Høye utslipp fra Russland

Smelteverket og Nikel by, sett fra høyde 96 i Pasvikdalen. Nordlig vind bringer utslippene inn mot Nikel by. Merk de diffuse utslippene fra bygningene.

De siste dagene har det vært flere nyhetsoppslag knyttet til utslippene fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij, og hvordan disse påvirker luftkvaliteten i grenseområdene Norge-Russland. Særlig de høye konsentrasjonene av svoveldioksid (SO2) gir grunn til bekymring.

NILU gjør målinger av luft- og nedbør­kvalitet på oppdrag fra norske myndigheter (Klif og Miljøvern­departementet) og bidrar med økt kunnskap om miljøsituasjonen i området. Utslippene fra briketteringsanlegget i Zapoljarnij og smelteverket i Nikel utgjør totalt omlag 100’000 tonn svoveldioksid (SO2) per år. I tillegg slippes det ut tungmetaller som nikkel, kobber, arsen og kobolt.

De samlede utslipp av SO2 er mer enn 5 ganger Norges samlede utslipp. I Nikel slippes en stor andel av røykgassen ut fra selve bygningene, såkalte diffuse utslipp. Disse utslippene driver innover byen når vinden står fra nord og fører til meget høye konsentrasjoner i selve Nikel by. Våre kolleger i det statlige organet HydroMet gjør målinger av luftkvalitet i Russland som legges ut på internett løpende, se på russisk, Nikel/Никель er stasjon 91085, Zapoljarnij/Заполя́рный er stasjon 91086). HydroMets målinger viser tidvis gjennomsnittlig timekonsentrasjoner over 4000-5000 mikrogram SO2/m3 i Nikel by.

På norsk side har NILU målestasjoner i Svanvik i Pasvikdalen (vest for Nikel) og i Karpdalen (nord for Nikel). Målingene finansieres av Klima- og forurensningsdirektoratet og Miljøverndepartementet. Om vinteren står vinden ofte fra sør. Dette bringer utslippene nordover bort fra Nikel by og mot Jarfjord og Karpdalen på norsk side. Karpdalen er derfor mest påvirket på norsk side, i særdeleshet om vinteren. Karpdalen er også påvirket av utslippene fra Zapoljarnij.

Les mer på NILUs hjemmesider.

Kontaktperson: seniorforsker Tore Flatlandsmo Berglen, tfb@nilu.no