnerability assessment of resources in the Barents Sea. VULRES analyserer og kartlegger den økologiske sårbarheten til bunnfisk i Barentshavet med hensyn til fiske. Prosjektet er spesielt relevant for forvaltningsplanarbeidet i Barentshavet.
 2. NEBA -Net Environmental Benefit Analysis Tool to Assess the Environmental Effects of Arctic Oil Spills and Oil Spill Response Technologies. NEBA utvikler et verktøy som skal brukes til å identifisere den beste teknologiske responsen på uhellsutslipp av petroleum i Arktis. Verktøyet baseres på en kunnskapsbase om miljøforhold og miljøkonsekvenser i Arktis. Dette er et stort internasjonalt flerårig forskerprosjekt som MIKON delfinansierer sammen med oljeindustrien.
 3. OHiT -Ocean Health in Transition. OHiT utvikler en indeks, “Kystbarometeret”, som måler tilstanden til kystøkosystemene i Nord Norge. Kystbarometeret er basert på den internasjonale Ocean Health Index, og vil være et viktig bidrag til økosystembasert forvaltning langs Norskekysten.
 4. CULRES-Mapping and monitoring cultural heritage sites and environments in the Svalbard Archipelago.  CULRES undersøker hvordan droner sammen med nye måleinstrumenter og teknologier kan brukes til å kartlegge og overvåke kulturminner på nordvest-kysten av Svalbard.

Nye næringer i nord produserer en rekke stressfaktorer som samlet påvirker naturmiljøet. MIKON undersøker mulige effekter på alle nivåer. I 2016 støtter MIKON følgende prosjekter:

 1. FIMITA -Fate and Impact of MIne Tailings on marine Arctic ecosystems . FIMITA undersøker miljøeffektene av sjødeponier av mineralavfall fra gruveindustrien i nordnorske fjorder. Man undersøker effektene på bunnlevende organismer, på fjordøkosystemet, samt de samfunnsmessige konsekvensene.
 2. MINEXRIM -Mineral Extraction in the High North – Radiological Risks, Impacts and Mitigation. Avgangsmasser fra gruvevirksomhet kan inneholde naturlige radionuklider (NORM). Det finnes lite kunnskap om hvordan NORM som slippes ut i miljøet sammen med metaller og eventuelt organiske miljøgifter påvirker organismer og økosystemer. Dette forskningsprosjektet vil undersøke effekter på utvalgte organismer som er relevante for Nord-Norge.
 3. ACON -Arctic Cetaceans and Ocean Noise. ACON bruker automatiske lyttebøyer til å undersøke hvordan støy fra skipstrafikk og seismisk skyting i Arktis påvirker truede hvalarter. Lyttebøyene fanger opp lyd både fra menneskelig aktivitet og hvalsang fra ulike hvalarter. Data fra disse bøyene kan dermed brukes til å undersøke konflikten mellom hvalenes aktivitet og tilstedeværelse og menneskelig aktivitet.
 4. MODEST -Development of model for prediction of eutrofication and sedimentation from fish cage farms. MODEST utvikler modeller for spredning av organisk avfall fra oppdrettsanlegg og vurderer av potensielle biologiske effekter av utslippene. Prosjektet er en videreføring av flere års fokusert innsats rettet mot utvikling av numeriske oseanografiske modeller i Framsenteret.

Natur, samfunn og kultur er nært sammenvevd, og industriutvikling vil påvirke dette samspillet. MIKON undersøker integrerte miljøeffekter på samfunn, kulturminner og natur i nord. I 2016 støtter MIKON følgende prosjekter:

 1. ECOURCHIN -Sea urchin harvest: ecosystem recovery, integrated management of social-ecological system, ecosystem service and sustainability. ECOURCHIN undersøke hvordan utvikling av industribasert høsting av kråkeboller påvirker kystøkosystemet og økosystemtjenester. Prosjektet har som målsetning å utvikle en integrert forvaltningsstrategi for bærekraftige sosio-økologiske systemer.
 2. RCONNECTED -The impact of extractive industries and tourism on socio-ecological dynamics in the Arctic. Nyere studier tyder på at miljøeffektene av industriaktiviteter kan variere vesentlig mellom regioner avhengig av sosioøkonomiske forhold og tilgjengelighet (remoteness). Rconnected undersøker hvordan ekstraktiv industri og turisme påvirker den sosio-økologiske dynamikken i ulike regioner rundt Polhavet.
 3. ECCO -Ecosystem services and coastal governance. ECCO undersøker hvordan økosystemtjenester, og spesielt kulturelle økosystemtjenester, kan implementeres som viktige begreper i konsekvensutredningsmetodikk.

Indigenous-industry governance interactions in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov)

Kontakt: Camilla Brattland  camilla.brattland@uit.no

Ocean Health in Transition (OHiT)

Kontakt: Per Fauchald  per.fauchald@nina.no

The impact of extractive industries and tourism on socio-ecological dynamics in the Arctic (Rconnected)

Kontakt: Vera Helene Hausner  vera.hausner@uit.no

Does aquaculture act as a source of micro- and macro plastic in the Arctic? – A pilot study (Aqua-Plast)

Kontakt: Dorte Herzke  dorte.herzke@nilu.no

Oil Spill Modelling in Ice Covered Ocean – and environmental consequences (OSMICO)

Kontakt: Lars R. Hole  lrh@met.no

How to avoid conflicts between wild and farmed salmonids? -Finding good locations for aquaculture (AquaLoc)

Kontakt: Jenny L.A. Jensen  jen@akvaplan.niva.no

Soundscapes in a Changing Arctic – Noise and Biota (SCAN-B)

Kontakt: Kit M. Kovacs  kit.kovacs@npolar.no

Sensitivity of polar cod early life stages to a changing Arctic: A study of the impact of petroleum and elevated temperature (Sens2change)

Kontakt: Jasmine Nahrgang  jasmine.m.nahrgang@uit.no

Pollutant Availability and Mobility in Environmental Risk Assessment management tools (PAMERA)

Kontakt: Kristine B. Pedersen  kbo@akvaplan.niva.no

Seabird moulting and chick rearing area in relation to planned oil activity in the southeastern Barents Sea        (SeabirdOil)

Kontakt: Kjell Einar Erikstad kjell.erikstad@nina.no

Productivity effects in reindeer from changes in human land use – improving snow and vegetation map layers to facilitate sustainable land use   (ReinLand)

Kontakt: Audun Stien  audun.stien@nina.no

Ecosystem services and coastal governance (ECCO)

Kontakt: Alma Thuestad  alma.thuestad@niku.no

Managing Variable Environmental Values (ManVar)

Kontakt: Ellen Øseth  ellen.oseth@npolar.no

Development of MODel for prediction of Eutrofication and SedimenTation from fish cage farms (MODEST)

Kontakt: Ole Anders Nøst  oan@akvaplan.niva.no

Nyheter innen Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord
Øvrige forskningsområder