De faglige prioriteringene er fokusert på økologiske responser av klima og andre påvirkningsfaktorer på tre nivåer: arter, næringskjeder og økosystemer. Studier av sosioøkonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av disse økologiske responsene er integrert på alle tre nivåene.

Dette er viktig for at resultatene og leveringene fra flaggskipet skal være relevante bidrag til kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert miljø- og ressursforvaltning, forvaltning av kultur- og næringsliv og videreutvikling av bærekraftige kystsamfunn i nord. De tre prioriterte innsatsområdene er:

  • Effekter av klima og andre påvirkningsfaktorer på arters livshistorie og habitatbruk.
  • Effekter av klima og andre påvirkningsfaktorer på trofiske interaksjoner og næringskjeder.
  • Økosystemeffekter med særlig vekt på biodiversitet, produktivitet og ressurstilgang.

Fjord- og kystøkosystemene er kraftig påvirket av menneskelig aktiviteter som fiske, akvakultur, skipsfart, turisme og rekreasjon. Disse økosystemene er også påvirket av arter som ikke har vært her før, eksempelvis kongekrabbe som er en art bragt hit av mennesker. Store deler av kysten er benyttet til bosetting, havneanlegg, industri og landbruk. Kystfarvannene er dermed mottagelig for avrenning fra land der avrenningen medfører miljøgifter og forhøyede konsentrasjoner av næringsstoffer.

Nå står vi i tillegg foran virkninger av menneskeskapte klimaendringer. Høyere sjøvannstemperatur, endring i avrenning fra land og nye vindmønster kan få dramatiske effekter på arter som er viktige både for økosystemenes funksjon og som ressurser.

Naturlige klimavariasjoner har stor betydning for produktiviteten i fjord- og kystøkosystemene. Menneskeskapte klimaendringer vil kunne medføre forsterket effekt av andre allerede eksisterende påvirkningsfaktorer. En faglig utfordring i dette flaggskipet vil være å kunne skille mellom effekter av naturlige klimasvingninger, menneskeskapte klimaendringer og andre påvirkninger forårsaket av virksomhet og aktivitet.

Fjord- og kystøkosystemene inkluderer tidevannssonen og representerer koblingen mellom sjø, ferskvann og land. Dette flaggskipet har derfor klare kontaktflater til andre flaggskip i Framsenteret. Fjord- og kystøkosystemenes tilgjengelighet gjør dem egnet til ”laboratorier” for studier av plante- og dyreliv samt hvordan disse fungerer sammen.

Tilgjengeligheten til disse økosystemene gjør dem også egnet til ”levende klasserom” for læring og bevisstgjøring om natur, ressurser og økologi.

Tverrfaglig forskning på fjord- og kystøkosystemer er viktig for å styrke kunnskapsgrunnlaget for ressurs- og miljøforvaltning og for videreutvikling av lokale kulturer og bærekraftige kystsamfunn.

Examining the role of Fish-Falls on ECosystem processes in highly exploiTed fjord Systems (EFFECTS)

Kontakt: Paul Renaud  per@akvaplan.niva.no

Marine snow. Pelagic-benthic coupling, and the impact of the harpacticoid copepod Microsetella norvegica, and other agents in a high-latitude fjord (MICROSNOW)

Kontakt: Camilla Svensen camilla.svensen@uit.no

Population abundance estimation of harbor porpoise from multi-type survey data (MULTI-PORPOISE)

Kontakt: Arne Bjørge        arne.bjoerge@imr.no

The impact of oceanic inflow and glacial runoff on the carbon budget in Kongsfjorden using field and model data (KongCarbon)- Phase II

Kontakt: Melissa Chierici melissa.chierici@imr.no

Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks (DRIVEBANKS): adding management and social dimensions

Kontakt: Kari Ellingsen      kari.ellingsen@nina.no

Impact of massive Winter Herring Abundances on the KaLdfjorden Environment (WHALE)

Kontakt: Angelika Renner      angelika.renner@imr.no

Arctic harmful algae biosensor

Kontakt: Lionel Camus  lca@akvaplan.niva.no

The new generation of Calanus finmarchicus: estimating population recruitment from egg production rates and gonad stage analysis off northern Norway (GONAD)

Kontakt: Claudia Halsband    claudia.halsband@akvaplan.niva.no

The role of harbour porpoise in Norwegian coastal marine communities

Kontakt: Ulf Lindstrøm    ulf.lindstroem@imr.no

weShare – Ecological and commercial implications of extreme winter arrivals of herring and whales into North-Norwegian fjord systems

Kontakt: Martin Biuw

Increased temperature and aquaculture in Arctic regions: Could Atlantic salmon kelts be in harm’s way?

Kontakt: Jenny Jensen      jen@akvaplan.niva.no

Meroplankton biodiversity, seasonal dynamics and function in high latitude coastal ecosystems

Kontakt: Janne Søreide    janne.soreide@unis.no

Mapping sea ice

Kontakt: Sebastian Gerland      sebastian.gerland@npolar.no

Climate-driven regime shifts in arctic rocky-bottom communities: Causation and implications for ecosystem functioning.

Kontakt: Raul Primicerio raul.primicerio@uit.no

Seabird habitat use and migration strategies

Kontakt: Børge Moe    borge.moe@nina.no

Exploring the effects of sea ice variability on the downward flux of biogenic particles in Svalbard fjords

Kontakt: Janne Søreide    janne.soreide@unis.no

Urban kittiwakes: building artificial nest sites in Tromsø

Kontakt: Tone Reiertsen  tone.reiertsen@nina.no

 

 

 

Nyheter innen Effekter av klimaendringer, fjord- og kyst
Øvrige forskningsområder