Deltakere:

Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NILU– Norsk institutt for luftforskning, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, NORCE – Norsk forskningssenter, Norsk Polarinstitutt, UiT – Norges arktiske universitet, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard, NINA – Norsk institutt for naturforskning, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning, Kartverket .

Finansiering:

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Varighet:

5 år (2022 – 2026).

 

Klimaendringene påvirker allerede samtlige økosystemer over hele kloden, noe som forårsaker både økende og mer varierende temperatur, endringer i nedbør og flere ekstreme klimahendelser, som flom, tørke og stormer.

Klimaendringer påvirker både terrestriske, ferskvanns-, kyst- og marine økosystemer. Endringer i et av systemene kan endre virkningene i de andre områdene.

For eksempel påvirker endringer i snømengde og avsmeltning på land tidspunkt og omfang av snøsmeltingsflommer i elver om våren, noe som fører til økt avrenning og flom seinere på året.

I tillegg til endring i vannføring påvirkes fluksen av karbon og næringsstoffer fra terrestriske til akvatiske økosystemer når snøsmelstningsmønsteret forandres. Dette forventes å ha en lang rekke effekter på selve økosystemene og dermed hva mennesker kan høste og bruke dem til.

Invasjonen av pukkellaks i norske elver som nå skjer gir økt tilførsel av marine næringsstoffer til ferskvann og terrestriske økosystemer, ettersom pukkellaksen dør etter gyting og kadavrene blir liggende igjen.

Endringer i klima, arealbruk og biomangfold vill påvirke og endre linkene mellom økosystemene. Transport og fluks av karbon, næringsstoffer og organismer mellom terrestriske, ferskvanns- og marine økosystemer vil bli forandret fra hvordan vi kjenner den i dag.

Selv om økosystemene er knyttet sammen i naturen er forskningen og forvaltningen av disse tradisjonelt sett svært disiplinære og inndelt og generelt utført uavhengig av hverandre. Dette gjelder også for de økosystemer som grenser til hverandre.

På grunn av sammenhengen mellom klimaendringer og andre globale påvirkninger på terrestriske, ferskvanns- og marine kystmiljøer, må tverrfaglige tilnærminger tas i bruk for å studere de potensielle effektene av globale endringer på økosystemene i nord.

I C2C bruker vi en integrert «fjell til fjord»-tilnærming som visker ut økosystemgrenser ved å vurdere og kvantifisere sammenhenger mellom terrestriske, ferskvanns- og kystøkosystemer.

C2C som mål å bidra med ny og relevant kunnskap knyttet til overgripende klimaendringer på flere forskjellige økosystemer og hvordan denne kunnskapen best kan integreres i en helhetlig forvaltning av naturen. For å oppnå dette har C2C lagt til rette for et nært samarbeid mellom relevante brukere, natur- og samfunnsforskere.

Vera Hausner, UiT – Norges arktiske universitet. Rolf Ims UiT – Norges arktiske universitet. Bodil Bluhm, UiT – Norges arktiske universitet. Maria Jensen, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard. Paul Renaud, Akvaplan-niva. Angelika Renner, Havforskningsinstituttet. Virve Ravolainen, Norsk Polarinstitutt. Sanne Bech Holmgaard, Norsk institutt for kulturminneforskning. Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt. Leah Jackson-Blake Norsk institutt for vannforskning.

Project summary

Climate change is already affecting all ecosystems across the globe. This is resulting in increased (and more variable) temperature, changes in precipitation patterns, and an increased frequency of extreme climate events (e.g. floods, droughts, storms). Climate change impacts terrestrial, freshwater, coastal, and marine ecosystems simultaneously, and climate effects in one ecosystem may modify or enhance effects on adjacent ecosystems (cross-ecosystem impacts).

Changes

For example, changes in snow accumulation and winter thaw events on land are impacting the timing and magnitude of spring snowmelt floods along rivers and leading to increased runoff and floods during autumn and winter. As a consequence, the flow of carbon and nutrients from terrestrial to aquatic ecosystems is impacted and can be expected to have a broad range of effects on those ecosystems and the services they provide. Meanwhile, the current invasion of pink salmon in Norwegian rivers is also expected to lead to the delivery of marine nutrients to freshwater and terrestrial ecosystems, as these fish die after spawning, leaving their carcasses behind. Taken together, climate and land-use change, as well as other pressures such as changes in species distribution, will reshape cross-ecosystem linkages and change the flow of carbon, nutrients and organisms between terrestrial, freshwater, and marine ecosystems.

Although ecosystems are intrinsically linked, research and management of ecosystems, even for adjacent ecosystems, are traditionally highly disciplinary and compartmentalized and carried out independently of each other.

Close links

Given the close links between climate change and other global change impacts on terrestrial, freshwater, and marine coastal environments, there is an increasing need to take interdisciplinary cross-ecosystem approaches to studying the potential effects of global change on northern ecosystems. In C2C, we take an integrative ‘catchment to coast’ approach, bridging across ecosystem boundaries by assessing and quantifying cross-ecosystem linkages between terrestrial, freshwater, and coastal ecosystems. By focusing on linkages that are likely to be particularly climate-sensitive, and of high societal relevance, and by relying on close cooperation between natural and social scientists from several disciplines and relevant stakeholders, C2C aims to provide critical new knowledge related to:

1) cross-ecosystem climate change impacts, and

2) how to best integrate relevant cross-ecosystem linkages into cohesive (cross-) ecosystem-based management approaches.

Contact information

Lead institution:

Norwegian Institute of Nature Research

Project managers

André Frainer (NINA) and Amanda Poste (NIVA)

Project managers email
andre.frainer@nina.no; amanda.poste@niva.no

Project leader group :

Vera Hausner (UiT), Rolf Ims (UiT), Maria Jensen (UNIS), Paul Renaud (Akvaplan-niva), Angelika Renner (IMR), Virve Ravolainen (NPI), Sanne Bech Holmgaard (NIKU), Ole Einar Tveito (MET), Bodil Bluhm, UiT, Leah Jackson-Blake (NIVA).

Participation:

Akvaplan-niva, Institute of Marine Research, Norwegian Meteorological Institute, NILU - Norwegian Institute of Air Research, NIVA – Norwegian Institute of Water Research, NORCE – Norwegian Research Centre, Norwegian Polar Institute, UiT – The Arctic University of Norway, UNIS – The University Center in Svalbard. NINA – Norwegian Institute of Nature Research, Norwegian Institute of Bioeconomy Research, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning. The Norwegian Mapping Authority.

Funding: FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment
Duration: 2022 – 2026

 

Nyheter innen Fra fjell til fjord – From catchment to coast (C2C)
Øvrige forskningsområder