Nytt medlem i Framsenteret

Fra venstre: Per K. Bjørklund, rådgiver. Finn-Arne Haugen, regionleder. Gregory Taff, forsker. Jutta Kapfer, forsker Asbjørn Gangstad, avdelingsingeinør.   Ikke tilstede: Steinar Alm, rådgiver og  Linda Aune-Lundberg, stipendiat. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Et enstemmig sentermøte i Framsenteret vedtok på sitt forrige møte å ta Norsk institutt for skog og landskap opp som fullverdig medlem. Medlemskapet er også godkjent av Miljøverndepartementet.

Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap.

-For Skog og landskap er Framsenterets en viktig arena for prosjektutvikling, tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging, sier regionleder Finn-Arne Haugen.

-Senterets sentrale rolle i klima- og miljøforskningen gir oss en unik mulighet til å utvikle ny kunnskap, oppnå synergier, og ikke minst å gjøre kunnskapen tilgjengelig. I tillegg håper vi at Skog og landskap kan bidra til å komplementere Framsenterets faglige portefølje, og at vi dermed kan bidra til senterets måloppnåelse, sier Haugen.

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.

Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet, og har ca 220 ansatte. Instituttet har hovedkontor på Ås i Akershus, og regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Et nasjonalt fagbibliotek, åpent for allmennheten, er lokalisert ved hovedkontoret. I Nord-Norge har instituttet egen avdeling på Holt i Tromsø, i dag med sju ansatte.

Skog og landskap ble etablert i 2006 etter sammenslåing av Skogforsk og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en avdeling ved instituttet.

Nettside:Norsk instiutt for skog og landskap

Stikkord: