Prosjektet undersøker hvordan klimaendringer, kort- og langtransporterte forurensninger, artsinvasjoner og menneskelige aktiviteter, som høsting og akvakultur, i fellesskap påvirker økosystemene, inkludert varer og tjenester i disse. I tillegg evaluerer CLEAN forvaltningsutfordringene og mulighetene for å redusere den samla påvirkningen.

Forskningsvirksomheten setter søkelys på fem kasusstudier:

  • CS1 Pasvikelva
  • CS2 Terrestriske kystområder i Nord-Norge
  • CS3 Kystområder i Nord-Norge
  • CS4 Barentshavet
  • CS5 Svalbard.

Kasusstudiene velges ut fra samfunnsøkonomisk betydning, naturverdi, gjeldende økologisk kunnskap og relevansen for forvaltningsprosesser i Norge.

Forskningsaktivitetene på tvers av kasusstudier skal kartlegge menneskelige aktiviteter og stressorer (WP1), vurdere eksponeringen av arter, inkludert forurensningsbelastningen deres (WP2), evaluere sensitiviteten basert på biologisk kunnskap og eksperimentelle effektstudier (WP3), kvantifisere den kumulative innvirkningen på populasjoner, samfunn og varer og tjenester i økosystemet (WP4), predikere de kumulative effektene basert på statistiske modeller og prosessmodeller (WP5), vurdere sårbarheten for, og risikoen for økosystemer og samfunn fra flere stressorer (WP6), og undersøke utfordringene og mulighetene for bærekraftig forvaltning av flere stressorer (WP7).

Forskningsvirksomheten vil sette søkelys på økologiske mål og stressorer som er relevante for økosystemenes helse og forvaltning. Populasjonene og samfunnene som vurderes, inkluderer plankton, bunndyr, fisk, fugler og pattedyr, avhengig av de best tilgjengelige dataene fra økosystemundersøkelser og langsiktige overvåkingsprogrammer.

Deltakende institusjoner:

Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NILU – Norsk institutt for luftforskning, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, Norsk Polarinstitutt, UiT – Norges arktiske universitet, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard. NINA – Norsk institutt for naturforskning, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomiforskning, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning, NOFIMA,  SINTEF Ocean.

Finansiering:

FRAM -Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

Varighet:

5 år (2022 – 2026)

CLEAN skal fremme forståelsen av de komplekse årsakssammenhengene som er involvert i den samla påvirkningen, ved å se på direkte effekter og effekter av høyere orden, og synergier mellom stressorer, via eksperimentelle studier, statistisk modellering av feltdata og prosessmodeller.

Prosjektet er avhengig av nye analyseverktøy og indikatorer for vurdering og kvantifisering av den kumulative påvirkningen på populasjoner og samfunn, som dekker tverrskala implikasjoner for biologisk mangfold og påvirkning på økosystemets funksjon, ved å integrere tilnærminger basert på egenskaper og næringsnett.

Når det gjelder prediksjoner om økologisk påvirkning over 5–10 år, som er relevant for strategisk forvaltning, vil CLEAN være avhengig av prognoser for flere stressorer og statistiske modeller av overflod og distribusjon av populasjoner og samfunn. For scenariobaserte prediksjoner, med tanke på alternative forvaltningsbeslutninger og for langsiktige projeksjoner, vil prosjektet være avhengig av prosessmodeller som IBM-modeller for fiskebestander og den romlig eksplisitte Ecospace-modellen for næringsnettet i Barentshavet.

Evalueringer av sårbarheten i økosystemene og integrerte vurderinger av kumulativ risiko for de fem kasusstudiene, basert på prosjektresultater, vil bidra med informasjon til forvaltningsplaner og bærekraftige løsninger. Evaluering av forvaltningsprosesser på tvers av kasusstudier for å identifisere utfordringer og muligheter, og utvikling av effektive midler for kommunikasjon av vitenskapelige funn til interessenter og beslutningstakere, vil sikre at prosjektet får virkning for forvaltningen.

 

Samlet sett vil prosjektresultatene fremme kunnskap og forståelse av flere stressorer i økosystemene i nordområdene, bidra med informasjonsgrunnlag til forvaltningsplaner, og vil bidra til å identifisere bærekraftige forvaltningsløsninger for flere stressorer.

Prosjektet vil dessuten bidra til å utvikle, harmonisere og forene forskningstilnærminger til flere stressorer på tvers av fagområder og økosystemer, og fremme kapasitetsbygging innenfor Framsenteret og det arktiske forskningsmiljøet, og dermed bidra til bærekraftig forvaltning av økosystemene i nordområdene.

Prof. Raul Primicerio, UiT – Norges arktiske universitet, dr. Claudia Halsband, Akvaplan-niva. dr. Dorte Herzke, NILU – Norsk institutt for luftforskning, dr. Eirik Mikkelsen, NOFIMA.

Project summary

Project CLEAN addresses the cumulative impact and risk associated with multiple stressors in High North ecosystems. The project investigates how climate change, short and long-range transported pollutants, species invasions, and human activities, such as harvesting and aquaculture, jointly affect ecosystems, including their goods and services. Further, CLEAN evaluates the management challenges and options for reducing cumulative impact.

Focus

Research activities focus on five case studies, CS1 Pasvik river, CS2 Terrestrial and CS3 Coastal areas in Northern Norway, CS4 Barents Sea and CS5 Svalbard. The case studies are chosen based on socio-economic importance, natural value, current ecological knowledge, and relevance to management processes in Norway. The research activities across cases will map human activities and stressors (WP1), assess the exposure of species including their contaminant load (WP2), evaluate sensitivity based on biological knowledge and experimental effect studies (WP3), quantify the cumulative impact on populations, communities and ecosystem goods and services (WP4), predict cumulative effects based on statistical and process models (WP5), assess vulnerability to, and risk to ecosystem and society from multiple stressors (WP6), and investigate challenges and options for sustainable management of multiple stressors (WP7). The research activities will focus on ecological targets and stressors of relevance for the ecosystem’s health and management. The populations and communities considered include plankton, benthos, fish, birds, and mammals, relying on the best available data from ecosystem surveys and long-term monitoring programs.

Effects

CLEAN will advance understanding of complex causation involved in a cumulative impact, by addressing direct and higher-order effects, and synergies between stressors, via experimental studies, statistical modeling of field data, and process models. The project relies on novel analytical tools and indicators for the assessment and quantification of cumulative impact on populations and communities, covering cross-scale biodiversity implications and impact on ecosystem functioning, addressed by integrating traits-based and food web approaches.

For predictions of ecological impact over 5-10 years, relevant to strategic management, CLEAN will rely on multiple stressors forecasts and statistical models of abundance and distribution of populations and communities. For scenario-based predictions, considering alternative management decisions, and for long term projections, the project will rely on process models such as IBM models of fish populations and the spatially explicit Ecospace model for the Barents Sea food web.

Evaluations of ecosystem vulnerability and integrated assessments of cumulative risk for the five case studies, building on project outcomes, will help inform management plans and sustainable solutions. Evaluation of management processes across case studies to identify challenges and opportunities, and development of effective means of communication of scientific findings to stakeholders and decision makers, will ensure management impact of the project.

Knowledge

Overall, project outcomes will advance knowledge and understanding of multiple stressors in High North ecosystems, will inform management plans, and will help identify sustainable management solutions to multiple stressors. Further, the project will help to develop, harmonize and unify approaches to multiple stressors research across disciplines and ecosystems, and promote capacity building within Fram Centre and the Arctic research community, thereby contributing to the sustainable management of High North ecosystems.

Contact information:

Lead Institution:
UiT, The Arctic University of Norway
Project manager:
Raul Primicerio
Project manager email
raul.primicerio@uit.no
Participation: Akvaplan-niva, Institute of Marine Research, Norwegian Meteorological Institute, NILU – Norwegian Institute of Air Reserach, NIVA – Norwegian Institute of Water Reserach,  Norwegian Polar Institute, UiT – The Arctic University of Norway, UNIS – The University Center in Svalbard. NINA – Norwegian Institute of Nature Research, NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning, NOFIMA – The Norwegian Institute for food, fishery and aquaculture research, SINTEF Ocean.
Funding: FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment.
Duration: 2022 – 2026

 

 

Nyheter innen Hvordan påvirkes nordlige økosystemer – CLEAN
Øvrige forskningsområder