Spredning av giftig kvikksølv rammer Arktis

Transport av miljøgifter til Arktis via vann og luft er en trussel mot naturen. I Arktis forflytter metylkvikksølv seg mer effektivt opp gjennom næringskjeden enn på sørligere breddegrader, bekrefter forskning fra Framsenteret.

krykkje_650x426.jpg

Under feltarbeidet i Kongsfjorden ble det gjort målinger på zooplankton, fisk og fugl, som krykkja, i området. Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt. Frontfoto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Metylkvikksølv er en giftig form av kvikksølv som lett absorberes fra mage-tarmkanalen og kan forårsake en rekke helseproblemer. Metylkvikksølv utgjør en betydelig trussel mot marine dyr på toppen av næringskjeden. En ny studie bekrefter at arktiske arter av disse dyrene har høyere konsentrasjoner av metylkvikksølv i sine vev sammenlignet med dyr lavere i næringskjeden.

-Konsentrasjonene av metylkvikksølv øker brattere gjennom næringskjeden i Arktis, enn det som er observert i flere tidligere studier, spesielt på lavere breddegrader, sier Anders Ruus, forsker ved Norsk institutt for vannforskning. Han er førsteforfatter av studien som nylig er publisert. Arbeidet inngår i Framsenterets forskningsprogram på konsekvenser av miljøgifter i nordområdene, der flere forskere fra åtte forskningsinstitusjoner har deltatt.

Problematisk

-Miljøgiften kvikksølv har global utbredelse og transporteres over lange avstander fra utslippskildene. I Arktis har kvikksølv vist seg å ha netto avsetning fra atmosfæren om våren. Selv om det internasjonale samfunnet fikk en global avtale om reduksjon av kvikksølv på plass i 2013, så er miljøgiften fortsatt et problem i Arktis. En av de viktigste kildene til kvikksølvutslipp er utslipp fra gullgruver og kullforbrenning, sier forskningsdirektør ved NILU-Framsenteret, Eldbjørg Heimstad.

Beskyttende rolle

-Men en tilsvarende trend i målingene ser vi også for sporstoffet selen, som kan bidra til å spille en beskyttende rolle mot toksiske effekter av kvikksølv. Mekanismene for dette er ikke helt kjent, men involverer sannsynligvis dannelse av metallbindende proteiner, eller binding av kvikksølv i uløselige selen-forbindelser, sier Ruus.

Selen er et ikke-metallisk grunnstoff som kjemisk er beslektet med svovel og tellur. Det er sjeldnere enn sølv, og er giftig i store mengder (over 5 mg daglig), men livsnødvendig som sporstoff.

Kongsfjorden

Feltarbeidet til forskninga ble utført i og rundt Kongsfjorden på Svalbard gjennom tre perioder, mens analysene er gjort ved en rekke norske laboratorier. Det ble gjort målinger på zooplankton, fisk og fugl i området.

alkekonge_650x509.jpg

Alkekonget. Foto: Bjørn Strøm. Norsk Polarinstitutt.

-Alkekongene som spiser zooplankton har lavere nivå av metylkvikksølv enn krykkjene som spiser fisk og krepsdyr. Nivå av kvikksølv var høyest om våren (Mai) når metylkvikksølv også deponeres til is og land.  Høye nivå av selen om våren hos sjøfuglene indikerer at selen er viktig i avgiftingen av kvikksølv, sier forsker og leder for miljøgiftseksjonen ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen.

-Funnene bekrefter tidligere forskning som viser at miljøgifter i større grad kan hope seg opp i det arktiske næringsnettet, enn i systemer lenger sør, og er et viktig bidrag til vår kunnskap om tungmetaller i Arktis, sier Ruus.

 

Referanse: 

"Methylmercury biomagnification in an arctic pelagic food web”. Ruus, Øverjordet, Braaten, Evenset, Christensen,Heimstad, Gabrielsen, Borgå:  Environmental Toxicology and Chemistry.

lignende nyheter