Framsenteret i europeisk miljøsamarbeid

-Framsenteret skal søke internasjonalt samarbeid slik at vi kan få en større forståelse for hvordan miljøgifter spres, sier Eldbjørg Heimstad ved NILU – Framsenteret. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Miljøgifter i økosystemene og i Arktis er en stor utfordring. Relativt raske klimaendringer i Arktis i kombinasjon med miljøgifter øker presset på økosystemene i Nordområdene. Det finnes kunnskap om hvilke effekter enkeltstoffer som PCB og kvikksølv har på økosystemet og helse, men mindre kunnskap om den samlede effekten av miljøgifter.

Derfor er det behov for mer kunnskap på dette feltet. Det tas sikte på å styrke samarbeidet mellom European Environmental Agency, Framsenteret i Tromsø og andre nordiske institusjoner på dette området, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

-Vi ønsker å etablere et samarbeid med Europa og der har Framsenteret en rolle. Det sier seniorrådgiver i Miljøverndepartementets internasjonale avdeling, Inger Johanne Wiese.

Søkelys

Et eksempel på hvordan vi påvirkes av miljøgifter: Moderne tekstiler tilsettes miljøgifter. Tekstilimport fra Asia inneholder ofte mer av kjemiske tilsetninger enn klær produsert i Europa, hvor bl.a. EUs kjemikalieregelverk REACH bidrar til å regulere tilsetningene. Det arbeides på nordisk nivå med å sette søkelyset på import av klær som inneholder kjemikalier samt bruk av kjemikalier i produksjonsprosessen.

-Framsenteret skal søke internasjonalt samarbeid slik at vi kan få en større forståelse for hvordan miljøgifter spres, og hvilke effekter de har, og hvordan tilførsler og bruk kan reduseres. Allerede i dag benyttes forskningsresultater fra senterets forskere som grunnlag for fastsetting av internasjonale normer og regulering av miljøgifter, som for eksempel i Stockholmkonvensjonen. Det forteller forskningsdirektør ved NILU – Framsenteret, Eldbjørg Heimstad.

Hun er leder for et av Framsenterets forskningsflaggskip: "Miljøgifter  – effekter på økosystemer og helse."

Heimstad trekker fram forbindelsen med organisasjonen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) som et viktig ledd i Framsenterets arbeid for tettere interaksjon med viktige europeiske og globale samarbeidsplattformer som inkluderer avtaleverk for regulering og forbud av miljøgifter. 

:fakta

  • Norge overtar formannskapet i Nordisk Ministerråd for miljø fra 1. januar 2012, etter Finland som har hatt ansvaret i 2011.
  • Hovedfokus for formannskapet vil være ”Klima og grønn økonomisk vekst”.
  • et nordiske miljøsamarbeidet skjer på politisk nivå gjennom Ministerrådet for miljø, på embetsnivå gjennom Embetsmannskomiteen for miljø (EK-M) og i de nordiske arbeidsgrupper der ekspertene møtes.
  • Det vil bli avholdt nordisk ministermøte på Svalbard 26.-27. mars samt i uke 44 under Nordisk Råds sesjon i Helsinki.

Kontakter:

Forskningsdirektør NILU – Framsenteret: Eldbjørg Heimstad, tlf: 77750384/97750564

Formidlingskoordinator/mediekontakt Framsenteret: Helge M. Markusson, tlf: 77750206/48091373

Stikkord: