Dialogdag for forskere, forvaltning og brukere

Publisert: 24. september 2019

Velkommen til dialog-dag i Framsenterets flaggskip «Effekter av klimaendringer, fjord- og kyst». Forskerne, forvaltningen og brukergrupper skal ha foredrag og diskusjoner om hvordan resultatene og leveransene fra flaggskipet bidrar til kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert miljø- og ressursforvaltning og bærekraftig utvikling av kystsamfunn i nord.

I løpet av disse dagene vil vi få innlegg fra Nærings og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Troms Fylkeskommune, og flaggskipets egne forskere:

Olav Rostad, Nærings og fiskeridepartementet: Klimaeffekter på fjord og kyst – hvilke forskningstema bør et kyst-flaggskip i Nord-Norge satse på fremover
Dr. Bente Sundsvold, UiT Norges arktiske universitet: Sosio-økologisk kunnskap om klima i kystsoneplanlegging

Prosjekt «CoastChange» skal undersøke og prøve ut ulike former for samproduksjon av kunnskap i pågående kystsoneplanlegging og -planer for restituering av fjordøkosystemet i Porsangerfjorden.  Basert på en studie av høringsuttalelsene i annen kystsoneplanprosess, vil vi presentere funn som kan være et mulig redskap i samproduksjon av sosio-økologisk kunnskap i kommunenes arbeid med plan og forvaltningsprosesser.

Seksjonsleder Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet: Konkurrerende bruk av havet og utvikling av nye verktøy for forvaltning

Fiskeri og havbruk er avhengig av et rent og rikt hav, hvordan vekte verdien av et rent og rikt hav opp mot andre brukere av havet?

Dr. Amanda Poste, Norsk institutt for vannforskning – NIVA: Hva gjør økt ferskvannstilrenningen med Svalbard sine fjorder (FreshFate)

Tilførsel av ferskvann og tilhørende terrestriske materialer til arktiske kystområder er i ferd med å øke voldsomt på grunn av smelting av breen, tining av permafrost, og endret regnfallsmønstre, men det finnes fortsatt svært lite kunnskap om hvordan arktiske kystøkosystemer påvirkes av avrenning fra land. I vår forskning, har vi fokus på å kvantifisere de biogeokjemiske og økologiske effektene av «det som kommer fra land til hav» på Svalbard sine fjorder.

12:30-13:00 – Lunsj på kantina i Framsenteret

13:00-14:00

Dr. Angelika Renner, Havforskningsinstituttet: Fjorden utenfor hjemmet vårt: Kaldfjorden gjennom et år

Midt i mørketida i 2014/2015 var Kaldfjorden lyst opp med lys fra fiske- og fritidsbåter på jakt etter enorme mengder sild og hval. Hvorfor var det så mye sild? Hvordan påvirket det fjorden? Hva vet vi egentlig om lille Kaldfjorden? Overraskende lite, og derfor forsket vi på det marine miljøet gjennom et år.

Dr. Camilla With Fagerli, Norsk institutt for vannforskning – NIVA: Hvilken betydning har krabber for dramatiske endringer som pågår i Nordnorske kystøkosystemer? (CrabPOP)

Tareskogen ivaretar en næringskjede som i siste ledd havner på vårt middagsbord. I Nord- Norge har kråkeboller beitet og beslaglagt tarens leveområder. Nå pågår et regimeskifte hvor taren vokser tilbake. CrabPOP undersøker betydningen av økte krabbeforekomster i nord for gjenveksten av tareskog og hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke det hele.

Seniorrådgiver Stein Arne Rånes, Troms fylkeskommune: Hvilke utfordringer står Troms fylke overfor under de klimaendringene vi har innenfor fjord og kyst

14:00-14:30 kaffe og dialog

14:30-15:30

Dr. Børge Moe, NINA – Norsk institutt for naturforskning:  Sjøfugler langs kyst og til havs

Sjøfugler utgjør en viktig del av det marine økosystem, og vi har store hekkekolonier langs den norske kysten. Det er variasjon mellom arter, bestander og individer i hvor og når de trekker etter hekketiden, hvilket i neste omgang bestemmer hvilken type forurensning og menneskelige aktiviteter fuglene utsettes for. Våre resultater kan brukes i risikoanalyser knyttet til aktivitet fra ulike sektorer, som for eksempel olje og gass, fiske/havbruk og hav-vind, samt i nasjonale og internasjonale prosesser knyttet til verneområder (MPA).

Den 17. oktober holder flaggskipet årsmøte

Forskerne fra flaggskipet forteller hvorfor deres forskning er viktig i kyst-økosystemet og hvordan det er relevant for forvaltning og brukere.

1.      Lionel Camus, Akvaplan-niva: Arctic harmful algae biosensor.

2.      Claudia Halsband, Akvaplan-niva: The new generation of Calanus finmarchicus: estimating population recruitment from egg production rates and gonad stage analysis off northern Norway (GONAD)

3.      Hector Andrade, Akvaplan-niva: Multidecadal variations in ocean climate, individual fish growth and population demography revealed by redfish otoliths

4.      Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet: Population abundance estimation of harbor porpoise from multi-type survey data (MULTI-PORPOISE)

5.      Kari Ellingsen, NINA – Norsk institutt for naturforskning: Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks (DRIVEBANKS): adding management and social dimensions

6.      Camilla Svendsen, UIT Norges arktiske universitet: Marine snow. Pelagic-benthic coupling, and the impact of the harpacticoid copepod Microsetella norvegica, and other agents in a high-latitude fjord (MICROSNOW)

7.      Finlo Cottier, UIT Norges arktiske universitet: Fjordic freshwater fluxes: impacts on circulation and marine ecosystems

8.      Raphaelle Descoteaux, UIT Norges arktiske universitet: The quest for the pole: Are southern species already capable of invading the Barents Sea?

Vi skal også produsere “flaggskipboken 2019”. Her finner du flaggskipets bok for 2018:

 

Lignende saker