Norsk-russisk felleserklæring styrker nytt Senter for klima og miljø i Tromsø

Polaria og Polarmilj�senteret

Polarmiljøsenteret og Polaria. Foto: Polarmiljøsenteret.

 
”Norge og Russland merker seg det vellykkede samarbeid innenfor forskning på naturmiljøet i Arktis, blant annet i forbindelse med Det internasjonale polaråret 2007/2008, og legger stor vekt på felles virksomhet når det gjelder å øke kapasitetsbygging blant unge forskere på dette området. I denne sammenheng peker partene på de muligheter det nye Senteret for klima og miljø i Tromsø representerer blant annet som en arena for norsk-russisk forskningssamarbeid på klimaområdet,” heter det i felleserklæringa som i sin helhet er å
finne her.

Konkret resultat

Det nye senteret vil bli et konkret resultat av trinn to av Regjeringens nordområdestrategi, som ble lagt fram på Polarmiljøsenteret av statsminister Jens Stoltenberg og fire statsråder i mars 2009.  Arbeidet ledes av Miljøverndepartementet i tett samarbeid med Fiskeri- og kystdepartementet.

Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet. Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet er observatører.

Nettverk

Det nye senteret vil bestå av et nettverk av deltakerne i dagens Polarmiljøsenteret, det vil si:  Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norges geologiske undersøkelse, Statens strålevern, Statens kartverk, Tromsø og Kystverket.

Forskning

I tillegg har blant annet  Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, SINTEF, NORUTNofima og Veterinærinstituttet gitt klart uttrykk for ønske om å delta vil delta i nettverket.
Senteret vil bety en betydelig forsterket forskningsinnsats på områder som effekter av klimaendringer på havis, fjord- og kystsystemer, forsuring av havet, landskap og landbaserte næringer samt miljøgifter.

Forsidefoto: Helge M. Markusson, Polarmiljøsenteret.

 

Tidligere artikler om det nye senteret:

Nytt senter, nye forskningsflaggskip

Senter for klima og miljø skal bli internasjonalt ledende

Stikkord: