Polarlomvi på rødlista

Artsbilde av polarlomvi

Bestanden av Polarlomvi har hatt en stor nedgang både på Spitsbergen og på Bjørnøya de siste årene. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt. Forsidefoto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt.

Artsdatabanken har i Rødlista for 2010 gjort egne vurderinger for utvalgte artsgrupper på Svalbard. Totalt er 270 arter i artsgruppene karplanter, spretthaler, ferskvannsfisk, fugl og pattedyr vurdert. Av disse er 71 arter rødlistet, og alkefuglen polarlomvien er en av dem.

Polarlomvien har hatt en kraftig bestandsnedgang både på Spitsbergen og på Bjørnøya de fem-ti siste årene. Forskere prøver nå å finne ut hvorfor bestanden av polarlomvi har blitt mindre.

Vi kan ikke si med sikkerhet hva som er årsaken, men vi mener det kan ha sammenheng med dårlig overlevelse hos de voksne fuglene, sier fugleforsker Hallvard Strøm fra Norsk Polarinstitutt

Dette kan videre ha sammenheng med forholdene i vinterområdene for denne arten, som ligger mellom Grønland og Canada. Her pågår det også en omfattende vinterjakt, hvor det felles flere hundre tusen polarlomvier hvert år. En del av disse er Svalbard-fugler.

Norsk Polarinstitutt har vært med å overvåket polarlomvien siden 1986 og rapporterer årlig resultatene fra denne overvåkingen. Nå som arten er havnet på rødlista, kreves det ytterligere studier for å avdekke årsakssammenhenger. 

Arten vil få et strengere vern, og det kan bli aktuelt å utarbeide en handlingsplan for arten. Det vil også være naturlig at dette skjer samlet for alle alkefuglene som nå er på rødlista, sier Strøm.

Polarlomvibestanden på Svalbard er trolig i størrelsesorden 600 000 par. Polarlomvien er en robust og kompakt alkefugl, som er noe mindre enn lomvien. Den blir 39–43 cm lang og veier 700–1200 gram. Kjønnene er like av utseende.

Klimaendringer og arealendringer er ifølge Artsdatabanken de ­faktorene som er angitt å påvirke flest av rødlisteartene på Svalbard. Det antas at klimaendringer har en negativ påvirkning på 11 av de 71 truete eller nær truete artene, mens arealendringer påvirker 10 slike arter.

Denne artikkelen er skrevet av Elin Vinje Jensen, Norsk Polarinstitutt.

 

 

Andre artikler:

Polarlomvi

2398 truete arter på Rødlista 2010

Forskerfokus: fugler

New red list for Svalbard vascular plants

lignende nyheter