Økt høsting av biomasse – bidrag til løsning på klimaproblemene eller flere miljøproblemer?

Bioenergi er en viktig form for fornybar energi der Finland, Norge og Sverige har betydelig potensial, og økt utnytting kan bidra til reduserte utslipp av CO2. Det opplyser NINA på sine nettsider.

Stor økning i bruken av biomasse til energiformål vil imidlertid ha betydelige konsekvenser for landskapsforvaltningen og for miljøverdier som biologisk mangfold, landskapsopplevelse, friluftsliv og kulturminner. En ny nordisk utredning konkluderer med at positive eller marginalt negative effekter av biomassehøsting er sannsynlig for høsting av avfall fra hogstflater og av trær fra rydding under kraftlinjer, langs veier og fra marginal jordbrukslandskap. Negative effekter er sannsynlige ved høsting av stubber, mer intensiv skogsdrift og skogkultur i skog som allerede drives, og ved høsting fra skog som ikke drives i dag.

Miljøeffektene av produksjon av biomasse fra strandrør eller vier i korte driftsomløp på jordbruksmark vil avhenge av hvor og hvordan slik produksjon finner sted.

lignende nyheter