32,9 millioner til Framsenterforsking

Utsetting av rigg

Forskninga i regi av Framsenteret er over i operativ fase. Her fra et av Norsk Polarinstitutts forskningstokt i 2009 der en rigg settes ut. Foto: Tor Ivan Karlsen, Norsk Polarinstitutt.

Dette er penger som skal brukes på klima- og miljøforskning i nordområdene i 2011. Grunnlaget for tildelinga ble lagt da FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (til daglig Framsenteret) ble vedtatt opprettet av regjeringa i juni 2010. Framsenteret, som er en videreføring av Polarmiljøsenteret, har base i Tromsø og består av rundt 500 forskere fra 19 institusjoner som driver tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.

Langsiktig

“Den faglige satsinga i Framsenteret skal foregå innenfor rammen av fem langsiktige satsingsområder/flaggskip. Alle flaggskipene vil ta for seg forvaltningsmessige, næringsmessige, teknologiske og andre samfunnsmessige aspekter ved klima- og miljøspørsmål i nordområdene,” heter det i tildelingsbrevene fra Miljøverndepartementet.

Fordeling

Miljøverndepartementet har fordelt pengene på følgende måte til flaggskipene: 

“Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk”, ledet av Norsk Polarinstitutt: Inntil 8,4 millioner kroner.

“Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse”, ledet av NILU – Norsk institutt for luftforskning: Inntil 6,6 millioner kroner.

“Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord”, ledet av Havforskningsinstituttet: Inntil 5,5 millioner kroner.

“Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk”, ledet av Universitetet i Tromsø: Inntil 5,5 millioner kroner.

“Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann”, ledet av Havforskningsinstituttet: Inntil 5 millioner kroner.

Departementet vil foreta endelig godkjenning av fordelingen etter forslag fra hvert enkelt flaggskip. I tillegg har Miljøverndepartementet i dag tildelt 1,9 millioner kroner til “gjennomgående faglige aktiviteter” til Sentermøtet, Framsenterets samarbeidsorgan.

I operativ drift

-Tildelinga betyr at vi i Framsenteret er ferdig med planleggingsfasen og meget snart over i operativ drift, sier nestleder i flaggskipet “Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk”, Gunnar Sander. Sander, som er seniorrådgiver ved Norsk Polarinstitutt, har arbeidet i over et halvt år med rammeverket til forskningsprosjektet.

-Vi har allerede lagt grunnlaget for hva vi skal gjøre i form av et vitenskapelig program og problemstillingene for forskninga. Det som gjenstår er å få de endelige prosjektforslagene. Så starter feltarbeidet, og det er mange som vil få det travelt i tiden framover, sier Sander.

Satsingsområder

Maria Fossheim, rådgiver ved Havforskingsinstituttet, er leder for flaggskipet Havforsuring i nordlige farvann. Hun forteller om arbeidet så langt og framover.

– Vi har brukt tiden til å velge ut og vedta satsingsområdene våre. Forskingen konsentrerer seg om effekter og prosesser i Arktis. I prosesstudiene undersøker vi hvordan havforsuringa artar seg i kalde farvann og i kombinasjon med havissmeltinga. Effektstudiene omfatear marine organismer i Arktis og hvordan de klarar seg når havet blir surare. Blant annet skal vi studere hvordan havforsuring påvirker kaldvannskoraller, sier Fossheim.

Organisering

Framsenteret har et eget sekretariat som koordinerer forskning og formidling. I tillegg til felles forskningsflaggskip koordinerer Framsenteret AS brukerinteresser vedrørende bygget og drifter fellestjenester i Framsenteret, herunder markedsføring og profilering. Framsenterets samarbeidsorgan består av et felles sentermøte der de 19 medlemsinstitusjonene har stemmerett og velger en senterleder. I inneværende periode er det Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, som har dette vervet. Felles forskningsprogram ledes av en forskningsledergruppe valgt av sentermøtet.

Stikkord: