Fisker etter miljøgifter

Studier av dyr med høye nivåer av miljøgifter, for eksempel polarmåke og isbjørn,  har vist at deres helse er påvirket av miljøgifter som er transportert via luft og vann.

Forskerne vet fisken i Ellasjøen på Bjørnøya  har vært utsatt for miljøgifter over lang tid, men det er så langt ikke gjennomført noen studier av hvilke effekter disse har på røyebestanden.

Framsenterets fllaggskip "Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse" har nå finansiert et forprosjekt hvor innledende studier av effekter på røye gjennomføres.

Ellasjøen på Bjørnøya. Foto: Akvaplan-niva

Organiske miljøgifter

I perioden 29.august – 10. september var fire forskere (Marianne Frantzen, Guttorm N. Christensen, Oddmund Isaksen og Anita Evenset) fra Akvaplan-niva på Bjørnøya for å ta prøver av røye fra Ellasjøen og Laksvatn.

-Tidligere undersøkelser har vist at røya i Ellasjøen inneholder høye nivåer av organiske miljøgifter, for eksempel PCB, DDT og bromerte flammehemmere. I Laksvatn er miljøgiftsnivåene lave, så denne innsjøen var valgt ut som referansested, det vil si et upåvirket system, forteller forskningsleder i Akvaplan-niva, Anita Evenset.

Prøvetaking av fisk. Foto: Akvaplan-niva.

Feltarbeid

Formålet med feltarbeidet i august/september var å ta prøver av røye for å vurdere om bl.a. reproduksjonen er påvirket. Forskerne tok prøver av blod, hjerne, gonader, gjeller, nyre, lever og muskel fra 20 kjønnsmodne fisk fra hver innsjø. Prøvene vil bli analysert for utvalgte miljøgifter, samt kjønnshormoner (blodplasma), enzymaktivitet (lever) og histologiske forandringer.

Fire modne hunner fra hvert vann ble i tillegg strøket, og eggene ble befruktet med sperm fra hanner fra samme vann. Eggene ble deretter fulgt fram til de første celledelingsstadiene var gjennomført for å undersøke om andelen unormale egg var forskjellig i de to innsjøene. Prøvene er nå tilbake på fastlandet hvor de vil bli analysert de kommende månedene.

Befruktede egg. Foto: Akvaplan-niva.