Slik blir det nye Framsenteret

Framsenteret_revidert forprosjekt_fugleperspektiv.jpg

Det nye byggetrinnet er på cirka 10.000 kvadratmeter med arbeidsplasser og fellesområder. Byggetid er 22 måneder. Ill: NAL

Når det nye bygget står ferdig blir det:

 

Plass til over 450 ansatte

I dag jobber det over 250 i Framsenteret. Antallet varierer ut fra aktivitet. I toppene er det over 300 som har sitt daglige arbeid i bygget, og da blir det trangt på kontorene. Det nye byggetrinnet vil gi 190 nye arbeidsplasser.

Nye og større laboratorier

I det eksisterende bygget har vi laboratorier som benyttes av flere institusjoner. Analyser av miljøgifter er en av de viktige oppgavene som gjøres. Eksisterende laboratorier ble bygd i 1998 og trenger nå oppgradering og utvidelse. Dette vil gjøre Framsenteret både konkurransedyktig og attraktivt for forskere som vil bidra i nordområdeforskningen.

Bedre konferansefasiliteter

Framsenteret er en viktig internasjonal  møteplass, både virtuelt og fysisk. Med utvidelsen kommer nye og større møterom samt større vrimleareal. Større serveringsarea, nytt kjøkken og en flott glassgård som skal binde det nye og det eksisterende bygget sammen.

Større lokaler til Arktisk Råd

Etter at Arktisk Råds permanente sekretariat ble lagt til Tromsø har aktiviteten og bemanningen økt kraftig. I dag er det 10 fast ansatte ved sekretariatet men det er flere prosesser i gang som blant annet vil bety flere ansatte. Arktisk Råds sekretariat vil få funksjonmessige og representative lokaler i en mer framtrende plass i bygget enn de har i dag.

Nye og flere leietakere

Den største nye leietakeren i det utvidete bygget blir Havforskningsinstituttet, med rundt 70 ansatte. Andre som flytter inn er Barentswatch og Statens Naturoppsyn.

 

Framsenteret_revidert forprosjekt_interior.jpg

Det nye bygget vil knyttes sammen med eksisterende bygg med en stor glassgård. Ill: NAL

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til oppstart av byggingen av et nytt bygg for Framsenteret i Tromsø. Det går fram av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i 12. mai. Totalt vil bygget koste 500 millioner kroner.

-Dette er en stor dag for Framsenteret. Regjeringen styrker med dette kunnskapsoppbyggingen om klima og miljø i nord. Vi styrker også Norges ledende rolle internasjonalt i nordområdene, og vi befester Tromsø som verdens arktiske hovedstad, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte Sundtoft nyheten på Framsenteret tirsdag morgen. Det til stor glede for de som arbeider i bygget, og de som skal flytte inn i den nye delen. Helt siden etableringa av Framsenteret i 2010 har det vært arbeidet med planer om et andre byggetrinn, og Statsbygg har lenge hatt et utkast klart.

Framsenteret II_650x433.jpg

Omtrent slik vil Framsenteret framstå når byggetrinn to står ferdig. Fotomontasje: Yngve Olsen Sæbbe.

Samlokalisering viktig

På Framsenteret samarbeider 21 norske institusjoner om å framskaffe ny kunnskap som er viktig for å møte klima – og miljøutfordringene i nordområdene. Dette krever tverrfaglig forskning med kopling mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap, og samarbeid på tvers av institusjonsgrenser. Samlokalisering er derfor helt sentralt.

-Bedre kunnskap om klima og miljø er helt vesentlig for vår forvaltning, for vår tilpasning til klimaendringene som kommer og for nærings- og samfunnsutviklingen i nord, sier Tine Sundtoft.

Internasjonalt

Framsenteret huser i tillegg viktige internasjonale sekretariater som Norge er vertskap for, som Arktisk Råd og North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO). I april ble det også besluttet å lokalisere det internasjonale urfolkssekretariatet på Framsenteret.

Dagens bygg har i dag over 250 arbeidsplasser. Tilbygget vil plass for ytterligere 190 medarbeidere innen forskning og forvaltning, pluss noen laboratorie- og spesialrom. Dermed blir det plass til alle som har ønsket lokalisering i senteret. 

En av de største nye leietakerne i bygget blir Havforskningsinstituttet (som er medlem i Framsenteret) som flytter sin avdeling i Tromsø, med omlag 70 ansatte, fra forskningsparken i Breivika til Framsenteret. Utvidelsen betyr også utvidelsemuligheter og mer armslag til eksisterende leietakere. I dag er det såpass trangt at for eksempel Akvaplan-niva har måtte leie lokaler andre steder i Tromsø. Også Barentswatch skal ha tilhold i Framsenteret.

-Dette er en ny viktig milepæl for forskninga i og på nordområdene, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker tirsdag morgen. 

-Havforskningsinsitituttet blir endelig samlokalisert med de andre viktige miljøene i Tromsø. 2017 blir litt av et år, med nytt bygg og nytt isgående forskningsfartøy. Dette er viktige punkt i vår nordområdesatsing. Det er også viktig at vi legger til rette for de internasjonale sekretariatene, sier Aspaker.

Fram2_650x431.jpg

Stor glede fra alle hold da det i morges ble kjent at regjeringa vil starte utbygginga av Framsenteret. Fra venstre: Varaordfører i Tromsø, Anni Skogman. Helga Marie Bjerke Krf. Byråd Jonas Stein.  Klima- og miljøminister, Tine Sundtoft. Direktør Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad. Fiskeriminister, Elisabeth Aspaker. Direktør Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther. Leder Framsenteret og rektor UiT, Anne Husebekk. Byyrådsleder Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret. Frontillustrasjon: Skisse over det planlagte nybygget (klikk på bildet for større versjon). Ill: NAL.

Leder for Framsenterets øveste organ som er Sentermøtet, Anne Husebekk – til daglig rektor ved UiT Norges arktiske universitet, var meget fornøyd med dagens gladmelding.

-Tromsø er et naturlig sted å legge foirskningsaktiviteter for nordområdene. Dette betyr svært mye og setter oss definivt enda sterkere på det inernasjonale kartet som et tyngdepunkt innen arktisk forskning, sier Husebekk.

Også fra lokalt politisk hold ble nyheten meget godt mottatt.

Byggestart til høsten

Statsbygg har prosjektert nybygget, som vil bli på cirka 10.000 kvadratmeter, og er også byggherre og utleier. Det skal bygges energi-effektivt, tilsvarende den kommende passivhus-standarden. Byggestart blir til høsten, og innflytting vil skje rundt 22 måneder etter byggestart. Totalkostnaden, den såkalte ”styringsrammen”, er ca. 500 millioner kroner, og fordeles over flere år. Bevilgningene blir gitt over Statsbyggs budsjettkapittel på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

 

Media om nyheten:

Nord24/Nordlys: Slik blir det nye Framsenteret

NRK: Stor utvidelse av Framsenteret

iTromsø: 25 millioner til nybygg på Framsenteret

High North News: Revidert statsbudssjett: 500-millionersbygg til Framsenteret

forskning.no/NTB: Framsenteret blir utvidet for 500 millioner kroner

Stikkord: