Stoltenberg åpnet Framsenteret

TROMS¯, 20100929: pning av Framsenteret. F.v. Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen.Foto: Ingun A. M¾hlum/Framsenteret

Statsminister Jens Stoltenberg, sammen med Liv-Signe Navarsete og Kristin Halvorsen, åpnet det nye Framsenteret i dag. Foto: Ingun A. Mæhlum, Framsenteret.

Framsenteret skal bidra til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord og er et av de sentrale tiltakene i ”Nye byggesteiner i nord, neste trinn i regjeringens nordområdestrategi.”

De globale klimaendringene vil vises først, og være sterkest i Arktis. Bedre kunnskap om klima og miljø er av stor betydning for forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord. Det nye senteret vil i første omgang være et nettverk som inkluderer 19 norske forskningsinstitusjoner med base i Tromsø. Senteret er en utvidelse av Polarmiljøsenteret. Også opplevelsessenteret Polaria tar del i det nye senteret.

I tillegg til Jens Stoltenberg holdt også kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innlegg ved åpningen.

Tverrfaglig forskning

I Framsenteret skal det utføres tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Det nye senteret skal bidra med kompetanse og kunnskap som gir nasjonal merverdi.

Med forskning som grunnlag skal Framsenteret formidle kunnskap til forvaltning, næringsliv og publikum generelt. Senteret skal bidra til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning.

Framsenteret skal være en viktig arena nasjonalt og internasjonalt og gi innspill i klimarelaterte spørsmål.

Byggeplaner

Det nye senteret, som vil holde til i dagens Polarmiljøsenter, skal utvides fysisk. Statsbygg planlegger et bygg på rundt 9000 kvadratmeter som skal knyttes til eksisterende bygningsmasse. Meningen er at bygget skal stå ferdig mot slutten av 2013. Det vil da være om lag 500 ansatte i Framsenteret fordelt på 19 institusjoner. De største leietakerne vil være Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva. Framsenteret vil også ha viktige medlemmer, som Universitetet i Tromsø, Nofima og Norut, som hovedsakelig vil være fysisk lokalisert andre steder.

Forskningssamarbeid

I tillegg til forskningen som allerede gjøres i de ulike medlemsinstitusjonene skal det samarbeides innenfor rammen av Framsenteret om følgende forskningsflaggskip: • Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord. • Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk. • Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann. • Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk. • Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.

Framsenterets medlemmer:

Akvaplan-niva/NIVA Bioforsk CICERO Senter for klimaforskning Havforskningsinstituttet Kystverket NGU – Norges geologiske undersøkelse NIKU- Norsk institutt for kulturminneforskning NILU – Norsk institutt for luftforskning NINA – Norsk institutt for naturforskning Nofima Norges Veterinærhøgskole NORUT Norsk Polarinstitutt SINTEF Statens kartverk Statens strålevern UNIS – Universitetssenteret på Svalbard Universitetet i Tromsø Veterinærinstituttet.

Stikkord: