De faglige prioriteringene er fokusert på økologiske responser av klima og andre påvirkningsfaktorer på tre nivåer: arter, næringskjeder og økosystemer. Studier av sosioøkonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av disse økologiske responsene er integrert på alle tre nivåene.

Dette er viktig for at resultatene og leveringene fra flaggskipet skal være relevante bidrag til kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert miljø- og ressursforvaltning, forvaltning av kultur- og næringsliv og videreutvikling av bærekraftige kystsamfunn i nord. De tre prioriterte innsatsområdene er:

  • Effekter av klima og andre påvirkningsfaktorer på arters livshistorie og habitatbruk.
  • Effekter av klima og andre påvirkningsfaktorer på trofiske interaksjoner og næringskjeder.
  • Økosystemeffekter med særlig vekt på biodiversitet, produktivitet og ressurstilgang.

Fjord- og kystøkosystemene er kraftig påvirket av menneskelig aktiviteter som fiske, akvakultur, skipsfart, turisme og rekreasjon. Disse økosystemene er også påvirket av arter som ikke har vært her før, eksempelvis kongekrabbe som er en art bragt hit av mennesker. Store deler av kysten er benyttet til bosetting, havneanlegg, industri og landbruk. Kystfarvannene er dermed mottagelig for avrenning fra land der avrenningen medfører miljøgifter og forhøyede konsentrasjoner av næringsstoffer.

Nå står vi i tillegg foran virkninger av menneskeskapte klimaendringer. Høyere sjøvannstemperatur, endring i avrenning fra land og nye vindmønster kan få dramatiske effekter på arter som er viktige både for økosystemenes funksjon og som ressurser.

Naturlige klimavariasjoner har stor betydning for produktiviteten i fjord- og kystøkosystemene. Menneskeskapte klimaendringer vil kunne medføre forsterket effekt av andre allerede eksisterende påvirkningsfaktorer. En faglig utfordring i dette flaggskipet vil være å kunne skille mellom effekter av naturlige klimasvingninger, menneskeskapte klimaendringer og andre påvirkninger forårsaket av virksomhet og aktivitet.

Fjord- og kystøkosystemene inkluderer tidevannssonen og representerer koblingen mellom sjø, ferskvann og land. Dette flaggskipet har derfor klare kontaktflater til andre flaggskip i Framsenteret. Fjord- og kystøkosystemenes tilgjengelighet gjør dem egnet til ”laboratorier” for studier av plante- og dyreliv samt hvordan disse fungerer sammen.

Tilgjengeligheten til disse økosystemene gjør dem også egnet til ”levende klasserom” for læring og bevisstgjøring om natur, ressurser og økologi.

Tverrfaglig forskning på fjord- og kystøkosystemer er viktig for å styrke kunnskapsgrunnlaget for ressurs- og miljøforvaltning og for videreutvikling av lokale kulturer og bærekraftige kystsamfunn.

Øvrige forskningsområder