DRIVEBANKS – Drivere av ekstinksjon og kolonisering av fiskearter på oseaniske banker

Publisert: 30. oktober 2019

Hovedmålet er å undersøke hva som driver variasjon og endringer i diversitet i marine økosystemer ved å fokusere på oseaniske banker.  

Mønstre og drivere av marine biodiversitet

Vi ønsker å danne ny kunnskap om mønstre og drivere av marin biodiversitet. Vi fokuserer på fiskesamfunn og diversitet, og spesielt på kolonisering og ekstinksjon av arter. Vi studerer hvilke prosesser og mekanismer som opprettholder eller endrer diversitet.

Vi sammenligner to økosystemer, Barentshavet og Scotian Shelf, nordvest i Atlanterhavet utenfor Canada, for å få kunnskap som ikke er begrenset til ett spesifikt økosystem.

Oseaniske banker

Oseaniske banker er grunne områder i havet. Bankene er “hot spots” der interaksjoner mellom arter er sterke.

Oseaniske banker i Barentshavet.
Oseaniske banker på Scotian Shelf.

Kolonisering og ekstinksjon av arter

Strukturen av marine økosystemer varierer i tid og rom, og denne variasjonen kan analyseres ved å se på kolonisering og ekstinksjon av arter. Artsrikdom er for eksempel avhengig av balansen mellom kolonisering, som vil øke rikdommen, og ekstinksjon, som vil redusere den.

Mens terrestriske økologer har studert disse prosessene i flere tiår, har slike studier vært sjeldne i marine systemer.

Bygger på øyteori

Ideen er å bearbeide teorier og metoder fra terrestrisk økologi. Vår oppfatning er at et fokus på drivere av disse underliggende prosessene kan gi en dypere forståelse av variasjon og endring i marine økosystemer.

Banker kan betraktes som undervannsøyer eller fjelltopper av ulik størrelse og grad av isolasjon som er to kjente drivere av ekstinksjon og kolonisering.

Vi studerer hvordan biodiversitet er relatert til størrelsen på bankene ved å fokusere på arts-areal-forhold. Vi undersøker også effektene av topografi, havstrømmer, variasjon i klima, fiskerier og predasjon på ekstinksjons- og koloniseringsrater, og hvordan effektene av drivere varierer i tid og rom og om det er interaksjoner mellom dem.

Vi bruker data i tid og rom av høy kvalitet fra både Barentshavet og Scotian Shelf.

Sirkulasjonsmodeller

Vi vil bruke oseanografiske sirkulasjonsmodeller for å undersøke hvilke banker som er forbundet til hverandre og om bankene er oppstrøms eller nedstrøms til hverandre. Dette er nyttig ved tolkning av kolonisering/ekstinksjon og spredning av arter.

Samfunnsvitenskap og kommunikasjon med fiskere og forvaltning

Vi har bygget opp et tilleggsprosjekt med fokus på samfunnsvitenskap og fiskeriøkonomi, der vi ønsker å kommunisere med fiskere/fiskarlag. Målsetningen er at prosjektet bidrar til kunnskapsutveksling, og at vi også kan formidle nyttig informasjon til forvaltningen.

Tilleggsprosjektet er finansiert av Framsenteret, Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord, Vi har inkludert ekstra partnere fra Norges fiskerihøgkole (NFH), UiT – Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt.

Lignende saker