Seminar om strålevern i nordområdene

Vi kommer til å presentere forskjellige aktiviteter og arbeid som gjøres av strålevernsmyndighetene i nordområdene. I tillegg vil det bli gitt informasjon om radon og konsekvenser av Fukushima-ulykken i Japan.

Seminaret vil bestå av en serie korte presentasjoner i fire sesjoner, med bidrag fra Norge, Finland, Danmark og Russland. I første sesjon presenteres samarbeid om miljøovervåking av radioaktivitet i nordområdene.  I andre sesjon presenteres årsak og virkning av Fukushima-ulykken i Japan i 2011, inkludert spredningen av radioaktive partikler til Norge. I tredje sesjon vil vi fokusere på atomberedskap og regjeringens atomhandlingsplan som er Norges viktigste styringsredskap i atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. I fjerde sesjon presenteres radonforekomsten i de nordiske landene og radioaktivitet i miljøet på Grønland. 

Alle presentasjonene vil være på engelsk.

 Seminaret er organisert gjennom det norsk-russisk-finske samarbeidsprosjektet CEEPRA «Collaboration Network on EuroArctic Environmental Radiation Protection and Research» som skal styrke samarbeidet om strålevern på tvers av landegrensene mellom myndigheter, forskningsorganisasjoner og interessegrupper i de arktiske regionene i Finland, Russland og Norge.

 Prosjektets samarbeidspartnere er strålevernsmyndigheten i Finland (STUK), Murmansk Marine Biological Institute (MMBI) fra Russland, Statens strålevern fra Norge, Finlands meteorologiske institutt og firmaet Pöyry Finland Oy. Meteorologisk institutt i Norge er også involvert i prosjektet.

Prosjektet er støttet av det europeiske naboskaps- og partnerskapsprogrammet Kolarctic som administreres av regionrådet i Lappland i Finland og det norske Kolarctic- sekretariatet i Vadsø.

For mer informasjon, kontakt:

Anna Nalbandyan, forsker, CEEPRA-prosjektleder i Norge, tlf: 77 75 01 63,mobil: 46827982,

e-post: anna.nalbandyan@nrpa.no eller

Geir Rudolfsen, seniorforsker, tlf: 77 75 01 66, e-post: geir.rudolfsen@nrpa.no

Statens strålevern er fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet i Norge. Blant oppgavene er atomberedskap og overvåking av radioaktivitet og stråling i det ytre miljø.

www.stralevernet.no  

Program: Public+seminar+program.pdf

Stikkord: