Utvalgte arter skal vise klimaendringer

Ringsel sv�mmer i sj�en

Foto: © Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt

Det er nettsidene til Artsdatabanken – Nasjonal kunnskapskilde for bilogisk mangfold som melder dette.

10 flaggskipsarter
I rapporten har IUCN valgt ut 10 arter som er forventet å bli hardt rammet av klimaendringer. Disse skal fungere som ”flaggskip” som skal bidra til å illustrere utviklingen. De aktuelle artene representerer effektene av klimaendringer i verdens ulike regioner. Fjellrev, hvithval, ringsel og laks, som også finnes i norske områder, representerer de nordlige og arktiske områdene.

Forskning ved Polarmiljøsenterets institusjoner

Seler lever høyt oppe i næringskjeden og tar derfor opp store mengder miljøgifter. Miljøgiftene kan så omdannes til nedbrytingsprodukt av ulike kjemikalier (metabolitter) som er helseskadelige for dyrene. 

Heli Routti fra Norsk Polarinstitutt publiserte i desember 2009 en doktorgradsavhandling som omtales her.

Funn presentert i denne i avhandlingen  viser at giftige metabolitter blir dannet i større grad hos ringsel fra Austersjøen enn i ringsel fra Svalbard. Fra før er det kjent at sel på Svalbard lever i et relativt lite forurenset havområde, mens selen i Austersjøen lever i et av de mest forurensede havområdene  i verden.

Du kan lese mer om ringsel på Norsk Polarinstitutts nettsider.

Norsk institutt for naturforskning, NINA, er også en av institusjonene som er representert ved Polarmiljøsenteret som vil bli berørt av denne lista, særlig med tanke på NINAs forskning og overvåking av fjellreven. Du kan lese mer om dette på NINAs nettsider.

Faktaark

Du kan laste ned faktark fra Norsk Polarinstitutt om miljøgifter i nordområdene her.

lignende nyheter